Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká portrétní medaile minulosti a současnosti
Název práce v češtině: Česká portrétní medaile minulosti a současnosti
Název v anglickém jazyce: Czech portrait medal of the past and present
Klíčová slova: medaile, zlato, stříbro, portrétní medaile, pamětní medaile, numismatika, umělecká ražba, sběratelství
Klíčová slova anglicky: medal, gold, silver, portrait medal, commemorative medal, numismatics, art mintage, collecting
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2020
Datum zadání: 14.10.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. David Venclík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována samostatně v souladu s příslušnými předpisy a doporučeními pod dohledem školitele a na základě níže uvedených a dalších pramenů a literatury.
Seznam odborné literatury
BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří.1díl. Praha: Arista Books, 2015.
BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří 2 díl. 2. vydání. Praha: Arista Books, 2015. ISBN 978-80-86410-75-3.
STUDÝNKA, Bohumil a Jan STRUŽ. Zlato: příběh neobyčejného kovu. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014
VENCOVSKÝ, František a Ladislav KOPECKÝ. Lidé a peníze. Česká národní banka. ISBN 978-80-87-225-08-0.
MAŠEK, Michal, Zdeněk PETRÁŇ a Michal LUTOVSKÝ, ed. Příběhy starých mincí. Praha: Česká numismatická společnost, 2019
CHÄTELET, Albert a Bernard Philipp GROSLIER. Světové dějiny umění. Praha: Agentura CESTY, 1996. ISBN 80-7181-055-x.
NEMEŠKAL, Lubomír. Jáchymovská mincovna v první polovině 16. století - 1519/20-1561: Význam ražby tolaru. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.
KAŠPAR, Pavel a Vladimír HORÁK. Schlikové a dobývání stříbra. Praha: Granit, 2009. ISBN 978-80-7296-068-2

Procházka, Václav. Medaile a plaketa. Praha: Odeon 1984
MORAVEC, Jaroslav. České mince 1993-2012 a medaile České mincovny 1993-2010. 8.doplněné vydání. Brno – Jablonec nad Nisou, 2011. ISBN 9788090366237.
VÍZEK, Jan. Jak se dělá mincovna. Jablonec nad Nisou: Česká mincovna,a.s. 2018.
HUJER, Antonín. Česká mincovna. Šestá Ročenka České mincovny. Pure Advertising. Česká mincovna, 2020.
ŠAFAŘÍK, Josef. Pamětní mince a medaile: vybrané realizace 2001-2016. V Praze: České vysoké učení technické, 2020. ISBN 978-80-01-06693-5.
LUKAS, Jiří. Česká medaile 19. století: katalog medailí. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2009. ISBN 978-80-7437-002-1.
PROCHÁZKA, Václav. Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze. Praha: Svaz českých výtvarných umělců, 1987.
HLINKA, Jozef, Zdeňka MÍKOVÁ a Václav PROCHÁZKA, ed. Česká a slovenská medaile 1508-1968. Praha: Polygrafia, [1969].
Hartmann, Antonín. Jan Tomáš Fischer. Praha : Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1960
BOHÁČ, Jiří. Medaile a plastiky – Josef a Zdeněk Šejnostové. Pelhřimov: Muzeum Vysočiny, 2005. Edice Vysočiny. ISBN 80-903488-5-8.
HNOJIL, Adam. Zdeněk J. Preclík: útržky života. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. ISBN 978-80-7467-028-2.
ŠPANIEL, Otakar a Václav Vilém ŠTECH. Otakar Španiel. 1954.
BOUBLÍKOVÁ JAHNOVÁ J, Němečková V, Současné české medailérské umění 1997-2007, Asociace umělců medailérů, Národní muzeum v Praze, 2008
KLEISNER, Tomáš. Medaile císaře Ferdinanda Dobrotivého (1793-1875): kritická edice sbírky Národního muzea = Medals of the Emperor Ferdinand the Good (1793-1875) : collection of the National Museum, Prague. Praha: Národní muzeum, 2013. Editio Monographica Musei Nationalis Pragae. ISBN 9788070363966.

BOUBLÍKOVÁ JAHNOVÁ, Juliana. Současné české medailérské umění 1997-2007 : rozmanitost materiálů, technik, forem a významů / Juliana Boublíková Jahnová, Věra Němečková. Praha : Národní muzeum, 2008. 21 s., Příl. brož. ISBN:978-80-7036-226-6

ŠVADLENA, Václav. Geneze portrétu: Zkoumání podoby rodinných příslušníků společně s proměnou pojetí rodinného portrétu. České Budějovice, 2015. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce Dr. Dominika Sládková, M.A.
WIEDERLECHNEROVÁ, Bc. Adéla. Vývoj portrétní malby. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy.
OBRDLÍK, Milan. Portrétní medaile na Moravě od renesance po 2. světovou válku. 2008. Diplomová práce. Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Vedoucí práce Doc. PhDr. Alena Křížová, PhD.

GLENN, Martina. 2009. Pisanello. In: Artmuzeum.cz [online]. 26.1. 2009 [cit. 2020-09-08]. Dostupné z: http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=344. (česky)

Pokladnice mincí [online]. Pokladnice mincí [cit.2020-09-08]. Dostupné z: http://www.pokladnice-minci.cz/historie-vyroby-minci/ (česky)
Pražská mincovna.cz: Ražby z leštěných razidel [online]. Praha [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: https://www.prazskamincovna.cz/lesteni_razidel.asp
Pokladnice mincí: Jak se razily mince [online]. Národní pokladnice, 28.7. 2015 [cit. 2020-09-15]. Dostupné z: http://www.pokladnice-minci.cz/historie-vyroby-minci/
Česká mincovna: Výrobní proces mincí a medailí [online]. [cit. 2020-09-16]. Dostupné z: https://ceskamincovna.cz/vyrobni-proces-v-obraze-349/
Česká mincovna: Vývoj ceny zlata [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-09-19]. Dostupné z: https://ceskamincovna.cz/vyvoj-ceny-zlata-2299/
Asociace umělců medailérů: HISTORIE MEDAILÉRSTVÍ V ČECHÁCH V KOSTCE [online].[cit.2020-09-19]. Dostupné z:
https://web.archive.org/web/20140717034926/http://www.medaileri.info/index.php/o-medailich/historie-medaili-u-nas
Bohuslav Schnirch: České sochařství 19. století [online]. 31.5. 2020 [cit. 2020-09-26]. ISSN Wikipedia. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Schnirch
Eklekticismus: Filozofické směry [online]. 4.10. 2017 [cit. 2020-09-26]. Wikipedia. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Eklekticismus
World gold council: History and facts [online]. 2014 [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20141010025450/http://www.gold.org/history-and-facts/facts-about-gold
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku: Portrét. Encyklopedieknihy.cz [online]. 2020 [cit. 2020-10-12]. Dostupné z: https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php/Portr%C3%A9t
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá českými portrétními medailemi v minulosti a současnosti. Cílem bylo zmapovat českou medailérskou portrétovou tvorbu od vzniku v době renesance až po současnost. Na začátku je práce zaměřena na drahé kovy, ze kterých medaile vznikají, tedy zlato a stříbro. V rámci teorie je zařazena historie zlata a stříbra. Jsou vyjasněny pojmy, co je to numismatika či pamětní medaile ze zlata a stříbra jako investičního uchovatele reálné hodnoty. Zajímal nás celkový umělecký proces výroby portrétní medaile po finální produkt. Následoval historický vývoj medaile v českých zemích. V každém období jsou uvedeni významní umělci, medailéři a jejich tvorba. Veškeré kapitoly obsahují obrazové materiály. Praktická část je věnována všem dosavadním ražbám Karla Gotta, u kterého se jedná o medailérský investiční unikát. Společně s ním jsou blíže charakterizováni současní medailérští umělci. V závěru jsou shrnuty dřívější poznatky o portrétní medaili. Práce přináší celkový pohled na portrétní medailérskou tvorbu. Medailérství představuje specifickou oblast výtvarného a sochařského umění. Jedná se o umělecký artefakt, v němž se odráží naše historie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
This diploma thesis deals with Czech portrait medals in the past and present. The aim was to map Czech medal portrait work from its origins in the Renaissance to the present. At the beginning, the work is focused on the precious metals from which the medals are made, gold and silver. The history of gold and silver is included in the theory. The concepts of numismatics or commemorative medals made of gold and silver as investment preservation of real value are clarified. We were interested in the overall artistic process of producing portrait medal into the final product. The historical development of medals in the Czech lands followed. In each period, important artists, medalists, and their work are mentioned. All chapters contain pictorial materials. The practical part is devoted to all existing mintages of Karel Gott, which is a unique medal investment. Along with him, contemporary medal artists are characterized in more detail. In the end, the first findings about the portrait medal are summarized. The work brings an overall view of portrait medal work. Medal making represents a specific area of fine and sculptural art. It is an artistic artifact that reflects our history.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK