Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Domácí parenterálná výživa v denním a nočním režimu
Název práce v češtině: Domácí parenterálná výživa v denním a nočním režimu
Název v anglickém jazyce: Home parenteral nutrition during a day and night regime
Klíčová slova: cirkadiánní rytmus; domácí parenterální výživa; cholesterol; jaterní testy; metabolismus; triacylglyceroly
Klíčová slova anglicky: circadian rhythm; home parenteral nutrition; cholesterol; liver function tests; metabolism; triacylglycerols
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Meisnerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2020
Datum zadání: 15.10.2020
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: MUDr. Ivo Staněk
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá domácí parenterální výživou podávanou v denním a nočním režimu a jejím působením na pacienty. Parenterální výživa je obvykle aplikována v noci, aby pacienti mohli ve dne vykonávat běžné denní aktivity a aby výživa podávaná touto cestou, co nejméně ovlivňovala jejich život. Parenterální výživa není fyziologická cesta podání živin a pro lidský organismus je nepřirozené přijímat živiny v noci. V první části teoretické práce je představena parenterální výživa a její složení. Dále se věnuje indikacím, kontraindikacím a komplikacím parenterální výživy. V další části práce je popsána domácí parenterální výživa a její organizace nutná k tomu, aby mohla být tato forma nutriční podpory uskutečněna. U pacientů na parenterální výživě je nutná monitorace mnoha laboratorních hodnot, v textu je konkrétně zmiňován cholesterol, triacylglyceroly, glykémie nebo tzv. jaterní testy. Jednou z důležitých částí je i kapitola o cirkadiánních rytmech, hormonech a metabolických změnách při příjmu energie v noci. Pro tuto práci byl zvolen kvalitativní výzkum, kterého se zúčastnilo 17 pacientů na domácí parenterální výživě. Tito pacienti si aplikovali výživu během noci. U pacientů byly hodnoceny a porovnávány parametry jako jsou jaterní testy, glykémie a krevní tuky. Náběr laboratorních hodnot proběhl při zavedení domácí parenterální výživy a poté po 6 týdnech a 3 měsících. Cílem práce bylo zjistit, zda se během domácí parenterální výživy změnily hodnoty jaterních testů a krevních tuků. Výzkum ukázal, že u pacientů na domácí parenterální výživě dochází ke zvýšení jaterních enzymů, celkového cholesterolu a triacylglycerolů, což tyto pacienty ohrožuje mnoha chorobami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with home parenteral nutrition in the day and night regime and its effect on patients. Parenteral nutrition is usually administered at night so that patients can do normal daily activities and so that nutrition administered in this way has the least impact on their lives. Parenteral nutrition is not a physiological route of nutrient administration and it is not natural for the human body to process nutrients at night. The first part of the theoretical work presents parenteral nutrition and its composition, indications, contraindications and complications. The next part of the thesis describes home parenteral nutrition and its organisation which is necessary for this form of nutritional support to be implemented. It is necessary to monitor many laboratory values on parenteral nutrition, the theoretical part specifically mentions cholesterol, triacylglycerols, glycemia or liver function tests. One of the important parts is the chapter about circadian rhythms, hormones and metabolic changes in energy intake at night. Qualitative research was chosen for this work, which involved 17 patients on home parenteral nutrition. These patients were getting their nutrition during the night. Their laboratory values such as liver function tests, glycaemia and blood fats was evaluated and compared. The collection of laboratory values took place at the start of home parenteral nutrition and then after 6 weeks and 3 months. The goal of the study was to determine whether the values of liver tests and blood fats changed during home parenteral nutrition. Research has shown that patients on home parenteral nutrition have elevated liver enzymes, total cholesterol and triacylglycerols, which puts many patients at risk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK