Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spektrofotometrické stanovení konstant stability derivátů cyklodextrinů fenolftaleinovou metodou
Název práce v češtině: Spektrofotometrické stanovení konstant stability derivátů cyklodextrinů fenolftaleinovou metodou
Název v anglickém jazyce: Spectrophotometric determination of stability constants of cyclodextrin derivatives by phenolphthalein method
Klíčová slova: cyklodextrin,fenolftalein,supramolekulární interakce, konstanta stability, inkluzní komplex
Klíčová slova anglicky: cyclodextrin, phenolphthalein, supramolecular interaction, stability constants, inclusion complex
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Juraj Dian, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.10.2020
Datum zadání: 12.10.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2021
Oponenti: RNDr. Václav Červený, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Spektrometrické metody
Seznam odborné literatury
1. Ch. A. Schalley, Analytical Methods in Supramolecular Chemistry, Wiley-VCH, 2007.
2. K.A. Connors, Binding Constants – The Measurement of Molecular Complex Stability,Wiley, New York, 1987.
3. články v odborných časopisech.
Předběžná náplň práce
Cyklodextriny jsou příkladem supramolekulárních látek, které s řadou chemických látek vytváří komplexy typu host-guest (hostitel-host). Pevnost těchto komplexů je charakterizována konstantou stability (vazební konstanta, asociační konstanta), která určuje sílu interakce mezi cyklodextrinem a vhodnou chemickou látkou. V případě využití UV/Vis spektroskopie představuje vhodnou látku fenolftalein, který má zásadité oblasti charakteristické fialové zbarvení. Tvorba host-guest komplexu fenolftaleinu s kavitou cyklodextrinu vede k poklesu intenzity fialového zbarvení, což lze kvantitativně stanovit pomocí absorpce ve viditelné oblasti optického spektra. Bakalářská práce bude zaměřena na charakterizaci derivátů cyklodextrinů připravených na Katedře organické chemie PřF UK.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s principem fenolftaleinové metody stanovení konstant stability a základními pojmy supramolekulární chemie.
2. Příprava roztoků a změření absorpčních spekter pro různé koncentrace reaktantů.
3. Vyhodnocení naměřených dat, stanovení reakční stechiometrie a konstant stability, optimalizace pracovního postupu pro danou hodnotu konstanty stability.
4. Odhad přesnosti metody a srovnání výsledků s odbornou literaturou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK