Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání práce televizního hokejového reportéra ČT ve vysílání české nejvyšší hokejové ligy v sezonách 1993/94 a 2018/19
Název práce v češtině: Srovnání práce televizního hokejového reportéra ČT ve vysílání české nejvyšší hokejové ligy v sezonách 1993/94 a 2018/19
Název v anglickém jazyce: Comparison of the hockey reporter’s routine in the broadcasting of Czech professional hockey league in seasons 1993/94 and 2018/19
Klíčová slova: Reportér, hokej, analýza, příprava, rozhovor, vysílání
Klíčová slova anglicky: Reporter, hockey, analysis, preparation, interview, broadcasting
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2020
Datum zadání: 06.10.2020
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 00:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: Mgr. et Mgr. Marta Chladová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knižní zdroje
1. ARGYLE, Michael. Bodily Communication. Methuen Publishing Company, 1988. ISBN: 978-02-037-5383-5.
2. BARTOŠEK, Jaroslav. Základy žurnalistiky. 1. vyd. Zlín, Univerzita Tomáše Bati, 2002. ISBN 80-73118-059-6.
3. BORG, James. Řeč těla: jak poznat, co kdo doopravdy říká. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4474-2.
4. ČÁSLAVSKÁ, Eva. Nové impulsy ve sportovním marketingu. In: EGER, Ludvík; TLUČHOŘ, Jiří Management a marketing sportu a cestovního ruchu. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. ISBN: 978-80-7043-801-5.
5. ČECHOVÁ, Marie. Současná stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN: 978-80-7106-961-4.
6. ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum Press, 2011. ISBN: 978-80-246-2360-3.
7. ČERNÝ, Jiří; HOLEŠ, Jan. Sémiotika. Praha, Portál 2001, vyd.1. ISBN: 978-80-717-8832-4.
8. ČERVENÁ, Vlasta. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Vladimír Mejstřík. 3., opr. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN: 978-802-0010-803.
9. DANESI, Marcel. Messages, Signs, and Meanings: A Basic Textbook in Semiotics and Communication. Canadian Scholar Press, 2004. ISBN: 978-15-513-0250-8.
10. DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: Dokořán, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-131-4.
11. EYRE, Maggie. Speak Easy: The essential guide to speaking in public. Exile publishing, 2016. ISBN: 978-1921966859.
12. FRANDSEN, Kirsten. Sport and mediatization. Oxon: Routledge. 2020. ISBN: 978-0-429-32142-9.
13. HLADKÝ, Miroslav. Žurnalistika v televizi. Praha, Novinář, 1986.
14. HROMÁDKOVÁ, Lucie. Kultivovanost mluveného vyjadřování v publicistických rozhovorech se sportovci. 2015. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
15. HUBÁČEK, Jaroslav. O českých slanzích. Ostrava, profil, 1981.
16. KIAN, Edward; SCHULTZ, Bradley; CLAVIO, Galen; SHEFFE, Mary Lou. Multimedia sports journalism: a Practitioner’s Guide for the Digital Age. New York, Oxford University Press, 2019. ISBN: 978-0-19-063563-3.
17. KÖPPLOVÁ, Barbara, a kol. Dějiny českých médií v datech: Rozhlas – Televize – Mediální právo. Praha, Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-1.
18. LICHNOVSKÝ, Tomáš. Sportovní interview a jeho specifika – se zaměřením na praxi v českých audiovizuálních médiích. 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra žurnalistiky. Vedoucí práce: Záruba, Robert.
19. MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu Praha, 1999. ISBN: 978-80-238-5619-4.
20. MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha, Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-802-4729-794.
21. MON, Lorri. Social media and library services. Sanrafael: Morgan&Claypool, 2015. ISBN: 978-1-6270-5439-3.
22. MORAVEC, Václav. Média v tekutých časech: Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2572-2.
23. MORAVEC. Václav. Rozhovor v rozhlasovém a televizním vysílání. In: OSVALDOVÁ, Barbora; KOPÁČ, Radim. Rozhovory o interview. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1618-6.
24. OSVALDOVÁ, Barbora. O reportážích a reportérech. Praha: Karolinum, 2010. ISBN: 978-80-246-1781-7.
25. PROUZA, David. Analýza zvukové, obrazové a obsahové složky ve sportovním zpravodajství (na příkladě sportovních relací Branky, body, vteřiny na České televizi a Sportovní noviny na TV Nova). 2016. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, katedra žurnalistiky. Vedoucí práce: Lokšík, Martin.
26. ROWE, David Charles. Sport, Culture and the Media: Issues in Cultural and Media Studies. 2. vyd. Maidenhead: Open University Press, 2003. ISBN: 978-03-352.1076-3.
27. SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Praha: Grada, 2015. ISBN: 978-80-247-3568-9.
28. SKARNITZL, Radek; ŠTURM, Pavel; VOLÍN, Jan. Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum Press, 2016. ISBN: 978-80-246-3300-8.
29. ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEDOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál, 2007. ISBN: 978-80-262-0273-8.
30. TEJKALOVÁ, Alice. Sportovní reportáž lehce alternativně. In: OSVALDOVÁ, Barbora; KOPÁČ, Radim; TEJKALOVÁ, Alice. Rozhovory o interview. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1781-7.
31. TRAMPOTA, Tomáš; VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010, vyd. 1. ISBN: 978-80-736-7683-4.
32. VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-4005-8.
33. WILLETT, Amanda. Media Production: A Practical Guide to Radio, TV and Film. 2. Vyd. Routledge: 2021. ISBN 978-03-672-2638-1.
34. ZÁRUBA, Robert. Posuny televizní reportáže. In: OSVALDOVÁ, Barbora; KOPÁČ, Radim; TEJKALOVÁ, Alice. Rozhovory o interview. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. ISBN: 978-80-246-1781-7.
35. ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu Československé televize Praha. 1989. Diplomová práce. Univerzita Karlova Fakulta Žurnalistiky. Vedoucí práce: prof. Hladký, Miroslav.

Elektronické zdroje
1. 10 let kanálu ČT sport. 2015, Mediaguru.cz [online]. Dostupné z: https://mediaguruprodstorage.blob.core.windows.net/wp-content/uploads/2016/02/10-let-kanalu-CT-sport.pdf
2. Archiv a programové fondy ČT. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/archiv-a-programove-fondy-ct/
3. BEČKA, Josef. Metafora ve větě. Naše řeč. 1992, roč. 54, č. 1, s. 1-14. ISSN: 2571-0893
4. BEDŘICH, Ladislav. Marketing ve sportu. [online]. Dostupné z: https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/mark/index.html
5. Bylo zahájeno vysílání 2. programu Československé televize – 1970. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ve-stopach-doby/1970/168-bylo-zahajeno-vysilani-2-programu-ceskoslovenske-televize/
6. ČERMOCHOVÁ, Klára. Úvaha o rytmu v řeči, poezii i tak vůbec. Slovo a smysl – Word & Sense. 2016, roč. 13, č. 26, s. 79-88. ISSN: 2336-6680.
7. Česká televize ve vašich barvách – nová vizuální podoba ČT. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=6486
8. Český národní korpus [online]. Dostupné z: www.korpus.cz
9. ČST v datech: Československá televize do roku 1992. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/cst-v-datech/
10. ČT SPORT. Už 15 let s vámi. Program ČT sport se po roce "bez sportu" chystá na extrémní sezonu. [online]. 10.2.2021 [cit. 2021-3-53.5.2021] Dostupné z: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/uz-15-let-s-vami-program-ct-sport-se-po-roce-bez-sportu-chysta-na-extremni-sezonu/6023978248bff33081308e92
11. Elektronický slovník staré češtiny. Praha, oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR [online]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz
12. Facebook. Encyclopedia Britannica; Britannica.com [online]. Dostupné z: https://www.britannica.com/topic/Facebook
13. Herní řád extraligy ledního hokeje 2018-2019. Oficiální web Českého hokeje. Dostupné z: https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2018-08-10-herni-rad-tipsport-elh-18-19-zmeny-.pdf
14. Hokej bude v televizi pětkrát za týden, placená O2 hraje prim. Sport.cz [online]. 4.4.2018 [cit. 08.03.2021]. Dostupné z: https://www.sport.cz/hokej/extraliga/clanek/977481-hokej-bude-vtelevizi-petkrat-za-tyden-placena-o2-hraje-prim.html
15. JANKO, Michal. Bez sociální sítě to (ne)jde. Voráček by mohl školit, zato Řepík je nepolíbený. [online] 20.05.2019 [cit. 14.04. 2021]. Dostupné z: https://www.denik.cz/ms-hokej-2019/socialnim-sitim-mezi-ceskymi-hokejisty-vladne-voracek-i-bez-facebooku-20190520.html
16. JANOUŠKOVCOVÁ, Radka. Literární stylizace mluvenosti jako problém překladu (francouzština a čeština). 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav translatologie. Vedoucí práce Šotolová, Jovanka.
17. Kodex České televize. Praha: Česká televize, 2003.
18. Konec federální televize: Československá televize do roku 1992. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/konec-federalni-televize/
19. LAGORIO-CHAFKIN, Christine. Kevin Systrom and Mike Krieger, Founders of Instagram. Inc.com [online]. 09.04.2012 [cit. 25.03.2021] Dostupné z: https://www.inc.com/30under30/2011/profile-kevin-systrom-mike-krieger-founders-instagram.html
20. LANGER, Jan. Robert Záruba – klasik, který nikdy nezevšední. ČT24.cz [online]. 26.4.2013 [cit. 07.07.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/media/1102412-robert-zaruba-klasik-ktery-nikdy-nezevsedni
21. MANDÁT, Pavel. Legendární Vichnar vypráví: Jak začínal v televizi a co je jeho nejhorším zážitkem? [online] 4.7.2020. [cit. 25.03.2021] Dostupné z: https://www.hokej.cz/legendarni-vichnar-vypravi-jak-zacinal-v-televizi-a-co-je-jeho-nejhorsim-zazitkem/5049547
22. MEDIAGURU. Práva na hokejovou extraligu získaly O2 TV a ČT. [online]. 4.4.2018 [cit. 08.03.2021]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/04/prava-na-hokejovou-extraligu-ziskaly-o2-tv-a-ct/Prehistorie: Československá televize do roku 1992. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televizhladke/prehistorie/
23. MERGEŠ, Jozef. Jazyk mediálneho športu ako odraz jeho vlastností. Jazyk a kultúra. 2017, č. 31-32, str. 95-102. ISSN: 1338-1148.
24. NĚMEC, Igor. Obrazné výrazy a jejich lexikalizace. Slovo a slovesnost. 1987. roč.48, č.2, s. 110-123. ISSN: 2571-0885.
25. O nás. [online]. Dostupné z: https://www.bpa.cz/o-nas
26. Otevřené zdroje. Bezpečnostní informační služba České republiky [online]. Dostupné z: https://www.bis.cz/otevrene-zdroje/
27. Prehistorie: Období 1968-1969. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/1968-1969/
28. Příruční slovník a databáze lexikálního archivu. Ústav pro jazyk český. [online] Dostupné z: https://bara.ujc.cas.cz/
29. Slovník nespisovné češtiny. Slangy.cz [online]. Dostupné z: http://slangy.cz/
30. Slovník spisovného jazyka českého. Ústav pro jazyk český [online]. Dostupné z: https://ssjc.ujc.cas.cz/
31. SOCHOROVÁ, Kateřina. Dělení vysílacích práv na extraligu? Nám to nevadí, vyšli jsme z toho dobře, říká Záruba. [online] 11.09.2018. [cit. 02.04.2021]. Dostupné z: https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/hokej/extraliga/deleni-vysilacich-prav-na-extraligu-nam-to-nevadi-vysli-jsme-z-toho-dobre-rika-zaruba/5bca070359841d79e18a8ecb
32. SVOBODOVÁ, Ivana. K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži. Naše řeč. 1992, roč. 75, č. 2, s. 72-77. ISSN: 2571-0893
33. ŠENK, Michal. Naší ambicí je exkluzivita na fotbalovou ligu, říká šéf sportu O2 TV. [online]. 14.9.2017. [cit. 14.04.2021]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/nasi-ambici-je-vyhradni-exkluzivita-na-fotbalovou-ligu-rika/r~e1a63428994811e7a3060025900fea04/
34. ŠMÍD, Milan. Padesát let televize v Česku. Louc.cz [online]. 2003 [cit. 13.04.2021]. Dostupné z: Dostupné z: http://www.louc.cz/03/950310.html
35. TRÁVNÍČEK, František. Slovosled při důrazu. Slovo a slovesnost. 1939. roč.5, č.3, s. 131-144. ISSN: 2571-0885.
36. VYLEŤAL, Martin. Kanál ČT4 Sport byl přejmenován na ČT4. [online] 28.10.2008 [cit. 03.02.2021]. Dostupné z: https://www.parabola.cz/zpravicky/8631/kanal-ct4-sport-byl-prejmenovan-na-ct4/
37. Zákon o České televizi: Zákony. Oficiální webové stránky České televize. Dostupné z: https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/zakony/pdf/zakon-o-ceske-televizi-2017.pdf?verze=2021-04-01-15:20:43&_ga=2.165407484.2105261419.1617276769-1934298099.1585653791
38. ZANDL, Patrick. Historie českého Internetu II. [online] 12.9.2003 [cit. 24.2.2021]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/historie-ceskeho-internetu-ii/
39. ZELENKOVÁ, Lenka. Přísloví, rčení a pořekadla v různých historických obdobích. 2013. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky. Vedoucí práce: Junková, Bohumila.

Videomateriály
1. Buly hokej živě, HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec [vysílání sportovního programu], Česko, Česká televize. ČT sport, 28.4.2019, 17:00.
2. Vlcakhafak, 2019, Mora Olomouc vs HC Pardubice - 4. finále 1994, Youtube video [cit. 15.6.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=PPnvlmmff8w&t=3756s
3. Zlínský Beran, 2020, Česká hokejová extraliga 1995/1996 - Finále - HC Petra Vsetín vs. HC Chemopetrol Litvínov [cit. 22.6.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=tvUQ9V2NUac
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce srovnává práci hokejového reportéra ČT ve vysílání české nejvyšší hokejové ligy v letech 1993/94 a 2018/19. V teoretické části se zaměřuje na historii sportovního a následně hokejového vysílání na obrazovkách Československé a České televize a práci i praxi sportovních reportérů. Praktická část analyzuje za užití sémiotické analýzy a hloubkových polostrukturovaných rozhovorů tři hokejová utkání z různých sezon nejvyšší české hokejové ligy. Cílem práce je zachytit při srovnání vybraných sezon posun, kterým prošla praxe reportérů na hokejových utkáních a rovněž jak se proměnila jejich příprava na vykonávání této praxe.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis will be analysing the routine of hockey sports reporters from Czech television (Česká televize) in the broadcasting of the Czech professional hockey league in seasons 1993/94 and 2018/19. The theoretical part focuses on the history of sports broadcasting and hockey broadcasting on Czechoslovak and Czech television screens. Additionally, another focus of the theoretical part is the work and practice of sports reporters. The practical part analyses three hockey games selected from different seasons of the Czech professional hockey league using semiotic analysis and in-depth semi-structured interviews. The work aims to capture the change in the practice of reporters at hockey games in the selected time period and recognize the change in the process of preparation for their work in the broadcasting of hockey games.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK