Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zliatiny titánu s nízkym modulom pružnosti pre využitie v medicíne
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zliatiny titánu s nízkym modulom pružnosti pre využitie v medicíne
Název práce v češtině: Slitiny titanu s nízkým modulem pružnosti pro využití v medicíně
Název v anglickém jazyce: Low-modulus titanium alloys for biomedical use
Klíčová slova: slitiny titanu|modul pružnosti|mikrostruktura|mechanické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: titanium alloys|elastic modulus|microstructure|mechanical properties
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dalibor Preisler
Řešitel: Bc. Kristián Šalata - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2020
Datum zadání: 24.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.12.2020
Datum a čas obhajoby: 08.07.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.07.2021
Oponenti: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1) Studium odborné literatury a zpracování rešerše - slitiny titanu pro využití v medicíně a jejich mechanické vlastnosti
2) Příprava vzorků ze slitiny Ti-35Nb-7Zr-6Ta-0.8O určené pro výrobu kloubních implantátů, příprava vzorků z laboratorně připravených slitin Ti-Nb-Zr-O
3) Mikrostrukturní pozorování pomocí elektronové mikroskopie
4) Studium mechanických vlastností (mikrotvrdost, pevnost, tvárnost, elastické konstanty).
5) Objasnění vlivu složení slitin na mechanické vlastnosti.
6) Diskuse výsledků a zpracování bakalářské práce
Seznam odborné literatury
G. Lutjering, J.C. Williams; Titanium; Springer; 2007
J. Stráský, P. Harcuba, K. Václavová, K. Horváth, M. Landa, O. Srba, M. Janeček, Increasing strength of a biomedical Ti-Nb-Ta-Zr alloy by alloying with Fe, Si and O. J Mech Behav Biomed Mater 71 (2017)329 - 336.
J. Stráský, M. Janeček, P. Harcuba, D. Preisler, M. Landa, Chapter 4.2 - Biocompatible beta-Ti alloys with enhanced strength due to increased oxygen content, Titanium in Medical and Dental Applications, Woodhead Publishing Series in Biomaterials, 2018, 371-392.
J. Stráský, Optimization of properties of Ti based alloys for biomedical and structural applications, dizertační práce, 2014
M. Niinomi, Mechanical biocompatibilities of titanium alloys for biomedical applications, J Mech Behav Biomed Mat 1, 2008, 30-42
J.I. Qazi, B. Marquardt, B. Allard, H.J. Rack, Phase transformations in Ti-35Nb-7Zr-5Ta-(0.06-0.68)O alloys. Mat Sci Eng 25, 2005, 389 – 397.
X. Tang, T. Ahmed, H.J. Rack, Phase transformations in Ti-Nb-Ta and Ti-Nb-Ta-Zr alloys. J. Mat. Sci. 35, 2000, 1805-1811
Předběžná náplň práce
Slitiny titanu jsou dlouhodobě jedním z nejpoužívanějších materiálů v medicíně, především jako totální endoprotézy velkých kloubů a fixační prvky. Nedávno vyvinuté beta slitiny Ti se zvýšeným obsahem kyslíku se vyznačují vysokou biokompatibilitou a sníženým modulem pružnosti, který je výhodný pro použití v ortopedii. Předmětem bakalářské práce bude experimentální charakterizace slitiny Ti-35Nb-7Zr-6Ta-0.8O, která byla vyrobena komerčním způsobem pro výrobu kloubního implantátu. Dále budou navrženy a charakterizovány slitiny na bázi Ti-Nb-Zr-O s různým obsahem niobu.

Nabízená bakalářská práce je součástí výzkumu na katedře fyziky materiálů v této atraktivní oblasti. Student se během řešení práce zorientuje v problematice slitin Ti s nízkým modulem pružnosti pro využití v medicíně. Hlavní náplní práce je experimentální charakterizace mikrostruktury a analýza mechanických vlastností. Cílem je objasnit vliv chemického složení, fázových transformací a mikrostruktury na mechanické vlastnosti. Bakalářská práce bude dobrým východiskem pro práci diplomovou a v případě dobře zpracované bakalářské práce bude student její výsledky prezentovat na některé ze zahraničních konferencí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK