Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aféra Pentagon Papers. Od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování a filmovým recenzím
Název práce v češtině: Aféra Pentagon Papers. Od reality a novinových zpráv k filmovému zpracování a filmovým recenzím
Název v anglickém jazyce: The Pentagon Papers: From reality and news to film adaptations and film reviews
Klíčová slova: Aféra Pentagon Papers, svoboda tisku, Vietnamská válka, film The Post, Rudé právo, whistleblowing, Daniel Ellsberg, dezinformace
Klíčová slova anglicky: Pentagon Papers affair, freedom of the press, Vietnamese War, The Post Movie, Rudé právo, whistleblowing, Daniel Ellsberg, disinformation
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: prof. MgA. David Jan Novotný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2020
Datum zadání: 07.10.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H013, Hollar - místn. č. 013
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: Mgr. Aleš Doležal
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
HLAVÁČEK, Pavel. Vymaňování USA z vietnamské války. Brno: Barrister & Principal, 2014. ISBN: 978-80-7485-019-6
NÁLEVKA, Vladimír. Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad, 2010. Moderní dějiny (Vyšehrad). ISBN: 978-80-7429-011-4
ELLSBERG, Daniel. Secrets: a memoir of Vietnam and the Pentagon papers. Minneapolis, MN: High Bridge, 2002. ISBN: 978-01-4200-342-8
ŘEZNÍČEK, Martin. Rozpojené státy. Praha: Argo, 2020. ISBN: 978-80-257-3103-1
SHEEHAN, Neil. SMITH, Hendrick, KENWORTHY, Edwin, BUTTERFIELD, Fox, GREENFIELD, James. The Pentagon Papers: The Secret History of the Vietnam War. New York, Racehorse, 2017. ISBN: 978-16-3158-292-9
GRAHAM, Katharine. The Pentagon Papers, Making History at the Washington Post. New York, Vintage Books, 1997. ISBN: 978-05-2556-366-2
BRADLEE, Benjamin. A Good Life, Newspapering and Other Adventures. New York, Touchstone, 1996. ISBN: 978-14-3912-885-2
KONČELÍK, Jakub. VEČEŘA, Pavel. ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha, Portál, 2010. ISBN: 978-80-7367-698-8
NOVOTNÝ, David Jan. Budování příběhu, aneb, Demiurgie versus dramaturgie. Praha: Karolinum, 2007. ISBN: 978-80-246-1306-2
Tajné dokumenty Pentagonu: Fakta nelze zamlčet. Praha, Knihovna Rudého práva, 1971
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce je porovnat fakta o tzv. aféře Pentagon Papers spolu s mediálním obrazem, který svým čtenářům o aféře poskytl československý tisk a také s filmovým zpracováním této aféry a příslušnými recenzemi.
V rámci aféry Pentagon Papers přední americké noviny v roce 1971 zveřejnily tajnou vládní studii bývalého ministra obrany McNamary, ze které vyplývalo, že válka ve Vietnamu je pouze mocenský tah vlády USA. Z toho důvodu bylo novinám New York Times jakožto prvním novinám v historii USA zakázáno uveřejnit určité zprávy. Po soudním zákazu, který na New York Times padl se uveřejňování studie chopil Washington Post. Reportéři z řad Washington Post, kteří se na uveřejnění podíleli, následně hráli klíčovou roli při vyšetřování kauzy Watergate.
Celá aféra představovala velmi vyhrocený spor mezi bezpečností státu a svobodou tisku, který se dostal až k americkému nejvyššímu soudu, který nakonec rozhodl proti americké vládě a ve prospěch New York Times a svobody tisku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my work is to compare the facts about the so-called Pentagon Papers affair together with the media image provided to its readers about the affair by the Czechoslovak press and also with the film adaptation of this affair and the relevant reviews.
In the Pentagon Papers affair in 1971, a leading American newspaper published a secret government study by former Secretary of Defense McNamara, which showed that the war in Vietnam was only a power struggle for the US government. As a result, the New York Times was the first newspaper in U.S. history to be banned from publishing certain reports. The Washington Post took over the publication of the study after a court ban fell on the New York Times. Washington Post reporters who contributed to the publication subsequently played a key role in investigating the Watergate case.
The whole affair was a very heated dispute between state security and freedom of the press, which reached the US Supreme Court, which ultimately ruled against the US government and in favor of the New York Times and press freedom.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK