Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam manželství z pohledu současné mladé generace
Název práce v češtině: Význam manželství z pohledu současné mladé generace
Název v anglickém jazyce: The importance of marriage from the perspective of the current young generation
Klíčová slova: Manželství, partnerství, mladá dospělost, poradenství, terapie
Klíčová slova anglicky: Marriage, partnership, young adulthood, counseling, therapy
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2020
Datum zadání: 06.10.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2020
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: PhDr. Lukáš Urban, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
literární rešerše
úvod
text práce
závěr
Seznam odborné literatury
1. CIBULEC, Jindřich. (1984). Manželské praktikum. Praha: Aviceum s. 14. ISBN 08-096-084.

2. ESLAVA GALÁN, Juan. Láska a sex ve starém Řecku. Přeložil Jan SCHEJBAL. V Praze: Ikar, 2003. s. 119-120 ISBN 80-249-0244-3.

3. FRANCOVÁ, Marie a Jana DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ. Rozvody, rozchody a zánik partnerství. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. Právní rukověť (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-586-1.

4. GOODY, Jack. (2006). Proměny rodiny v evropské historii. Praha: Nakladatelství Lidové noviny s. 26-27,29,34,37,39,41, 157. ISBN: 80-7106-396-7.

5. FIALOVÁ, Ludmila a Dana HAMPLOVÁ a kol. Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-87-7.

6. HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-x.

7. HRUŠÁKOVÁ, M. Zákon o rodině; KOVÁŘOVÁ, D. Rodina a výživné, Vyživovací povinnost rodičů, dětí a dalších příbuzných. Praha: Leges, 2011. ISBN: 978-80-87212-84-4.

8. JÄCKELOVÁ, K. I tohle je manželství. Praha: Knižní klub, 1997. ISBN 80–7176-460-4.

9. JANDOUREK, J. (2001). Sociologický slovník. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o. s. 288. ISBN 80-7178-535-0.

10. KLABOUCH, Jiří. Manželství a rodina v minulosti. Praha: Orbis, 1962. str. 12, 13, 25, 27.

11. KLÍMOVÁ CHALOUPKOVÁ, Jana a Petra ŠALAMOUNOVÁ. Postoje k manželství, rodičovství a k rolím v rodině v České republice a v Evropě. Praha: Sociologický ústav AV ČR, c2004. Sociologické studie, s. 13. ISBN 80-7330-062-1.

12. KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská a párová terapie. Praha: Portál, 2009, s. 11-12,22,32. ISBN 978-80-7367-646-9.

13. KRAS, Paweł a Martin NODL, ed. Manželství v pozdním středověku: rituály a obyčeje. Praha: Filosofia, 2014, str. 7. ISBN 978-80-7007-365-0.

14. KUČERA, Milan. Populace České republiky 1918-1991. Praha: Česká demografická společnost, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. str.59-60,89. ISBN 80-901674-7-0.

15. LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). s. 167. ISBN 80-247-1284-9.

16. MANSFELDOVÁ, Zdenka a Milan TUČEK. Současná česká společnost: sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002. str. 128. ISBN 80-7330-009-5.

17. MAŘÍKOVÁ, Hana a Marie ČERMÁKOVÁ, ed. Proměny současné české rodiny: (rodina – gender – stratifikace). Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-93-1.

18. MATĚJKOVÁ, Erika. Jak řešit konflikty a problémy v partnerských vztazích. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1832-3.

19. MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1989, s. 335.

20. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0332-7.

21. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-58-x.

22. NEŠPOR, Zdeněk R. a Jiří VEČERNÍK, ed. Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006. s. 215,216. ISBN 80-7330-085-0.

23. NODL, Martin. Středověk v nás. Praha: Argo, 2015, s. 84. ISBN 978-80-257-1576-5.
24. NOVÁK, Tomáš. Jak předejít krizi v manželství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0935-x.

25. NOVÁK, Tomáš. Manželské a rodinné poradenství. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada), s. 40. ISBN 80-247-1316-0.

26. NOVÁK, Tomáš. Pomož si sám v manželské krizi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 978-80-247-1845-3.

27. NOVÁK, Tomáš. Rodičovské judo: dítě během rozvodového řízení. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-000-2-6.

28. PAVLÍK, Z (více autorů). Demografie (nejen) pro demografy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993, s. 35-36. ISBN 80-901424-2-7.

29. PLZÁK, Miroslav. Manželská tonutí. 2. vyd. v nakladatelství Motto. Praha: Motto, 2003. ISBN 80-7246-183-4.

30. POLONSKÝ D., 2000: Úvod do sociologického výskumu. Topoľčany: Prima print, 200 s. ISBN 80-968110-2-9.

31. PONĚŠICKÝ, Jan. Fenomén ženství a mužství: psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy. 3., dopl. vyd. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-106-2.

32. PRŮCHOVÁ, Bohumila. Slušný rozvod: [když už rozvod, tak: rychle, levně a s co nejmenším stresem]. Brno: ERA, 2002. ISBN 80-86517-25-x.

33. RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. Studie (Sociologické nakladatelství), s. 265. ISBN 80-86429-01-6.

34. ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. s. 230. ISBN 978-80-262-0772-6.

35. SMITH, Heather. Děti a rozvod. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-906-2.

36. ŠÍNOVÁ, Renáta a Ondřej ŠMÍD. Manželství. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-046-8.

37. ŠMOLKA, Petr. Výběr partnera: [pro nezadané i zadané]. Praha: Grada, 2005. Psychologie pro každého. ISBN isbn80-247-1080-3.

38. ŠMOLKA, Petr a Jan MACH. Manželská a rodinná trápení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-448-9.

39. ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Jak řeší rodinné krize moderní žena. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1567-8.

40. ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina a ČIŽINSKÝ, Pavel. 2006. Registrované partnerství pro začínající. Vyd. 1. V Brně: STUD Brno. ISBN 80-239-7821-7.

41. TURČEK, Karol. Bratislava: IRIS, 2003. Psychopatologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže. ISBN: 80-88778-99-9.

42. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.

43. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II.: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. s. 9. ISBN 978-80-246-1318-5

44. VENGLÁŘOVÁ, Martina. Průvodce partnerským vztahem. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2054-8.

Internetové zdroje

45. https://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/f4581006/

46. https://www.podnikatel.cz/zakony/novy-obcansky-zakonik/f4581339/

47. http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/rodinne-pravo/obecne

48. https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-manzelstvi-uzavreni-manzelstvi.aspx

49. https://www.czso.cz/csu/czso/snatecnost-svobodnych-zen-v-letech-1961-2019

50. https://www.czso.cz/csu/stoletistatistiky/snatky-a-rozvody

51. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Graf_8_Pod%C3%ADl_osob_%C5%BEij%C3%ADc%C3%ADch_v_nesezdan%C3%A9m_sou%C5%BEit%C3%AD_ze_v%C5%A1ech_osob_v_p%C3%A1rov%C3%A9m_sou%C5%BEit%C3%AD_(%25),_%C4%8Cesk%C3%A1_republika.png

52. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-115#cast1

53. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesi-vyhledavaji-manzelske-poradny-loni-jich-bylo-40-tisic/r~55e98f5a498811e599c80025900fea04/

54. http://www.amrp.cz/kdo-jsme.html

55. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/90612

56. https://www.denik.cz/jak-miluji-cesi-manzelstvi/kdyz-se-laska-pokazi-muze-byt-zle-smlouva-ochrani-pred-dluhy-20190719.html

57. https://magazin.aktualne.cz/zabijaci-manzelstvi-a-jak-se-jim-branit/r~72ef57042ab911e9b73eac1f6b220ee8/v~sl:8ba398b3570877b55fac1fd378da10f1/

58. (https://janarehulkova.cz/rozpada-se-potichu-vase-manzelstvi-ctyri-znameni-ktere-biji-na-poplach-a-jak-odcizeni-zastavit/)

59. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesi-loni-uzavreli-dosud-nejvyssi-pocet-manzelskych-smluv/r~b87dfcb4387111ea82ef0cc47ab5f122/

60. https://www.ceska-justice.cz/2021/01/manzelskou-smlouvu-loni-u-notaru-uzavrelo-10-581-paru-omezeni-obradu-nemelo-prilis-dopad/

61. https://psychologieprokazdeho.cz/dilema-kariera-nebo-rodina/

62. https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/najem-bytu-lidi-netahne-ale-moznost-koupe-je-minulosti-prumernemu-kupci-je-44-let.A190309_143249_firmy-trhy_zdp

63. https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/tiskove-zpravy/2021/SOU-Drahy-bydleni-milenialu-1802.pdf

64. https://www.czso.cz/csu/czso/zalozeni_rodiny_je_ekonomicky_narocne_20140507

65. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/partnerske-svazky-osob-stejneho-pohlavi-v-ceske-republice-a-v-evrope-n-7zdlf33hnf

66. https://is.muni.cz/th/n5mnm/?id=292072
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK