Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odchod vojsk Varšavské smlouvy z území ČSSR v letech 1989 až 1991
Název práce v češtině: Odchod vojsk Varšavské smlouvy z území ČSSR v letech 1989 až 1991
Název v anglickém jazyce: The departure of Warsaw Pact troops from the territory of ČSSR in years 1989 to 1991
Klíčová slova: Československá socialistická republika, rozhlas, rozhlasový dokument, Sovětský svaz, sametová revoluce, Varšavská smlouva
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak Socialist Republic, radio, radio documentary The Soviet Union, The Warsaw Pact, Velvet Revolution
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. ThMgr. Mgr. Karol Lovaš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2020
Datum zadání: 06.10.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H011, Hollar - místn. č. 011
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Tomáš Vlček
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury

HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990-2005: Poetika žánrů. Brno: JAMU, 2010. ISBN 978-80-86928-79-1.

JEŠUTOVÁ, Eva. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Praha: Radioservis, 2013. ISBN 987-80-87530-31-3.

KOCÁB, Michael. Vabank 1989-1991 Sametová revoluce, Odsun sovětských vojsk. Praha: Univerzum, 2019. ISBN 978-80-7617-844-1.

LORENC, Alojz a LOVAŠ, Karol. Generál, který byl u toho. Praha: Euromedia Group, 2019. ISBN 978-80-7616-767-3.

MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-7184-013-0.
.
OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan et al. 2007. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. Vydání. Praha: Libri. ISBN 978-80-7277-266-7.

PECKA, Jindřich. Odsun sovětských vojsk. Praha: AV - Ústav pro soudobé dějiny, 1996, ISBN 80-85270-54-4.

RYCHLÍK, Jan. Československo v období socialismu. Praha: AlbatrosMedia, 2020. str. 229. ISBN 978-80-7601-334-6.
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je rozhlasový dokument a jeho zpracování. V teoretické části práce popisuji hlavní vlastnosti rozhlasového dokumentu a zásady jeho tvorby. Dále se zde stručně věnuji také historii tohoto žánru. V praktické části mé práce přikládám konkrétní mnou zpracovaný rozhlasový dokument na téma odchodu sovětských vojsk z Československa, který probíhal po sametové revoluci. Základním prvkem dokumentu v praktické části je především práce s rozhlasovým archivem a rozhovor s pamětníkem. Scénář praktické části práce je součástí přílohy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this bachelor thesis is a radio documentary and its processing. In the theoretical part I describe the main features of a radio documentary and the principles of its creation. Furthermore, in this part I also briefly deal with the history of the genre. In the practical part of my work, I enclose a specific radio documentary I prepared on the topic of the departure of Soviet troops from Czechoslovakia, which took place after the Velvet Revolution. The basic element of the documentary in the practical part is mainly working with the radio archive and an interview with a witness. The skript of the practical part of the work is a part of the appendix.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK