Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Gestační diabetes mellitus a jeho vliv na stravování žen po porodu.
Název práce v češtině: Gestační diabetes mellitus a jeho vliv na stravování žen po porodu.
Název v anglickém jazyce: Gestational diabetes mellitus and its effect on women diet after childbirth.
Klíčová slova: gestační diabetes mellitus, GDM, diabetes mellitus, diabetes mellitus 2.typu, těhotenská cukrovka, těhotenství, diabetická dieta, výživa
Klíčová slova anglicky: gestational diabetes mellitus, GDM, diabetes mellitus, type 2 diabetes, pregnancy, diabetic diet, diet, nutrition,
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2020
Datum zadání: 20.09.2020
Datum a čas obhajoby: 10.06.2021 08:01
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ženy, které byly v těhotenství léčené pro gestační diabetes mellitus, mají 40-60% riziko vzniku diabetu 2. typu, obezity a kardiovaskulárního onemocnění v pozdějším věku. Prevencí vzniku těchto onemocnění je racionální strava s omezením příjmu sacharidů, redukce hmotnosti a pravidelná fyzická aktivita. Ženy s anamnézou těhotenské cukrovky by měly být i nadále po porodu pravidelně sledovány.
Tato bakalářská práce se zabývá stravou po porodu u žen, které byly v těhotenství sledované pro gestační diabetes mellitus, a jejím vlivem na rozvoj diabetes mellitus 2. typu. Cílem bakalářské práce je zhodnotit vliv diety při gestačním diabetu na stravování žen po porodu. Vyhodnocení bude probíhat na základě dotazníkového šetření u dvou skupin respondentek. Jednu skupinu tvoří ženy, které se dostavily na provedení kontrolního orálně glukózového tolerančního testu po porodu do Odběrového centra Všeobecné fakultní nemocnice. Druhou skupinu tvoří ženy, které se dostavily na kontrolu do diabetologické ambulance Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice několik dní po porodu. Výsledky výzkumu byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny. V závěru práce jsou zformulovány návrhy na zlepšení motivace žen s anamnézou gestačního diabetu k dodržování zásad racionálního stravování i nadále po porodu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Women treated during pregnancy with gestational diabetes mellitus have 40-60% higher risk of developing type 2 diabetes, obesity and cardiovascular disease later in life. Development prevention of these diseases is rational diet with reduced carbohydrates intake, weight reduction and regular exercise. Women with history of gestational diabetes should be still monitored regularly after childbirth.
My bachelor thesis looks into diet of women after childbirth, who were monitored with gestational diabetes mellitus during pregnancy and its effect on development of type 2 diabetes. The goal of thesis is to evaluate influence of the diet during gestational diabetes on diet after childbirth. Evaluation will be based on questionnaire survey with respondents from two groups. First group is made up of women attending appointments in collection center of General University Hospital in Prague for oral glucose tolerance test 6-12 months after childbirth. Second group are women who came for checkup to diabetologist in Department of Obstetrics and Gynecology of the First Faculty of Medicine and General University Hospital just few days after childbirth. Survey results will be processed and evaluated. Conclusion forms recommendations on how to improve motivation of women with history of gestational diabetes to maintain healthy diet after childbirth.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK