Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebevědomí dítěte
Název práce v češtině: Sebevědomí dítěte
Název v anglickém jazyce: Self-confidence of a child
Klíčová slova: dítě, sebevědomí, komunikace, pedopsychologie, dramatická výchova
Klíčová slova anglicky: child, self - confidence, communication, pedopsychology, drama education
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: MgA. Alžběta Ferklová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2020
Datum zadání: 18.10.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium odborné literatury a promyšlení možností výzkumů
2) Stanovení výzkumných otázek nebo hypotéz
3) Příprava, realizace a reflexe výzkumu
4) Vyhodnocení výzkumných otázek nebo hypotéz
5) Průběžné psaní teoretické části, neopomenutí autorčina vlastního názoru
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Kompetence dítěte předškolního věku a jejich souvislost se sebepojetím a sebeuplatněním dítěte, jeho socializací, interakcí a komunikací. Pedagogika. 2000, 50(1), 56-64.
MAZÁČOVÁ, Nataša. Sebedůvěra. In: Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Praha: Portál, 2003, s. 24. ISSN 1210-7506.
ZAPLETALOVÁ, Jana. Sebedůvěra se dá učit i ve škole. Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Praha: Portál, 2018, 25(6), 21. ISSN 1210-7506.
MAZÁČOVÁ, Nataša. Proč chybí dětem sebedůvěra? Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Praha: Portál, 1999, 6(1), 6-7. ISSN 1210-7506.
POPELA, Libor. Sebevědomá výchova. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. Praha: Avicenum, 2007, 37(3), 20. ISSN 0323-1879.
KRAMULOVÁ, Daniela. Chceme vychovat sebevědomé dítě. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí. Praha: Avicenum, 2009, 39(9), 37-38. ISSN 0323-1879.
ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte. Třetí vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. Učební texty Univerzity Karlovy, 4. ISBN 978-80-246-4479-0.
RIEGER, Zdeněk a Hana VYHNÁLKOVÁ. Ostrov rodiny: Integrující přístup pro práci s rodinou. Příručka pro odborníky. Hradec Králové: Konfrontace, 1996. ISBN 80-901773-8-7.
WATZLAWICK, Paul, Janet Beavin BAVELASOVÁ a Don D. JACKSON. Pragmatika lidské komunikace: Interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. ISBN 80-86088-04-9.
MINUCHIN, Salvador. Rodina a rodinná terapie. Přeložil David VICHNAR. Praha: Portál (vydavatelství), 2013. ISBN 978-80-262-0371-1.
TRAPKOVÁ, Ludmila a Vladislav CHVÁLA. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál (vydavatelství), 2004. ISBN 80-7178-889-9.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál (vydavatelství), 2003. ISBN 80-7178-626-8.
SATIR, Virginia. Kniha o rodině. Praha: Práh, 1994. ISBN 80-901325-0-2.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. Pedagogická praxe. ISBN 978-80-7367-628-5.
ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace. Vydání čtvrté. Přeložil Norma GARCÍOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1079-5.
KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Bystřice pod Hostýnem: Spirála, 2008. ISBN 978-80-904030-0-0.
GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno. Paido, 1996. ISBN 80-85913-15-X.
Předběžná náplň práce
Úvod: Důvody výběru tématu, vymezení cílů a sestavení hypotéz

Teoretická část: Cílem teoretické části je na základě odborné literatury shrnout poznatky ohledně vývoje sebevědomí v průběhu dětství s důrazem na věk 3 – 6 let. Popsuji pozici učitele/učitelky ve výchovném procesu dítěte a vliv výchovného stylu na vývoj sebevědomí. Budu se věnovat důležitosti pozitivního vztahu k vlastní osobě v průběhu dětství, dospívání a dospělosti. Popisu metody a techniky dramatické výchovy ve vztahu s sebevědomí.

Empirická část: V dotazníkovém šetření oslovím učitelky MŠ. Budu zjišťovat, zda jsou si vědomi, jak se vyvíjí sebevědomí v předškolním období a zda vědí, že mohou tento proces ovlivňovat a jak. Připravím návodný text pro učitelky v MŠ, ze kterého mohou čerpat hry a aktivity pro rozvoj pozitivního vztahu k vlastní osobě. Na příkladu chlapce popisu vývoj jeho osobnosti a sebevědomí s pomocí působení dramatické výchovy.

Závěr.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction: Reasons for choosing a topic, defining goals and compiling hypotheses
Theoretical part: The aim of the theoretical part is based on the literature to summarize knowledge about the development of self-confidence during childhood with an emphasis on the age of 3-6 years. I describe the position of the teacher in the child's educational process and the influence of the educational style on the development of self-confidence. I will focus on the importance of a positive attitude towards oneself during childhood, adolescence and adulthood. Description of the method and technique of drama education in relation to self-confidence.

Empirical part: In the questionnaire survey I will contact the kindergarten teacher. I will find out if they are aware of how self-confidence develops in the preschool period and if they know that they can influence this process and how. I will prepare an instructional text for kindergarten teachers, from which they can draw games and activities for the development of a positive relationship with their own person. On the example of a boy describing the development of his personality and self-confidence with the help of drama education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK