Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
30 let poté – analýza metafor vývoje a proměny české společnosti v období mezi lety 1989-2019
Název práce v češtině: 30 let poté – analýza metafor vývoje a proměny české společnosti v období mezi lety 1989-2019
Název v anglickém jazyce: 30 years later – analysis of metaphors of development and transformation of Czech society in the period between 1989-2019
Klíčová slova: Češi, česká společnost, sametová revoluce, politika, 17. listopad, 1989, společenský diskurs
Klíčová slova anglicky: czech society, Velvet revolution, politics, 17th November, 1989, media discourse
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Řešitel: Bc. Tomáš Barták - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2020
Datum zadání: 25.09.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK211, 211, Malá učebna, 2.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Michael Škvrňák
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Na základě rešerše mediálních zpráv, rozhovorů a diskusí provedu kvalitativní diskursivní analýzu argumentace na téma hodnocení či reflexe doby od roku 1989 do roku 2019. Orientovat se budu na vyjádření z druhé poloviny roku 2019. Mediální vyjádření budu hledat v databázi určené pro tyto účely s vyhledáváním obsahu podle předem stanovených klíčových slov. Na základě nasbíraných dat bude provedena analýza s objasněním nalezených vzorců argumentace s využitím kódování, podle které bych rád mapoval jednotlivé argumenty s cílem uspořádání aktérů do potenciálních koalic s podobnými hodnotícími znaky.

V analytické části se následně pokusím o analýzu argumentace jednotlivých aktérů (či určitých skupin) podle jejich názorů a způsobů hodnocení vymezeného období. Zkoumány budou v mediálních dokumentech odkazy (reference) prostřednictvím post-analytických argumentačních odkazů, a to na podávání argumentu „proč“ směrem k reflexi sledovaného období či určité dílčí události dle individuálních postojů hodnotících aktérů se snahou je správně interpretovat (Prior; 2003: 107-124). Tímto přístupem bych rád zachytil jednotlivé subjektivní významy hodnocení období mezi lety 1989-2019 podle jejich vyjadřování ve sledovaných mediálních příspěvcích, přičemž očekávám, že jednotlivá dílčí zdůvodnění budou mít úzkou souvislost se společensko-politickými událostmi daného období s využitím techniky tzv. hermeneutického kruhu, tedy v rámci interpretace úzké zahrnutí některých teorií (Beneš, Císař, Drulák; 2016: 25-31).

V rámci sledovaných dat se pokusím o zachycení variability diskursu, jelikož očekávám, že hodnotících výkladů sledovaného jevu bude mnoho a očekávám, že si i mohou vzájemně odporovat. „Neexistuje jedna pravda, ale několikero pravd, které mohou sloužit jako nástroje v rukou těch, kteří obhajují společenský status quo, ale i těch, kteří proti němu bojují“ (Smith; 1996: 30 in Beneš, Císař, Drulák; 2016: 32). V otázce argumentační analýzy se budu zaměřovat na hodnocení daného období i s ohledem na případně v kontextu popisovanou sociální zkušenost a postavení mluvčích (van Dijk; 2006: 117-121) stejně jako na aspekt „života v nové době kapitalismu“ a klíčové změny s ohledem mj. na ekonomickou či kulturní globalizaci (Luke; 2002: 97-107).


Seznam odborné literatury
Alespoň 10 textů u projektů bakalářských prací, alespoň 15 textů u projektů diplomových prací.

1. BENEŠ, Vít; CÍSAŘ, Ondřej; DRULÁK, Petr. Metodologie výzkumu politiky. Praha: Slon, 2016.

2. DÍEZ MEDRANO, Juan. A new society in the making: European integration and European social groups. 2010.

3. FRIČ, Pavol, et al. Světlé a stinné stránky neformálních sítí v postkomunistické společnosti. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2008, 44.02: 295-319.

4. GJURIČOVÁ, Adéla, et al. Rozděleni minulostí: vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Praha: Knihovna Václava Havla, 2011.

5. HABERMAS, Jürgen. What does socialism mean today? The rectifying revolution and the need for new thinking on the left. New Left Review, 1990, 183.1: 3-22.

6. HAVELKA, Miloš; MÜLLER, Karel. Procesy transformace a teorie modernizace/Transformation Process and Modernisation Theory. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 1996, 143-157.

7. HRUBEŠ, Milan; NAVRÁTIL, Jiří. Constructing a Political Enemy: Anti-Communist Framing in the Czech Republic Between 1990 and 2010. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 2017, 3.3: 41-62.

8. HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ [The Little Czech and the Great Czech Nation]. 2010.

9. KRAPFL, James; PATRASOVÁ, Andrea. Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989-1992. Rybka Publishers, 2016.

10. LUKE, Allan. Beyond science and ideology critique: Developments in critical discourse analysis. Annual review of applied linguistics, 2002, 22.1: 96-110.

11. VAN DIJK, Teun A. Ideology and discourse analysis. Journal of political ideologies, 2006, 11.2: 115-140.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zjišťovat, jakými diskursivní prostředky (argumenty) určité skupiny občanů, kteří se pravidelně objevují ve veřejném prostoru (politici, veřejně známé osobnosti, akademici…) hodnotí období 30 let od sametové revoluce v roce 1989. Česká společnost v roce 2019 oslavila 30. výročí od data, kdy se začala v naší zemi znovu rozvíjet demokratická společnost využívající svobodu názoru a projevu, volné cestování či možnost pluralitních demokratických voleb. Společnost se nejen otevřela světu a vkročila do éry globalizace, ale tento posun začala rovněž i reflektovat.

Ve veřejném prostoru můžeme opakovaně zaznamenat mnoho názorů na období 90. let, vstupu do Evropské unie i na současné společenské a politické otázky. Lidé z mnoha sfér veřejného života toto období sledují vlastní optikou a mohou zpětně hodnotit, kam se naše společnost během 30 let svobody a demokracie dostala. V práci budu mapovat existující variabilitu diskursů a výkladových rámců, které budu následně srovnávat na základě určitých shodných hodnotících znaků a argumentů. V diskusi s existující literaturou týkající se české identity, moderních dějin a různých národních výkladů budu reflektovat určité typické rysy, které jsou v české společnosti dlouhodobě zakořeněny, a porovnávat je s aspekty, které lze sledovat až v době současné či nedávno minulé (od roku 1989). Tato komparativní perspektiva umožní sledovat proměnu z vnitřní (obsah diskursu) i z vnější (posuny diskursu) perspektivy.

Na základě širší interpretace výzkumných výsledků v politickém a sociálním kontextu posledních třiceti let se v diskusní části práce také zaměřím na důležité milníky české politiky, které mohly hodnocení vybraných aktérů 30 let od sametové revoluce ovlivnit
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK