Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Agenturní zaměstnávání
Název práce v češtině: Agenturní zaměstnávání
Název v anglickém jazyce: Agency employment
Klíčová slova: agenturní zaměstnávání, zprostředkování zaměstnání, agentura práce
Klíčová slova anglicky: agency employment, employment intermediation, employment agency
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2020
Datum zadání: 18.11.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.02.2023
Datum a čas obhajoby: 09.02.2023 14:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 135, 135
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2023
Oponenti: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je agenturní zaměstnávání. Agenturní zaměstnávání je vzhledem ke své flexibilitě a současné situaci na českém trhu práce bojujícím s nedostatkem pracovní síly často využívanou a nezbytnou součástí českého právního řádu. V české právní úpravě agenturního zaměstnávání přitom ale nalezneme řadu problematických oblastí, v jejichž důsledku může docházet mimo jiné k ohrožení a nedostatečnému zajištění práv zaměstnanců dočasně přidělovaných agenturami práce nebo naopak k nadbytečnému zatěžování podnikatelů provozujících agentury práce.

Hlavním cílem této diplomové práce je tak popsat problematické aspekty české právní úpravy v oblasti agenturního zaměstnávání s důrazem na právní úpravu zakládání a provozování agentur práce a vybrané často porušované či problematické povinnosti v oblasti vztahů agenturního zaměstnávání, v relevantních případech tyto problematické aspekty porovnat se zahraniční právní úpravou a navrhnout možnou odpovídající změnu české právní úpravy.

Diplomová práce je členěna do šesti hlavních kapitol, které se dále dělí do jednotlivých podkapitol.

První kapitola se věnuje obecné charakteristice agenturního zaměstnávání a dále stručně popisuje subjekty agenturního zaměstnávání a jejich roli v rámci agenturního zaměstnávání.

Druhá kapitola rozebírá obecnou charakteristiku a prameny právní úpravy agentur práce a agenturního zaměstnávání z hlediska mezinárodní právní úpravy, práva Evropské unie a české právní úpravy.

Třetí kapitola práce je zaměřena na agenturu práce jakožto jeden ze subjektů agenturního zaměstnávání a řeší především problematiku získání povolení ke zprostředkování zaměstnání a hlavní povinnosti agentur práce při výkonu jejich činnosti, a to včetně analýzy nejzávažnějších problémů současné právní úpravy a jejich porovnání se zahraniční právní úpravou.

Čtvrtá kapitola práce poté shrnuje základní rozdělení a definice vztahů mezi agenturou práce, agenturním zaměstnancem a uživatelem.

Pátá kapitola diplomové práce posléze rozebírá vybrané problémy a často porušované povinnosti v oblasti vztahů agenturního zaměstnávání včetně porovnání vybraných problematických aspektů se zahraniční právní úpravou.

V rámci šesté kapitoly jsou pak uvedena doporučení pro možnou změnu právní úpravy agentur práce a agenturního zaměstnávání sestavená na základě analýzy české právní úpravy a jejího porovnání se zahraničními právními řády.

Závěr práce nakonec shrnuje aktuální stav právní úpravy agenturního zaměstnávání a rekapitulaci jejích problematických aspektů spolu s návrhy autora na změny právní úpravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the thesis is agency employment. Due to its flexibility and the current situation on the Czech labour market struggling with a labour shortage, agency employment is a frequently used and necessary part of the Czech legal system. In the Czech legal regulation of agency employment, however, we find a number of problematic areas, as a result of which, among other things, the rights of employees temporarily assigned by employment agencies may be jeopardized and insufficiently ensured, or, on the contrary, entrepreneurs operating employment agencies may be unnecessarily burdened.

The main goal of this diploma thesis is to describe the problematic aspects of the Czech legislation in the field of agency employment with an emphasis on the legal regulation of the establishment and operation of employment agencies and selected frequently violated or problematic obligations in the field of agency employment relations, in relevant cases to compare these problematic aspects with foreign legal systems and propose a possible corresponding amendments to the Czech legislation.

The diploma thesis is divided into six main chapters, which are further divided into individual subsections.

The first chapter deals with the general characteristics of agency employment and further briefly describes the subjects of agency employment and their role within agency employment.

The second chapter analyses the general characteristics and sources of the legislation of employment agencies and agency employment from the point of view of international legislation, European Union law and Czech legislation.

The third chapter of the thesis is focused on the employment agency as one of the subjects of agency employment and mainly deals with the issue of obtaining a permit to intermediate employment and the main obligations of employment agencies in the performance of their activities, including an analysis of the most serious problems of current legislation and their comparison with foreign legislation.

The fourth chapter of the thesis then summarizes the basic division and definition of the relationships between the employment agency, the agency employee and the user.

The fifth chapter of the diploma thesis then analyses selected problems and frequently violated obligations in the field of agency employment relations, including a comparison of selected problematic aspects with foreign legislation.

In the sixth chapter, recommendations for the possible amendments to the legal regulation of employment agencies and agency employment are presented, compiled on the basis of an analysis of the Czech legal regulation and its comparison with foreign legal systems.

The conclusion of the thesis finally summarizes the current state of the legal regulation of agency employment and a recapitulation of its problematic aspects together with the author's suggestions for amendments to the legal regulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK