Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace televize na principy nových médií
Název práce v češtině: Adaptace televize na principy nových médií
Název v anglickém jazyce: Adaptation of television to new media principles
Klíčová slova: Televize, nová digitální média, Video on Demand, HbbTV, konvergence, distribuce, internetová televize
Klíčová slova anglicky: Television, New Digital Media, Video on Demand, HbbTV, Convergence, Distribution, Internet Television
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Miessler
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2020
Datum zadání: 12.10.2020
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Oponenti: prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BOLTER, Jay David a Richard GRUSIN. Remediation: Understanding New Media. Massachusetts: MIT Press, 2000. ISBN 0-262-02452-7
FIALA, Jiří. Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie. Mediální studia. 2012, (1), 60-75. ISSN 1801-9978
GREENFIELD, Howard a Wes SIMPSON. IPTV and Internet video: expanding the reach of television broadcasting. 2nd ed. Burlington: Focal Press, 2009. ISBN 978-0-240-81245-8
HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246- -3752-5
CHALABY, Jean K a Steve PLUNKETT. Standing on the shoulders of tech giants: Media delivery, streaming television and the rise of global suppliers. New Media & Society [online]. [cit. 2021-2-3]. ISSN 1461-4448. Dostupné z: doi:10.1177/1461444820946681
JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 978-80-87500-38-5
JENKINS, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University, 2006. ISBN 978-0-8147-4281-5
KAEWKHUM, Natthakan. Television Industry And Its Role In The New Media Landscape Under The System of Digital Economy. Bangkok, 2020. Disertační práce. National Institute of Development Administration
KAHÁNEK, Adam. Chování českého uživatele na mediálních platformách Video on Demand. Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce PhDr. Milan Kruml.
KOZÁKOVÁ, Anna. Digitální komunikační technologie a konvergence audiovizuálních médií – Česká televize a internet. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky.
MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015 [cit. 2021-7-17]. ISBN 978-80-210-8034-8. Dostupné z: https://is.muni.cz/publication/1332354/media_v_pohybu_ia.pdf
MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7464-025-4
MAGOUN, Alexander B. Television: The Life Story of a Technology. Baltimore: Greenwood Press, 2007. ISBN 978-0-8018-9072-7
MCLUHAN, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla. Brno: Jota, 2000. Nové obzory (Jota). ISBN 80-721-7128-3
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozšířené a přepracované vydání Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5
MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016. Společnost (Academia). ISBN 978-80-200-2572-2
WEBERLING, Johannes. Mapping Digital Media: Case Study: German Public Service Broadcasting And Online Activity. Reference Series. Londýn, 2011
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá změnou distribuce televizních obsahů v souvislosti s konvergencí televize a digitálních médií. V současné době je možné sledovat přímý přenos televizního vysílání v online prostředí. Kromě toho je také možné jednotlivé televizní pořady zpřístupnit online za využití služeb typu Video on Demand. Předpokladem této práce je, že existence těchto služeb má vliv na podobu dnešního televizního vysílání. Cílem práce je proto popsat změny, ke kterým v návaznosti na výše zmíněné skutečnosti došlo v rámci televizního vysílání. Dalším aspektem, který je v práci zkoumán, je podoba televizního vysílání na televizorech jako takových. Vzhledem k technologickému pokroku a existenci televizorů uzpůsobených standardům HbbTV je problematizován koncept lineárního vysílání. Všechny tři změny, které jsou výše popsány, přímo souvisejí s existencí nových digitálních médií. K popsání konkrétních projevů těchto změn na televizní vysílání v České republice provedu kvalitativní výzkum VoD služeb, které jsou zde dostupné, a kvantitativní výzkum poměru pořadů, které byly odvysílány jakožto součást televizního programu a nyní je možné je nalézt v nabídce VoD služeb. Provedení této analýzy mi umožní prezentovat změny, kterými televizní vysílání u nás v posledních letech prošlo.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This paper focuses on the changes in distribution of television content which emerged during the process of convergence between television and digital media. Nowadays it is possible not only to access television broadcasting online, but also to access individual programs through Video on Demand services. The precondition this topic was picked on is that the very existence of such services has a direct impact on the form of today’s television broadcasting. Therefore the aim of this paper is to examine and describe alterations which can be found not only in the broadcasting itself but also in receiving of that broadcasting on television screens. The latter can be affected by the existence of HbbTV. The analysis and description of changes in broadcasting and receiving television content in Czech republic are the primary focuses of this paper.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK