Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu prsa
Název práce v češtině: Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu prsa
Název v anglickém jazyce: Evaluation scale of breaststroke swimming technique
Klíčová slova: plavání, plavecký způsob prsa, hodnotící škála,
Klíčová slova anglicky: swimming, breaststroke, evaluation scale,
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2020
Datum zadání: 23.09.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace pracovní hypotézy
3. Zpracování teoretické části práce
4. Realizace výzkumné části práce a sběr dat
5. Příprava výsledkové části práce - vyhodnocení získaných dat
6. Pracovní verze BP
Seznam odborné literatury
Bělková, T. Didaktika plavecké výuky. Praha: Karolinum, 1994
Čechovská, I. Plavání dětí s rodiči. Praha : Grada Publishing, 2007
Čechovská, I. - Miler, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2008
Hoch, M. Plavání – teorie a didaktika . Praha : SNP, 1993
Hoch, M. Učte děti plavat. Praha: Olympia, 1991
Resch,J., Kutner,E. Jak se neutopit. (Učíme se hrou a vesele). Olomouc: Hanex,1995.
Čechovská,I.,Hochová, J. Plavecká výuka předškolních dětí. Metodický dopis ČÚV ČSTV. Praha : Sportpropag, 1989.
Hendl,J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. 273 s.
Lewin,G. Slabikář malého plavce. Praha : Olympia, 1980.
Pokorná,J. Plavecké začátky. Těl. Vých. Sport Mlád., 2007, 73, 5, s. 19-22
Předběžná náplň práce
Cílem práce je na základě literární rešerše a praktických zkušeností upřesnit modelovou techniku odpovídající studentum třetího ročníku oborového studia TV na PEDF UK. Dalším cílem je vytvořit vhodná hodnotící kritéria pro posouzení individuální techniky plaveckého způsobu prsa. Realizovat posouzení techniky plaveckého způsobu na vybraném vzorku populace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is based on the literature search and practical experience to specify the model technique corresponding to students of thirth yeah field study of sport on PEDF UK. Another goal is to create suitable evaluation criteria for the assessment of individual breaststroke swimming techniques. Carry out an assessment of the swimming technique on a selected sample of the population.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK