Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odsun Němců ze Šumperska na stránkách Moravského severu v letech 1945 a 1946
Název práce v češtině: Odsun Němců ze Šumperska na stránkách Moravského severu v letech 1945 a 1946
Název v anglickém jazyce: Transfer of Germans from the Šumperk region and its reflection in Moravský Sever Weekly
Klíčová slova: Moravský sever, Šumpersko, sudetští Němci, německá menšina, odsun, osídlení
Klíčová slova anglicky: Moravský sever weekly, Šumperk region, Sudeten Germans, German minority, expulsion, settlement
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2020
Datum zadání: 08.10.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2022 09:20
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2022
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
BARTOŠ, Josef a kolektiv. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960: svazek IV. okresy: Šumperk, Zábřeh, Rýmařov. 1. Ostrava: Profil, 1974. ISBN 48-007-74.

BENDA, Jan. Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939. 1. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2616-1.

BENEŠ, Edvard, OLIVOVÁ, Věra, ed. Odsun Němců. 1. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1995. ISBN 80-901733-4-9.

HLAVAČKA, Milan a kolektiv. České země v 19. století: Proměny společnosti v moderní době II. 1. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. ISBN 978-80-7286-218-4.

HOUŽVIČKA, Václav. Návraty sudetské otázky. 1. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1007-8.

CHURAŇ, Milan. Postupim a Československo: Mýtus a skutečnost. 1. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-062-4.

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře první republiky (1918–1938): Díl první: Vznik, budování a zlatá éra republiky (1918–1929). 1. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-027-6.

KŘEN, Jan. Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780 – 1918. 2. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-200-0337-1.

KVAČEK, Robert a kolektiv. Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948. 1. Praha: Gallery, 2002. ISBN 80-86010-60-0.

LUCUK, Vít. Vzpomínky zůstaly: Osudy lidí z Jesenicka, Vidnavska, Žulovska a Šumperska 1938 – 1989. 1. Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2016. ISBN 978-80-86438-63-4.

LUCUK, Vít. Zapomenutí svědkové: Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938–1989. 1. Štíty: Pavel Ševčík - VEDUTA, 2015. ISBN 978-80-86438-58-0.

MANDLER, Emanuel. Benešovy dekrety: Proč vznikaly a co jsou. 1. Praha: Libri, 2002. ISBN 80-7277-139-6.

MANDLER, Emanuel. Češi i Němci: Legendy, spory, realita. 1. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-090-X.

OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-76-1.

SPURNÝ, Matěj a kolektiv. Sudetské příběhy. 1. Praha: Antikomplex, 2010. ISBN 978-80-904421-0-8.

ŠKRÁBEK, Josef. Sudetští Němci o sobě. 1. Středokluky: Zdeněk Susa, 2013. ISBN 978-80-86057-86-6.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: dokumenty z českých archivů. I.: Češi a Němci do roku 1945, Úvod k edici. 1. Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2010. ISBN ISBN 978-80-86057-66-8.

VON ARBURG, Adrian, STANĚK, Tomáš, ed. Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951: dokumenty z českých archivů. II.: Duben – srpen/září 1945: „Divoký odsun“ a počátky osídlování. 1. Středokluky: Conditio humana, SUSA, 2011. ISBN 978-80-86057-71-2.

WIEDEMANN, Andreas a Petr DVOŘÁČEK. "Pojď s námi budovat pohraničí!": Osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. 1. Praha: Prostor, 2016. ISBN 978-80-7260-337-4.

ZAPLETAL, Miroslav. Na úsvitě svobody: Bratrušovská tragédie 31. března 1945. 1. Šumperk: město Šumperk, 2015. ISBN 978-80-906100-1-9.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá tématem odsunu Němců ze Šumperska a jeho zobrazením na stránkách týdeníku Moravský sever v letech 1945 a 1946. První část práce se zaměřuje na teoretické ukotvení tématu. Popisuje vývoj česko-německých vztahů od poloviny 19. století do konce druhé světové války. Dále se zabývá samotnou problematikou odsunu Němců a osídlení pohraničí. Konec teoretické části je věnován charakteristice šumperského okresu, jeho historii, demografickému vývoji a reáliím odsunu Němců v rámci tohoto území. Praktická část práce zahrnuje obsahovou analýzu Moravského severu, jakožto významného regionálního periodika té doby. Cílem analýzy je popsat diskurz, který týdeník vytvářel o Němcích, jejich odsunu a osídlení pohraničí. Zkoumána jsou jednotlivá témata, která se v periodiku v této souvislosti vyskytují, ale také opakující se narativy a jazykové prostředky užívané při referování o daných tématech.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the topic Transfer of Germans from the Šumperk region and its reflection in Moravský sever weekly. Thesis is divided into two parts. The first part provides a theoretical background of the topic. It deals with Czech-German relations from the middle of the 19th century until the end of the Second World War, the expulsion of Sudeten Germans and the settlement of the borderland by the Czech population. Last chapter of the theoretical part describes the Šumperk region, its history and demography. The second part of this thesis provides the content analysis of Moravský sever weekly in 1945 and 1946. The aim of the analysis is to describe the media discourse of the expulsion of Sudeten Germans from the Šumperk region and the settlement of this area by the Czech population. As part of the analysis I will also focus on language and narrative techniques.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK