Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný dětský folklor
Název práce v češtině: Současný dětský folklor
Název v anglickém jazyce: Contemporary children’s folklore
Klíčová slova: folklor|děti|čeština|mluvené projevy
Klíčová slova anglicky: folklore|children|Czech language|spoken genres
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2020
Datum zadání: 08.10.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 08:15
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jana Segi Lukavská
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat současnou podobou tzv. dětského folkloru. Zaměří se přitom na vybrané slovesné útvary produkované dětmi přibližně mladšího školního věku, a to zejména útvary mluvené, kratší a veršované, které často bývají doprovázeny i různými pohyby (říkadla, hry).
Cílem práce bude prozkoumat, jaké žánry či typy jsou v příslušné oblasti dětského folkloru v současnosti evidovány (srov. Tucker 2008), jaké jsou jejich charakteristické rysy, jaké máme informace o jejich fungování mezi dětmi (např. v jakých kontextech se objevují, jak jsou verbální útvary propojeny s širším kontextem, např. pohybem či hrou). Zvláštní pozornost bude věnována vybraným výrazným prvkům, např. motivickým či strukturním. Umožní-li to materiál, bude výběrově porovnána současná podoba komunikátů se záznamy staršími. Práce též zhodnotí dosavadní přístupy k příslušnému materiálu a (s oporou o odborné zdroje) případně navrhne úpravy v jeho vymezení a klasifikaci.
Vzhledem k přetrvávající mimořádné situaci s covid-19, která omezuje možnosti terénního výzkumu, budou hlavním výchozím materiálem již existující sbírky dětského folkloru, zejména prameny publikované knižně (pro současný stav např. Votruba 2009 a Votruba a kol. 2010), popř. i zdroje další.
Postup práce
1. Prostudovat relevantní odbornou literaturu.
2. Sestavit soubor sbírek, popř. dalšího materiálu, z nichž bude výzkum vycházet; kriticky zdroje zhodnotit (jak byl sběr proveden, nakolik jsou informace spolehlivé, nakolik lze jednotlivé zdroje srovnávat atd.).
3. S použitím vhodných kritérií přesněji vymezit útvary či žánry, na něž se výzkum zaměří.
4. Ze shromážděných zdrojů excerpovat relevantní komunikáty a ty dále podrobněji analyzovat. Analýzu zaměřit na charakteristické rysy daných typů komunikátů, na informace o jejich fungování v širším kontextu, popř. na porovnání se staršími záznamy.
5. Výsledky analýzy shrnout a interpretovat. Pokusit se též zhodnotit dosavadní odborné přístupy k českému dětskému folkloru a případně navrhnout možné úpravy.
Seznam odborné literatury
Základní literatura:
Holubová, V. (2000): Slovo folklor v současném úzu. Naše řeč 83, č. 4, s. 218-219.
Hrabalová, O. (1975): Dětský folklor: K současnému stavu jeho českých pramenů a literatury. Český lid 62, č. 3, s. 140-150.
Janeček, P. (ed.) (2011): Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha: Národní muzeum – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.
Jelínková, Z. (1954). Dětské hry a říkadla z Horňácka. Praha: SNKLHU.
Jelínková, Z. (1967). Říkadla, hry a tance dětí z Dolňácka. Uherské Hradiště: Okresní dům osvěty.
Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.) (2017): Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN. On-line:www.czechency.org (relevantní hesla)
Klusák, M. – Kučera, M. (2010): Dětské hry – games. Praha: Karolinum.
Mišurcová, V. (1997): Hry nejmenších a výchova uměním. In Společenství dětí a kultura. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Ondrušová, V. (2007): Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Strážnice: Národní ústav lidové kultury. (relevantní části)
Pavlicová, M. – Uhlíková, L. (eds.) (1997): Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury. (relevantní části)
Pospíšilová, J. (2014): Folklor, děti a jeho etnologický výzkum. Praha: AV ČR.
Schauerová, A. (2007). Odkaz tradic lidové kultury ve výchově. In Tradiční lidová kultura a výchova. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Svobodová-Goldmannová, F. (1958). Říkadla a hry slováckých dětí. Zlín: Krajské muzeum v Gottwaldově
Tucker, E. (2008). Children’s Folklore. A Handbook. Westport, Connecticut; London: Greenwood Press.
Vágnerová, M. (2012): Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: Karolinum. (relevantní části)
Votruba, A. (2009). Namažeme školu špekem: Současná folklorní poezie dětí. Praha: Plot.
Votruba, A. a kol. (2010). Kecy v kleci: Současná folklorní poezie dětí. Praha: Plot.
Relevantní časopisecké a sborníkové studie a kvalifikační práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK