Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genitivische und dativische Rektion bei ausgewählten Präpositionen im Deutschen korpuslinguistisch betrachtet
Název práce v jazyce práce (němčina): Genitivische und dativische Rektion bei ausgewählten Präpositionen im Deutschen korpuslinguistisch betrachtet
Název práce v češtině: Genitivní a dativní rekce vybraných německých předložek z hlediska korpusové lingvistiky
Název v anglickém jazyce: Genitive and Dative Government of Selected German Prepositions from a Corpus Linguistic Perspective
Klíčová slova: Zweifelsfälle|Präpositionen|Rektion|Genitiv|Dativ|Korpusanalyse|Wörterbücher|Grammatiken
Klíčová slova anglicky: borderline cases|prepositions|government|genitive|dative|corpus analysis|dictionaries|grammar books
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2020
Datum zadání: 17.09.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Viktor Tichák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování
- bude stanoven cíl práce v návaznosti na rešerši problému v sekundární literatuře
- bude provedena analýza vymezených jevů v sekundární literatuře a shromážděné informace budou synteticky zpracovány do teoretické části práce
- bude vymezena metodologie práce (odůvodněná volba vhodného korpusu/vhodných korpusů, unifikovaný způsob vyhledávání (bude-li možný)
- budou provedeny důkladné korpusové rešerše a zpracován získaný jazykový materiál
- na základě korpusových rešerší budou popsány výsledky chování jednotlivých předložek (empirická část)
- závěrem práce bude posouzení, porovnání a vyhodnocení vstupních informací získaných v sekundární literatuře (teorie) s výsledky získanými a popsanými v empirické části
- cílem práce je zjistit, zda současné gramatiky a slovníky podávají o pojednávaném jevu dostatečné a relevantní informace odpovídající současnému jazykovému úzu a pokud ne, doplnění/úprava těchto informací
Seznam odborné literatury

Duden Band 9: Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Richtiges und gutes Deutsch. 8. Auflage, Berlin: Dudenverlag 2016.

Duden Band 4: Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 9. Auflage, Berlin: Dudenverlag 2016.

Dückert, Joachim/Kempcke, Günter: Wörterbuch der Sprachschwierigkeiten. Zweifelsfälle, Normen und Varianten im gegenwärtigen deutschen Sprachgebrauch. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut 1984.

grammis - Institut für Deutsche Sprache (IDS): https://grammis.ids-mannheim.de/

Helbig, Gerhard/Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen 2018.
Perkuhn, Rainer/Keibel, Holger/Kupietz, Marc: Korpuslinguistik. Paderborn: Wilhelm Fink 2012.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK