Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce pro ohrožené dítě
Název práce v češtině: Sociální práce pro ohrožené dítě
Název v anglickém jazyce: Social work for an endangered child
Klíčová slova: ohrožené dítě, sociální péče, sociálně-právní ochrana dětí, CAN
Klíčová slova anglicky: endangered child, social work, social and legal protection of children, CAN
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2020
Datum zadání: 17.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2020
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Oponenti: Mgr. Barbora Petráš Kampová
 
 
 
Zásady pro vypracování
- zjištění informací o tématu ohrožených dětí
- nastudování odborné literatury a internetových zdrojů
- zpracování obsahu teoretické části
- vytvoření obsahu diplomové práce
- vytvoření otázek pro dotazování a rozhovor
- realizace rozhovorů
- zpracování praktické části
- zpracování zodpovězených otázek k tématu
- souhrn obsahu praktické části
- vytvoření závěru, co diplomová práce přinesla za zjištění
Seznam odborné literatury
DUNOVSKÝ, Jiří. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, 1995. ISBN 80-7169-192-5.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.

KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Portál, 1997. ISBN 80-7178-123-1.

KORBEL, M., LEJSKOVÁ, Z. Včas a spolu: model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. ISBN 978-80-7421-178-2.

KORBEL, Matouš a Zdena LEJSKOVÁ. Včas a spolu: model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. Právo na dětství. ISBN 978-80-7421-178-2.

LANGMEIER, Josef a Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1983-5.

MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8.

MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.

MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-08-7.

MROWETZ, Michaela, Gauri CHRASTILOVÁ a Ivana ANTALOVÁ. Bonding - porodní radost: podpora rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti?. Praha: DharmaGaia, 2011. Šťastné dítě (DharmaGaia). ISBN 978-80-7436-014-5.

MÜHLPACHR, Pavel. Vývoj ústavní péče: (filosoficko-historický pohled). Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2512-3.

PÖTHE, Petr. Psychoterapie dítěte: případ šestiletého chlapce. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3758-4.

POUPĚTOVÁ, Š. Netrapte se po rozvodu. Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2046-3.

SCHNEIBERG, František. Děti jsou ohroženější, než se může zdát. Právo a rodina, 2011, 13(4), s. 12-16. ISSN 1212-866X.

SVOBODA, Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0899-0.

ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Linde, 2003. ISBN 80-86131-44-0.

VAVRDA, Vladimír. Otázky soudobé psychoanalýzy: tradice a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. Edice 21. ISBN 80-7106-672-9.

WRBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: attachment, poruchy attachmentu a léčení. Tišnov: Scan, 2010. ISBN 978-80-86620-20-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK