Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdravotné aspekty stresu u farmaceutov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zdravotné aspekty stresu u farmaceutov
Název práce v češtině: Zdravotní aspekty stresu u farmaceutů
Název v anglickém jazyce: Pharmacist's health aspects of stress
Klíčová slova: zátěž, stres, rizikové faktory, intenzita práce, monotonie, sociální interakce, diskomfort
Klíčová slova anglicky: stress, risk factors, work intensity, monotony, social interaction, discomfort
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2020
Datum zadání: 29.09.2020
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: Mgr. Irena Loudová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Obsah práce:
Úvod – cíle práce → cíle v oblasti teoretické (seskupit, inspirovat se, pojednat o, zaměřit se,…); → cíle v oblasti empirické (stanovit kritéria, porovnat, analyzovat, vytvořit, …).
Teoretická část – teoretická východiska práce.
Empirická/Praktická část – cíle průzkumu, vzorek respondentů, metodologie, analýza a interpretace dat, diskuse výsledků.
Závěr
Literární zdroje
Přílohy
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. (8. edice) Praha: Grada, 2005. (dotisk) ISBN 80-247-0469-2
BEDRNOVÁ, E., a kol. Management osobního rozvoje: Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. 1. vyd. Praha: Management press, 2009. 359 s. ISBN 978-80-7261-198-0.
HOLOUBKOVÁ, E. Stres a jeho vliv na pracovní výkon. (Bakalářská práce) Brno: VŠE, 2007. 47 s.
HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum, 1997. 70 s. ISBN 80-7066-976-4.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. 280 s. ISBN 80-7178-551-2.
PLAMÍNEK, J. Sebeřízení. Praha: Grada, 2004. 182 s.ISBN 80-247-0671-7.
PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. Proti stresu krok za krokem. Praha: Grada, 2007. (4. dotisk 1. vyd.) ISBN 80-247-0068-9
ŠTIKAR, J, a kol. Psychologie ve světě práce. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 461 s. ISBN 80-246-0448-5.

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2008. ISBN 978-80-7367-414-4.
VÁGNEROVÁ, M. Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2004. (1. vyd.) ISBN 80-246-0841-3
Předběžná náplň práce
Základní náplní diplomové práce je posuzování míry psychosociální zátěže při profesní činnosti farmaceutů v lékárně metodou analýzy pracovních podmínek. Metoda je založena na empirickém poznání vztahů mezi faktory pracovních podmínek a zdravotními důsledky. Součástí práce je vymezení termínů zátěž a stres, individuální diagnostika a návrhy na zlepšení stavu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of the diploma thesis is to assess the psychosocial burden of pharmacists in the pharmacy by means of the analysis of working conditions. The method is based on empirical knowledge of the relationships between factors of working conditions and health consequences. Part of the thesis is the definition of stress, individual diagnostics and suggestions for improvement of the condition.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK