Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza lékových interakcí u pacientů přijatých k hospitalizaci (II.)
Název práce v češtině: Analýza lékových interakcí u pacientů přijatých k hospitalizaci (II.)
Název v anglickém jazyce: Analysis of drug-drug interactions in patients admitted to hospital (II.)
Klíčová slova: lékové interakce, průřezová studie, farmakoepidemiologie
Klíčová slova anglicky: drug-drug interactions, cross-sectional study, pharmacoepidemiology
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2020
Datum zadání: 14.12.2020
Datum a čas obhajoby: 01.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2022
Oponenti: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Zuzana Očovská
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem práce je zjistit výskyt potenciálních a manifestovaných lékových interakcí v lékové anamnéze pacientů přijatých k hospitalizaci. K hodnocení budou sloužit interakční databáze Micromedex, Lexicomp a DrugAgency. Práce bude mít standardní formu: úvod, cíl práce, teoretická část, experimentální část (metodika, výsledky, diskuze), závěr.
Seznam odborné literatury
Bibliografické a faktografické databáze PudMed, Google scholar a UpToDate
Předběžná náplň práce
Léková anamnéza pacientů bude analyzována pomocí interakčních databází Micromedex, Lexicomp a DrugAgency. Interakce včetně potenciálních důvodů pro hospitalizaci budou zpracovány teorií 3 pilířů. Interakce budou klasifikovány na základě a) mechanizmu b) reálného dopadu na pacienta c) kategorie závažnosti dle interakčních databázi Micromedex, Lexicomp a DrugAgency a d) dostupnost/nedostupnosti informací minimalizace rizik lékové interakce harmonizující s teorií 3 pilířů.. Student/ka bude nalezené interakce klasifikovat, analyzovat a statisticky vyhodnocovat. Výstupem práce bude prevalence nalezených lékových interakcí (celková i na základě klasifikace). Identifikovány budou nejčastější léčivé látky a lékové skupiny účastnici se potenciálních a manifestovaných lékových interakcí. Interakční databáze budou porovnáni vzhledem na schopnost odhalit potenciální a manifestované lékové interakce. Výsledky práce budou diskutovaný a porovnávány se studiemi s podobným tématem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Patient medication history will be analyzed using the Micromedex, Lexicomp and DrugAgency interaction databases. Identified drug interactions will be classified based on a) mechanism b) real clinical impact on patient c) severity categories according to Micromedex, Lexicomp and DrugAgency interaction databases. The student will classify, analyze and evaluate the identified interactions. The outcome of this work will be the prevalence of drug interactions (overall and based on the classification). The most common active substances and medication classes involved in potential and manifested drug interactions will be identified. The interaction databases will be compared with regard to the ability to detect potential and manifested drug interactions. The results of the work will be discussed and compared with the studies on a similar topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK