Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výživa žen v průběhu těhotenství: potřeby, znalosti, informovanost a reálné využití poznatků
Název práce v češtině: Výživa žen v průběhu těhotenství: potřeby, znalosti, informovanost a reálné využití poznatků
Název v anglickém jazyce: Nutrition of women during pregnancy: needs, knowledge, awareness and real use of knowledge
Klíčová slova: těhotenství, zdravá výživa, informovanost, těhotná žena
Klíčová slova anglicky: pregnancy, nutrition food, awareness, pregnant woman
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Starnovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2020
Datum zadání: 20.09.2020
Datum a čas obhajoby: 10.02.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: Mgr. Jitka Tomešová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Těhotenství je zásadní období v životě ženy, kdy dochází k mnoha tělesným i psychickým změnám. Žena musí myslet nejen na sebe a zohledňovat, co je nejlepší pro ní a její dítě. Pomocí nutričně bohaté stravy je možné ovlivnit zdraví plodu až do daleké budoucnosti. Tato bakalářská práce se zabývá výživou těhotných žen, jejich potřebami, informovaností a využitím získaných poznatků.
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části rozebírám teoretické znalosti o těhotenství, příjmu energie a stravě v těhotenství. V druhé části probíhá vyhodnocení formou dotazníkového šetření, kdy bylo získáno 196 dotazníků. Dotazník zahrnuje otázky na informovanost žen a jejich zdroje, stravování, doplňky stravy, pitný režim a rizikové složky potravy. Cílem této práce bylo zjistit, jaké má těhotné tělo potřeby, jaké mají gravidní ženy znalosti, zda se cítí dostatečně informovány, kde primárně informace o výživě získávají a jak je poté využijí.
Při vyhodnocení hypotéz byly některé potvrzeny a jiné vyvráceny. Hypotéza ohledně toho, zda jsou ženy dostatečně informovány, byla bohužel vyvrácena, jelikož většina žen takový pocit neměla. Další hypotéza ohledně primárního využívání internetu jako zdroje informací byla potvrzena a další potvrzenou hypotézou bylo užívání doplňků stravy u většiny těhotných žen.
Závěrem doporučuji pomoct zlepšit nutriční gramotnost těhotných žen. Pomocí brožurek v gynekologických informacích či se správnými odkazy na vhodné internetové zdroje by se dalo předejít hledání informací na nedůvěryhodných internetových stránkách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Pregnancy is a crucial period in a woman's life, when many physical and mental changes take place. A woman must think not only of herself and consider what is best for her and her child. With the help of a nutritionally rich diet, it is possible to affect the health of the fetus into the distant future. This bachelor thesis deals with the nutrition of pregnant women, their needs, information and the use of acquired knowledge.
The bachelor thesis is divided into two parts. In the first part I analyze the theoretical knowledge about pregnancy, energy intake and diet during pregnancy. In the second part, the evaluation takes place in the form of a questionnaire survey, when 196 questionnaires were obtained. The questionnaire includes questions on women's awareness and resources, diet, supplements, drinking regime and risky components of the diet. The aim of this work was to find out what needs the pregnant body has, what knowledge pregnant women have, whether they feel sufficiently informed, where they primarily obtain nutrition information and how they then use it.
In evaluating the hypotheses, some were confirmed and others refuted. Unfortunately, the hypothesis of whether women are sufficiently informed was refuted, as most women did not feel that way. Another hypothesis regarding the primary use of the Internet as a source of information was confirmed, and another confirmed hypothesis was the use of dietary supplements in most pregnant women.
In conclusion, I recommend helping to improve the nutritional literacy of pregnant women. With the help of brochures in gynecological information or with the right links to suitable internet sources, searching for information on untrusted websites could be avoided.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK