Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritická reflexe románů Aleny Mornštajnové v českých médiích
Název práce v češtině: Kritická reflexe románů Aleny Mornštajnové v českých médiích
Název v anglickém jazyce: Critical Reflexion of Alena Mornstajnova´s Novels in the Czech Media
Klíčová slova: Alena Mornštajnová, literární kritika, časopisy a denní tisk, román, recenze, Slepá mapa, Hotýlek, Hana, Tiché roky
Klíčová slova anglicky: Alena Mornštajnová, Literary Criticism, Magazines and Newspapers, Novel, Book Review, Slepá mapa, Hotýlek, Hana, Tiché roky
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2020
Datum zadání: 08.10.2020
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BLAŽÍČEK, Přemysl. Kritika a interpretace. Praha: Triáda, 2002. ISBN 80-86138-46-1.
ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno: Blok, 1968.
ČMEJRKOVÁ, Světla a Jana HOFFMANNOVÁ (eds.). Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1034-3.
ECO, Umberto. O literatuře. Praha: Argo, 2004. ISBN: 80-7203-588-6.
FOSTER, Thomas C. Jak číst literaturu jako profesor: zábavný průvodce ke čtení mezi řádky. Brno: Host. ISBN 978-80-7491-564-2.
FRYE, Northrop. Anatomie kritiky: čtyři eseje. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-078-3.
GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda I: nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 2010. ISBN 978-80-87256-04-6.
HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ (eds.). Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
KAUTMAN, František. K typologii literární kritiky a literární vědy. Praha: Primus, 1996. ISBN 80-85625-35-0.
MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I. Brno: Host, 2000. ISBN 80-86055-91-4.
NÜNNING, Ansgar, Jiří TRÁVNÍČEK a Jiří HOLÝ (eds.). Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce – osobnosti – základní pojmy. Brno: Host, 2006. ISBN 80-7294-170-4.
OSVALDOVÁ, Barbora a Jana ČEŇKOVÁ. Česká publicistika mezi dvěma světovými válkami. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2754-2.
72
OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ (eds.). Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1618-6.
PROKEŠ, Josef. Kritické reflexe literárního textu: s anděly i bez nich na sviňu svět. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-7336-4.
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-3568-9.
ŠTORKÁN, Karel a Milan BAUMAN. Umění interviewu. 2., přeprac. vyd. Brno: Novinář, 1983.
VLAŠÍN, Štěpán (ed.). Slovník literární teorie. 2. rozš. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1984.
Předběžná náplň práce
Magisterská diplomová práce Kritická reflexe románů Aleny Mornštajnové v českých médiích analyzuje recenze a kritiky prvních čtyř románů této spisovatelky: Slepá mapa, Hotýlek, Hana a Tiché roky. Cílem práce je zjistit, jak dílo Aleny Mornštajnové vnímají profesionální literární kritici a recenzenti. Analýza zkoumá celkem 27 kritických textů z českých literárních časopisů a portálů (Host, Tvar, A2, iLiteratura.cz, Bubínek Revolveru) a také všeobecně zaměřených deníků, týdeníků a měsíčníků (Mladá fronta DNES, Právo, Deník N, Respekt, Týdeník Rozhlas, Literární noviny). Zkoumaným obdobím jsou léta 2013–2020, tedy od prvního vydaného románu dosud. V teoretické části se práce zabývá vymezením pojmů interpretace, hodnota uměleckého díla, kritika a recenze, rozhovor a dále představuje biografii Aleny Mornštajnové a některá literární periodika, jejichž kritické reflexe byly pro analýzu stěžejní. Praktická část práce se věnuje interpretaci jednotlivých románů a posléze analýze a hodnocení kritických reflexí. Zkoumány jsou nejen názory a závěry literárních kritiků a recenzentů, ale také úroveň a profesionalita jejich kritických textů. Součástí práce je rovněž rozhovor s Alenou Mornštajnovou na téma její tvorby a literární kritiky. Spisovatelka odpovídá na otázky o svém přístupu k literárním kritikám a recenzím a je konfrontována s výsledky analýzy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis Critical Reflexion of Alena Mornstajnova’s Novels in the Czech Media analyses book reviews of the first four novels written by Alena Mornštajnová: Slepá mapa, Hotýlek, Hana and Tiché roky. This thesis aims to document how her work has been perceived by professional literary critics and reviewers. The analysis examines 27 articles from Czech literary magazines, portals (Host, Tvar, A2, iLiteratura.cz, Bubínek Revolveru) and generally focused newspapers and magazines (Mladá fronta DNES, Právo, Deník N, Respekt, Týdeník Rozhlas, Literární noviny). The period of analysis for this study begins in 2013 when her first novel was published and covers all relevant material up to the present. In the theoretical part of this thesis, firstly the following terms are defined – interpretation, art valuation, critique, review and interview. Thereafter, the biography of Alena Mornštajnová is summarized. Finally, literary media, which published crucial critiques and reviews for the analysis, are introduced. The practical part of this thesis focuses on interpreting particular novels and an on analysis and evaluation of critical reflections. The
analysis examines the opinions and conclusions of literary critics and reviewers, and also the standards and professionalism of their articles. Finally, in this thesis, there is an interview with Alena Mornštajnová about her work and relevant literary criticism. The author is questioned about her attitude to book reviews and the conclusions of this analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK