Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konzumace alkoholu těhotnými ženami - pilotní studie
Název práce v češtině: Konzumace alkoholu těhotnými ženami - pilotní studie
Název v anglickém jazyce: Alcohol consumption by pregnant women - a pilot study
Klíčová slova: alkohol, těhotenství, fetální alkoholový syndrom (FAS), poruchy fetálního alkoholového spektra (FASD)
Klíčová slova anglicky: alcohol, pregnancy, fetal alcohol syndrome (FAS), fetal alcohol spectrum disorders (FASD).
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2020
Datum zadání: 06.10.2020
Datum a čas obhajoby: 18.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02845)
Oponenti: doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro tvorbu závěrečných kvalifikačních prací.
Seznam odborné literatury
NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. 5., rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1357-4.
SEEMANOVÁ, Eva. Fetální alkoholový syndrom. Revue České lékařské akademie. 2013,9(9), 23-24. ISSN 1214-8881.
VAVŘINKOVÁ, Blanka, BINDER, Tomáš. Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton, 2006. ISBN 978-80-725-4829-3.
POPOVA, Svetlana, Shannon LANGE, Kevin SHIELD, Larry BURD a Jürgen REHM. Prevalence of fetal alcohol spectrum disorder among special subpopulations: a systematic review and meta‐analysis. Addiction [online]. 2019, 114(7), 1150-1172 [cit. 2020-10-16]. ISSN 09652140. Dostupné z: doi:10.1111/add.14598
POPOVA, Svetlana, et al. Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health, 2017, 5.3: e290-e299. Dostupné z:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28089487/
NASH, Angela, DAVIES, Leah. Fetal alcohol spectrum disorders: what pediatric providers need to know. Journal of Pediatric Health Care [online]. 2017,31(5) 594-606. [cit. 2021-03-22]. Dostupné z:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S089152451730072X
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je přinést poznatky o výskytu problémového užívání alkoholu v posledním měsíci u těhotných žen od 27. týdne gravidity, které navštěvují těhotenskou ambulanci Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na užívání alkoholu, specifika užívání alkoholu u těhotných žen a na vliv užívání alkoholu na plod. Praktická část bude provedena pomocí dotazníkového šetření a pomocí polostrukturovaných rozhovorů s těhotnými ženami.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor's thesis is to bring knowledge about the occurrence of problem alcohol use in the last month in pregnant women from the 27th week of pregnancy who attend a Pregnancy ambulance of The Department of Obstetrics and Gynecology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague. The bachelor’s theses is divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on alcohol use, the specifics of alcohol use in pregnant women and the effect of alcohol use on the fetus. The practical part will be performed by means of a questionnaire survey and by means of semi-structured interviews with pregnant women.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK