Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současná výživová doporučení a jejich dodržování nutričními terapeuty
Název práce v češtině: Současná výživová doporučení a jejich dodržování nutričními terapeuty
Název v anglickém jazyce: Contemporary nutritional recommendations and their compliance by nutritional therapists
Klíčová slova: výživová doporučení, výživa, nutriční terapeut, životní styl
Klíčová slova anglicky: nutritional recommendations, nutrition, nutrition therapist, dietetian, life style
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2020
Datum zadání: 21.09.2020
Datum a čas obhajoby: 09.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: Ing. Hana Pejšová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce je zaměřena na česká i světová výživová doporučení i na profesi nutričního terapeuta. Cílem práce je analýza stravovacích zvyklostí nutričních terapeutů jakožto odborníků na výživu. Práce je rozčleněna do kapitol, v rámci kterých je provedena srovnávací anylýza jak výživových doporučení, tak všech úrovní profese nutričního terapeuta. Analýza shodných a rozdílných bodů byla provedena na základě studia dokumentů a jejich komparací. První část práce se věnuje problematice výživových doporučení, jejich významu, formám i způsobu tvorby. Následuje výčet aktuálních doporučení platných v Evropě i v České republice. Tato doporučení jsou následně porovnána. Dále je pozornost věnována profesi nutričního terapeuta, jejímu legislativnímu ukotvení a kompetencím. Vzhledem k tomu, že toto povolání má několik úrovní, jsou srovnány mezi sebou a zdůrazněny rozdíly. Následně jsou vysvětleny jednotlivé činnosti nutričního terapeuta a předloženy příklady z praxe. V neposlední řadě je vypracována analýza stravovacích zvyklostí oslovených nutričních terapeutů a porovnána a aktuálními výživovými doporučeními platnými v České republice. Na základě této analýzy bylo zjištěno, že téměř polovina dotázaných nutričních terapeutů se těmito doporučeními řídí a praktikuje je ve svém životě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work is focused on Czech and world nutritional recommendations and the profession of nutritional therapist. The aim of the work is to analyze the eating habits of nutrition therapists as nutrition experts. The work is divided into chapters, within which a comparative analysis of both nutritional recommendations and all levels of the profession of nutritional therapist is performed. The analysis of identical and different points was performed on the basis of the study of documents and their comparisons. The first part of the thesis deals with the issue of nutritional recommendations, their importance, forms and methods of creation. The following is a list of current recommendations valid in Europe and in the Czech Republic. These recommendations are then compared. Furthermore, attention is paid to the profession of nutritional therapist, its legislative anchoring and competencies. As this profession has several levels, they are compared with each other and the differences are emphasized. Subsequently, the individual activities of a nutritional therapist are explained and practical examples are presented. Last but not least, an analysis of the eating habits of the addressed nutritional therapists is prepared and compared with the current nutritional recommendations valid in the Czech Republic. Based on this analysis, it was found that almost half of the nutritional therapists surveyed follow these recommendations and practice them in their lives.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK