Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnímání srovnávací reklamy v českém prostředí
Název práce v češtině: Vnímání srovnávací reklamy v českém prostředí
Název v anglickém jazyce: Perception of comparative advertising in the Czech environment
Klíčová slova: Srovnávací reklama, regulace reklamy, vnímání reklamy, reklamní právo, kulturní rozdíly
Klíčová slova anglicky: Comparative advertising, Regulation of advertising, Advertising perception, Advertising law, Cultural differences
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2020
Datum zadání: 12.10.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: Mgr. Ing. Marek Vranka
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. AIR BANK, 2012. Jak vznikala kampaň na Air Bank. Air Bank [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: https://www.airbank.cz/novinky/jak-vznikala-kampan-na-air-bank/?airbid2=ic-global-10-c1cr10
2. ANDRAŠKO, Jozef a Soňa RALBOVSKÁ SOPÚCHOVÁ, 2016. Limitations of Comparative Advertising Permissibility: Denigration/Disparagement. In: International and Comparative Law Review. 2006(2), s. 117-125. ISSN: 2464-6601.
3. BARTOŠOVÁ, Veronika, 2010. Srovnání mezi dvorky. In: TREND marketing. 2010(3), s. 33. ISSN: 1214-9594.
4. BINAR, Jan, 2010. Marketingové přestřelky. In: Hospodářské noviny [online]. [cit. 2021-03-05]. Dostupné z: https://ihned.cz/c1-42035620-marketingove-prestrelky
5. BROŽ, František, 2008. Reklama & národní kultura. In: Marketingové noviny [online]. [cit. 2021-03-28]. Dostupné z: https://www.focus-age.cz/m-journal/reklama-podpora-prodeje/zajimavosti/reklama---narodni-kultura__s402x455.html
6. E15.CZ, 2010. Albert a Kaufland se trumfují ve snižování cen. FinExpert.cz [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: https://finexpert.e15.cz/albert-a-kaufland-se-trumfuji-ve-snizovani-cen
7. ELIÁŠ, Karel, 2007. Kurs obchodního práva. 5. vyd. Praha: C.H. Beck. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-583-4.
8. HALADA, Jan, ed., 2015. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. ISBN 9788024630755.
9. HOFSTEDE, Geert, 2021. Hofstede's Globe. Geert Hofstede [online]. [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: https://exhibition.geerthofstede.com/hofstedes-globe/
10. HRUDA, Ondřej, 2012. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama. In: Obchodněprávní revue. 2012(11-12), 305. ISSN 1803-6554.
11. HRUDA, Ondřej, 2013. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy – co (ne)lze srovnávat? In: Obchodněprávní revue. 2013(1), 1. ISSN 1803-6554.
12. HRUDA, Ondřej, 2015. Srovnávací reklama. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-561-9.
13. HULMÁK, Milan, 2014. Občanský zákoník VI: závazkové právo: zvláštní část (§ 2055-3014): komentář. Praha: C.H. Beck. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8. s. 1803-1813
14. HYUNDAI, 2014. Reklama Hyundai i20. YouTube [online]. [cit. 2021-04-12]. Dostupné také z: https://www.youtube.com/watch?v=Qiw5Rgz-YK4
15. CHALOUPKOVÁ, Helena, 2019. Mediální právo: komentář. V Praze: C.H. Beck. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-725-5. s. 380-381
16. CHOI, Yung Kyun a Gordon E. MIRACLE, 2004. The effectiveness of comparative advertising in Korea and the United States: A Cross-Cultural and Individual-Level Analysis. In: Journal of Advertising, vol. 33, no. 4. American Academy of Advertising, s. 75-87. ISSN 0091-3367.
17. IDNES.CZ, 2015. Srovnávací reklama nezabrala. „Soused z Boleslavi“ Hyundai ujíždí. IDNES.cz [online]. [cit. 2021-4-12]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/srovnavaci-reklama-hyundai-nezabrala.A150403_075544_ekoakcie_suj
18. JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HORŇÁK, 2012. Velký slovník marketingových komunikací. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4354-7.
19. KARLÍČEK, Miroslav, 2016. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5769-8.
20. KRÁL, Petr, MACHEK, Martin a Tomáš KAREL, 2016. Comparative Advertising in the Czech Republic: An Empirical Study. Central European Business Review. 5(4), 34-46. ISSN 18054854.
21. MEDIAGURU, 2018. Hyundai se v novém spotu inspiruje i reklamou Air Bank. Mediaguru [online]. [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/03/hyundai-se-v-novem-spotu-inspiruje-i-reklamou-air-bank/
22. MEDIAGURU, 2021. Mediální slovník: Rada pro reklamu. In: Mediaguru [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/slovnik-a-mediatypy/slovnik/klicova-slova/rada-pro-reklamu/
23. ONDREJOVÁ, Dana, 2014. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku: komentář. V Praze: C.H. Beck. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-522-0.
24. ONDREJOVÁ, Dana, 2017. Srovnávací reklama v české a evropské právní úpravě a judikatuře. In: Bulletin advokacie [online]. 2017(3), str. 33-41 [cit. 2021-03-10]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/srovnavaci-reklama-v-ceske-a-evropske-pravni-uprave-a-judikature?browser=mobi
25. PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH, 2003. Marketingová komunikace. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 80-247-0254-1.
26. RADA PRO REKLAMU, 2005. Profil RPR [online]. [cit. 2021-03-24]. Dostupné z: https://www.rpr.cz/cz/profil.php
27. RADA PRO REKLAMU, 2013. Kodex reklamy [online]. [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: https://www.rpr.cz/cz/dokumenty_rpr.php
28. RIGEL, Filip, Ondřej MORAVEC a Dana ONDREJOVÁ, 2018. Reklamní právo. V Praze: C.H. Beck. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-686-9.
29. ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA EU ze dne 19. 4. 2007, ve věci C-381/05, De Landtsheer Emmanuel SA proti Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a Veuve Clicquot Ponsardin SA. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&num=C-381/05
30. SHAO, Alan T., Yeqing BAO a Elizabeth GRAY, 2004. Comparative Advertising Effectiveness: A Cross-Cultural Study. In: Journal of Current Issues and Research in Advertising. Volume 26, Number 2. s. 67-80. ISSN 1064-1734.
31. SCHWAIGER, Manfred, Carsten RENNHAK, Charles R. TAYLOR a Hugh M. CANNON, 2007. Can Comparative Advertising Be Effective in Germany? A Tale of Two Campaigns. In: Journal of Advertising Research. 47(1), 2-13. ISSN 0021-8499.
32. STUCHLÍK, Jaroslav, 2011. Historie a marketing: Původ slova reklama [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20180502213817/http:/stuchlik.blog.vsem.cz/2011/03/29/historie-a-marketing-puvod-slova-reklama/
33. TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0206-8.
34. VEČERKOVÁ, Eva, 2010. Právní a mimoprávní regulace klamavé a srovnávací reklamy. In: Dny práva – 2010 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita. 1. ed. ISBN 978-80-210-5305-2. Dostupné také z: http://dvp.sehnalek.cz/files/prispevky/13_obchod/Vecerkova_Eva_(4765).pdf
35. VYSEKALOVÁ, Jitka, 2011. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3528-3.
36. VYSEKALOVÁ, Jitka, 2012. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4005-8.
37. ZÁKON č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů. 22. 3. 2012. ISSN 1211-1244.
Předběžná náplň práce
Ještě před několika lety byla srovnávací reklama bez výjimek považována za nekalosoutěžní praktiku. Ke změně došlo v důsledku harmonizace práva České republiky s právem Evropské unie. Přestože je uvedena v § 2976 odst. 2 písm. g) ObčZ jako jedna ze skutkových podstat nekalé soutěže, při splnění taxativních podmínek uvedených v § 2980 odst. 2 ObčZ je srovnávací reklama přípustná. Podmínky, za kterých je srovnávací reklama přípustná, vychází z evropské směrnice a jsou shodné napříč členskými státy EU. Reklama například nesmí být klamavá a musí objektivně srovnávat důležité znaky podobného zboží nebo služeb včetně ceny. Z hlediska marketingové komunikace se jedná o zajímavou příležitost, jak v reklamě legálně konfrontovat konkurenta.
V bakalářské práci se zaměřím na vnímání srovnávací reklamy v českém prostředí. Cílem práce bude zjistit, jak čeští spotřebitelé reagují na tento typ reklamy. V dotazníkovém šetření budou respondentům ukazovány příklady srovnávací reklamy za účelem zjištění jejich reakce na ni.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Until a few years ago, comparative advertising was considered an unfair competition without exception. The change was due to the harmonization of the law of the Czech Republic with the law of the European Union. Although it is listed in § 2976 paragraph 2 letter g of the Civil Code as one of the facts of unfair competition, comparative advertising is permissible if the exhaustive conditions specified in § 2980 paragraph 2 of the Civil Code are met. The conditions under which comparative advertising is allowed are based on a European directive and are the same across all EU Member States. For example, advertising must not be misleading and must objectively compare important features of similar goods or services, including price. From the point of view of marketing communication, this is an interesting opportunity to legally confront a competitor in advertising. In my bachelor thesis I will focus on the perception of comparative advertising in the Czech environment. The aim of the work will be to find out how Czech consumers react to this type of advertising. In the questionnaire survey, respondents will be shown examples of comparative advertising in order to examine their response to it.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK