Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Is Czech Spotify Gender-Biased?
Název práce v češtině: Genderová nevyváženost na českém Spotify
Název v anglickém jazyce: Is Czech Spotify Gender-Biased?
Klíčová slova: genderová nerovnost, populární hudba, Spotify, gender studies, kapitalismus platforem, hudební průmysl
Klíčová slova anglicky: gender inequality, popular music, Spotify, gender studies, platform capitalism, music industry
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miloš Hroch, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2020
Datum zadání: 09.10.2020
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: Ulrike Lütke Notarp, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AGUIAR, Luis, Joel WALDFOGEL a Sarah WALDFOGEL, 2018. Playlisting Favorites: Is Spotify
Gender- Biased?. JRC Digital Economy Working Paper 2018-07; JRC Technical Reports, JRC113503.

PELLY, Liz, Discover Weakly. The Baffler. Available at: https://thebaffler.com/latest/discover-weakly-
pelly [Accessed September 07, 2020].

FAUPEL, Alison a Vaughn SCHMUTZ, 2011. From fallen women to Madonnas: Changing gender
stereotypes in popular music critical discourse. Sociologie de l'Art, vol. 18, no. 3, pp. 15-34.

MACHIN, David, 2010. Analysing Popular Music: image, sound, text. London: SAGE Publications.
ISBN 9781848600232.

MITH, Stacy L., Marc CHOUEITI a Katherine PIEPER, 2019. Inclusion in the Recording Studio?
Gender and Race/Ethnicity of Artists, Songwriters & Producers across 600 Popular Songs from 2012-
2017. Annenberg Inclusion Initiative, http://assets.uscannenberg. org/docs/inclusion-in-the-recording-studio.pdf.

AGUIAR, Luis a Joel WALDFOGEL, 2018. Platforms, Promotion, and Product Discovery: Evidence
from Spotify Playlists. JRC Digital Economy Working Paper 2018-04; JRC Technical Reports,
JRC112023.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zjistit, zda zastoupení ženských interpretek v českých playlistech Spotify je stále nižší
než zastoupení mužských interpretů. V rámci výzkumu budu přehrávat, analyzovat a čerpat data z
generických playlistů sestávajících z písní české hudební scény (Akusticky, Top Hits Česká republika,
Progresivní scéna, RapPrezent). Playlisty budu vybírat tak, aby měly co největší počet sledovatelů a
zároveň aby pokryly mainstreamové žánry. Každý týden stáhnu data svého poslechu nabízených písní,
doplním pohlaví interpreta (tyto informace získám z jejich Spotify či ověřeného profilu na internetu) a
další data potřebná pro mou analýzu. Zároveň získám data o poměru mužských a ženských interpretek
vstupující na hudební scénu, respektive Spotify tak, aby se výsledná data dala zařadit do kontextu české
kulturní scény. Pokud při sběru a zpracování dat objevím další zajímavý fenomén, prozkoumám i ten –
dle induktivních postupů metody zakotvené teorie (viz metody). Hypotéza, kterou se budu ve své práci
zabývat, je: „Ve Spotify playlistech české hudby jsou upřednostňováni mužští interpreti před
ženskými.“ V rámci diplomové práce budu také zkoumat chování uživatelů na platformě. Tento výzkum
proběhne formou polostrukturovaných rozhovorů.
HVO:
„Jak populární jsou skladby ženských interpretek v porovnání z mužskými interprety?“
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to find out, whether there is a disadvantage of Czech female artists in Spotify playlists. More precisely, if songs by female artists are a minority in contrast to male artists representing the majority.
In the course of my research, I am going to listen, analyse and generate data from Spotify playlists of Czech music, such as Akusticky, Top Hits Česká republika, RapPrezent. I am going to choose the playlists based on the number of followers and to cover all the mainstream genre.
Every week I am going to download the data on the songs I listened to and got offered by the playlists. I am then going to complete the dataset (manually) with gender and other needed data. I am going to find these data either on the artist’s Spotify bio page or other verified profile on the internet.
Also, I am going to obtain data on the ratio of female to male artists entering the Czech music scene in order to set my findings into context.
Should I find another interesting phenomenon during my research, I shall look into it, too.
The hypothesis I am going to be working with is the following: “Spotify playlists are biased in favour of male artists.”

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK