Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příjem kuchyňské soli u dětí předškolního věku
Název práce v češtině: Příjem kuchyňské soli u dětí předškolního věku
Název v anglickém jazyce: Dietary salt intake in preschool-aged children
Klíčová slova: Sůl, výživa, dítě, předškolní věk, předškolní stravování
Klíčová slova anglicky: Salt, nutrition, child, preschool age, preschool meals
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milena Bušová, CSc.
Řešitel: Mgr. Hana Prchalová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2020
Datum zadání: 14.10.2020
Datum a čas obhajoby: 10.02.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: MUDr. Eva Kudlová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se věnuje příjmu kuchyňské soli u dětí předškolního věku. Ačkoliv hraje sůl v lidském organismu nezastupitelnou roli, lidská populace se v dnešní době potýká s jejím nadbytkem ve stravě, který může vést ke komplikacím u pacientů s hypertenzí nebo jiným chronickým onemocněním. Jelikož je návyk na slanou chuť naučený, je vhodné snižovat příjem soli už od dětského věku. Cílem této práce bylo zjistit, jaké množství kuchyňské soli přijímají děti v předškolním věku a jaké potraviny jsou jejím hlavním zdrojem. Výzkumu se zúčastnily 3 mateřské školy, jejichž hlavní kuchařky zapisovaly po dobu 10 dní množství soli použité při vaření, dalším zdrojem informací ohledně soli v potravinách byly jídelníčky a skladové výdejky, ze kterých bylo možné zjistit, jaké množství soli během dne děti v mateřské škole v pokrmech přijaly. Druhým výzkumným subjektem bylo 10 dětí, jejichž rodiče zapisovali přesné množství potravin a soli přidané do pokrmů po dobu 1 týdne. Následně byly výsledky zaneseny do grafů a zhodnoceny. Z výzkumu vyplynulo, že děti konzumují v domácím prostředí téměř 3x více soli než v případě celodenního stravování v mateřské škole. Hlavním zdrojem soli v domácím prostředí i v mateřské škole jsou pekárenské výrobky, i přes reformulace, které probíhají, se vyskytuje stále velké množství soli i v mléčných výrobcích, především sýrech a v dětském věku velmi nevhodných uzeninách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is devoted to the intake of table salt in preschool children. Although salt has an irreplaceable role in the human organism, the human population is currently struggling with its excess in diet, which can lead to complications in patiens with arterial hypertension or other chronic diseases. Since the habit to salty taste is learned, it is advisable to reduce salt intake from childhood. The aim of this work was to find out how much table salt is taken by children of preschool age and what foods are its main source. The research involved 3 kindergartens, whose main cooks wrote down the amount of salt used in cooking for 10 days, another source of information about salt in food was menus and stock picking lists from which it was possible to find out how much salt did children in kindergarten take. The second research subject was 10 children whose parents wrote down exact amount of food and salt added to meals for 1 week. Subsequently, the results were entered into graphs and evaluated.The research shows that children consume almost 3 times more salt at home than in the case of all-day meals in kindergarten. The main source of salt in the home environment and in kindergartens are bakery products, despote the reformulations are taking place, there is still a large amount of salt in dairy products, especially cheeses.and very unsuitable sausages in childhood.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK