Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém života v pravdě u Jana Patočky
Název práce v češtině: Problém života v pravdě u Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: The problem of life living in truth in the works of Jan Patočka from the point of view of the present
Klíčová slova: pravda, alétheia, život v pravdě, tři pohyby lidské existence, dezinformace
Klíčová slova anglicky: truth, alétheia, life in truth, three moves of human’s existence, disinformation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2020
Datum zadání: 13.04.2021
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Základní fenomény a jejich analýza: pravda , život, fenomenologie
Rozbor Patočkova díla z tohoto hlediska
Disjuse se závěry ostatních ymslitelů
Seznam odborné literatury
Patočka, J.: Péče o duši I (Sebrané spisy Jana Patočky sv. 1). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík & P.Kouba, OIKOYMENH, Praha 1996, 505 s. Sb.
Patočka, J. Péče o duši II (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 2). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík & P. Kouba, OIKYMENH, Praha 1999, 398 s. Sb.
Patočka, J. Péče o duši III (Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 3). Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. Ed. I. Chvatík & P. Kouba, OIKYMENH, Praha 2002, 842 s. Sb.
Dubský, I.: Filosof Jan Patočka. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, Praha. 1991. ISBN 80-85-241-06-4
Havel, V.: Dopisy Olze. Atlantis, Brno, 1990. ISBN 80-7108-047-0
Knihovna Lidových novin, uspoř. Prečan, V.: Václav Havel: Do různých stran. Knihovna Lidových novin, Praha, 1989. ISBN 80-7106-000-3
Kroupa, D.: Masaryk – Patočka – Havel. OIKUMÉNÉ, Praha, 2018. ISBN 978-80-7298-337-7
Patočka, J: Platón a Evropa, IX (samizdat); Filosofia, Praha, 2007. s. 194. ISBN 978-80-7007-264-6
Patočka, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět, OIKUMÉNÉ, Praha 1995. ISBN 978-80-8524-190-7
VLČEK, Miroslav. ALETHEIA kai PROTE FILOSOFIA: Místo a úloha pravdy v Aristotelově koncepci vědění. E-LOGOS: Electronic journal for philosophy [online]. Praha: VŠE, 2002, 2002, IX (1), 15, [cit. s. 3]. ISSN 1211-0442. Dostupné z: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/history/vlk1-02.pdf
Hogenová, A. Čas a sebepoznání. Pedagogická fakulta UK, Praha 2014, 170 s. ISBN 978-80-7290-781-0
Hogenová, A. Jak pečujeme o svou duši. Pedagogická fakulta UK, Praha 2008. 258 s. IBN 978-80-7290-349-8
Hogenová, A. Starost o duši. Pedagogická fakulta UK, Praha 2009, 223 s. 978-80-7290-393-1
Havel, V: Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří - eseje o Moci bezmocných. Ed. J. Suk & K. Andělová, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, 2016. 310 s. ISBN 978-80-7285-200-0
HAVEL, V. Moc bezmocných: Památce Jana Patočky. In: Česká televize: Havlova proslulá esej. Životem v pravdě se bezmocní mohou zbavit své bezmoci [online]; Praha: ČT, 2016, 10/1978 [cit. 2018-01-29]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/1817870-vaclavhavel_moc_bezmocnych_1978.pdf
Havel, V. Do různých stran. Ed. V. Prečan. Knihovna lidových novin, 1990, 528 s. ISBN 80-7106-000-3
Havel, V. Perzekuce Václava Havla. (Edice Knihovny Václava Havla, sv. 8). Ed. J. Hron. Knihovna Václava Havla, 2015, 312 s. ISBN 978-80-8749-059-4
Havel, V. O lidskou identitu - Úvahy, fejetony, protesty, prohlášení a rozhovory z let 1969-1979. Nakladatelství Alexandra Tomského, Praha, 1990. 400 s. ISBN 0-946352-04-6
Tabery, E. Opuštěná společnost od Masaryka po Babiše. Nakladatelství Paseka, Praha, 2017. 284 s. ISBN 978-80-7432-849-7
Zvol si info. Nejlepší kniha o fake news. Ed. M. Gregor, P. Vejvodová. CPRESS, Praha 2018. 144 s. ISBN 978-80-2642-553-3
Nutil, P. Média, lži a příliš rychlý mozek. Nakl. Grada, Praha 2018, 192 s. ISBN 978-80-271-0716-2

Předběžná náplň práce
Pohledy na pravdu ve smyslu alétheia a ve smyslu orthotés.
Problematika pravdy v současné době pohledem falešných zpráv a jiných dezinformací.
Je možný "život v pravdě" v současné době pod vlnou nepravdivých informací?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The views of truth in sense of alétheia and orthotés.
The problems of truth in the present time in view of point of fake news and another disinformation.
Is "life in truth" possible in the present time despite the big mass of untruthful information?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK