Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hledání plného lidství: Z pohledu mystiky a humanistické psychoterapie
Název práce v češtině: Hledání plného lidství: Z pohledu mystiky a humanistické psychoterapie
Název v anglickém jazyce: The search for complete humanity: From the Perspective of Mysticism and Humanistic Psychotherapy
Klíčová slova: Mystika, spiritualita, Dorothee Sölle, humanistická psychoterapie, Virginie Satirová, Carl R. Rogers, kongruence, postmoderna
Klíčová slova anglicky: Mysticism, spirituality, Dorothee Sölle, humanistic psychotherapy, congruence, Virginia Satir, Carl R. Rogers, postmodernism
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2020
Datum zadání: 07.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: prof. Pavel Hošek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá hledáním plného lidství z pohledu mystiky a humanistické psychoterapie. Autor rozděluje práci do tří bloků. V prvním vychází z mystiky Dorothee Sölle a její knihy Mystika a vzdor, která práci propůjčuje mystickou spiritualitu všednosti a každodenního života. Z knihy si autor volí mystickou cestu „Já a oproštění od Já“, která do práce přináší koncept ega, konzumu či vztah k lidskému nitru. Druhý blok se zabývá terapeutickým přínosem humanistických psychoterapeutů Virginie Satirové a Carla Ransoma Rogerse. Autor představuje jejich terapeutické modely ve třech kapitolách: Vývoji směru, Obraz člověka a Terapeutický proces a cíl. Do práce tak pronikají koncepty pro plnost lidského života: lidský vztah, kongruence a důležitost sebepoznání. Kongruence se stává klíčovým pojmem, který v sobě nese až spirituální momenty. Třetí blok je vymezením společného prostoru pro mystiku a humanistickou psychoterapii. Autor v dnešní postmoderní atmosféře představuje „mystického člověka“, ve kterém propojuje poznatky ze dvou předešlých bloků. Mystický člověk v sobě naplňuje prvky všední spirituality a kongruence. Na představené pojmy z mystiky vrhá mystický člověk jasnější světlo a díky pojmům z humanistické psychoterapie mystiku přesněji zasazuje do života v postmoderní době.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is concerned with uncovering the full spectrum of humanity through the prism of mysticism and humanistic psychotherapy. The author separates the content into three sections. In the first he roots his thoughts in the mysticism of Dorothee Sölle and her book The Silent Cry: Mysticism and Resistance, which lends the thesis the qualities of mystical spirituality in the mundane and everyday life. From the book the author focuses on the mystical path of „The self and the liberation from the self“ that invites the concept of ego, consumerism and the relationship toward the inner core of the human. The second section explores the therapeutic contribution of humanistic therapists Virginia Satir and Carl Ransom Rogers. The auther introduces their therapeutic models in three chapters: The Development of the Movement, The Human Image and The Therapeutic Process and Goal. The thesis is thus imbued with concepts aiding fulfilment of a Human Life: a human relationship, congurence and the importance of self-knowledge; congruence being the key term inviting spiritual moments into the equasion. The third section outlines a shared space for mysticism and humanistic psychotherapy. The author introduces the ‚mystical human‘ in contemporary postmodern atmosphere, connecting the discoveries from the first two sections of the thesis. The mystical human in him/herself fulfills the elements of everyday spirituality and congruence and sheds brighter light on the introduced terms of mysticism. Using terminology from humanistic psychotherapy, the mystical human embeds mysticism into life in postmodern times more acurately.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK