Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rizikové faktory osteoporózy a zlomenin u osob starších 65 let
Název práce v češtině: Rizikové faktory osteoporózy a zlomenin u osob starších 65 let
Název v anglickém jazyce: Risk factors of osteoporosis and fractures in people over 65 years of age
Klíčová slova: Klíčová slova: osteoporóza, rizikové faktory, riziko zlomenin, vápník, vitamin D, výživa 
Klíčová slova anglicky: Key words: osteoporosis, risk factors, risk of fracture formation, calcium, vitamin D, nutrition
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2020
Datum zadání: 15.10.2020
Datum a čas obhajoby: 10.02.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: Mgr. Simona Šimková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá rizikovými faktory osteoporózy a zlomenin u osob starších 65 let. Teoretická část se zabývá definicí osteoporózy, fyziologií kostí, hormonální regulace, determinantami onemocnění, klinickými projevy, diagnostikou, prevencí onemocnění a stářím. Nezbytnou součástí teoretické práce jsou kapitoly o pohybové aktivitě a výživě.
Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výskyt osteoporózy a rizikových faktorů zlomenin se zaměřením na nutriční rizikové faktory. Výzkumu se účastnilo 86 respondentů, kterým byl předložen dotazník rizikových faktorů a pomocí nástroje FRAX byla zjištěna rizikovost vzniku zlomenin. Na základě tohoto šetření byli pacienti rozděleni do 2 skupin: s vysokým rizikem a nízkým rizikem zlomeniny. 3denní jídelníček vyplnilo 10 pacientů z každé skupiny. 30 respondentům z celkového počtu bylo navíc poskytnuto denzitometrické vyšetření, které bylo zhodnoceno z hlediska pravděpodobnosti vzniku zlomenin.
Výsledky diplomové práce ukazují, že 45 % respondentů má vyšší riziko vzniku zlomenin. U této skupiny byl zjištěn statisticky vyšší věk a nižší BMI. Z výzkumu dále vyplynulo, že pacienti s vyšším rizikem zlomenin statisticky významně přijímají méně energie, bílkovin, tuků, sacharidů, jednoduchých cukrů i vápníku oproti skupině s nižším rizikem zlomenin. U většiny účastníků výzkumu byl navíc prokázán nedostatečný příjem mléčných výrobků i ryb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with risk factors of osteoporosis and fractures among people older than 65 years. Theoretical part contains the definition of osteoporosis, physiology of bones, hormonal regulation, determinants of disease, clinical manifestation, prevention of disease and old age. Essential chapters of theoretical part are about moving activity and nutrition.
Aim of this thesis was to evaluate the occurrence of osteoporosis and risk factors of fractures in connection with risk nutritional factors. The research includes 86 responders, who filled out the questionnaire of risk factors and the risk of fractures was found out using FRAX tool. Based on these results patients were divided into 2 groups: with high risk and low risk of fractures. 10 patients of each group provided 3-day menu. The densitometric examination was accomplished to 30 responders and the probability of fracture formation was evaluated.
The results of diploma thesis show, that 45 % of responders have higher risk of fracture formation. This group has significantly higher age and lower BMI. This research then showed that patients with higher risk of fracture formation get significantly less energy, proteins, fats, carbohydrates, and calcium. Moreover, most of participants has insufficient intake of dairy products and fish.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK