Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových
programov
Název práce v češtině: Obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových
programov
Název v anglickém jazyce: Limitations to copyright protection of computer programs
Klíčová slova: počítačový program, autorské právo, obmedzenie
Klíčová slova anglicky: computer program, copyright, limitation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Žikovská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2020
Datum zadání: 16.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2020
Datum a čas obhajoby: 30.09.2021 09:00
Místo konání obhajoby: m. 26
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2021
Oponenti: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Témou tejto práce sú obmedzenia autorskoprávnej ochrany počítačových programov. V rámci prvej kapitoly sú vysvetlené základné pojmy z informatiky, ktoré majú pomôcť čitateľovi sa v problematike zorientovať. Jedná sa o pojmy ako počítačový program, software, zdrojový kód a strojový kód a grafické užívateľské rozhranie. Kapitola upozorňuje na chýbajúcu legálnu definíciu počítačového programu v českom práve, vysvetľuje rozdiel medzi softwarom a počítačovým programom a predstavuje jednotlivé kategórie softwaru. Po tejto úvodnej kapitole práca v druhej kapitole poskytuje prehľad základných prameňov softwarového práva. Najskôr predstavuje medzinárodné zmluvy, ktorými je Česká republika viazaná, ako Bernský dohovor, TRIPS, WCT a Dohovor o počítačovej kriminalite. Ďalej sa zameriava na regionálnu oblasť Európskej únie, kde analyzuje Informačnú smernicu a Softwarovú smernicu. Následne sa text podrobne venuje podmienkam autorskoprávnej ochrany v Českej republike a jej špecifikám. Týmto práca poskytuje teoretický základ nasledujúcich kapitol, ktoré predostierajú zložitejšie otázky v rámci tejto problematiky. V poradí tretia kapitola sa venuje obecným obmedzeniam autorského práva, ktoré určujú, čo je autorským právom chránené a čo nie, resp. čo bolo autorským právom chránené a už nie je. Konkrétne sa jedno o kritérium jedinečnosti a pôvodnosti diela, dichotómiu myšlienky a vyjadrenia, dobu trvania ochrany majetkových práv a princíp vyčerpania práva. Štvrtá kapitola sa zaoberá systémom výnimiek a obmedzení autorského práva k počítačovému programu, ktoré tvoria zvláštne obmedzenia autorskoprávnej ochrany. Tieto obmedzenia je vždy nutné vykladať v súlade s trojkrokovým testom, ktorý je popísaný v samostatnej kapitole. Posledná piata kapitola popisuje tzv. kvázilicencie, čiže obmedzenia z dôvodu ochrany investícií určitého okruhu osôb - zamestnávateľov, objednávateľov a škôl.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this work is the limitations to copyright protection of computer programs. The first chapter explains the basic terms of computer science, which shall help the reader to orientate in this issue. These are terms as computer program, software, source code and machine code and graphical user interface. The chapter draws attention to lack of the legal definition of a computer program in Czech law, the difference between software and computer program is explained and the individual categories of software are introduced herein. After this introductory chapter, the second chapter provides an overview of the basic sources of software law. First it presents the international agreements by which the Czech Republic is bound as the Berne Convention, the TRIPS agreement, the WCT agreement and Convention on Cybercrime. It also focuses on the regional area of the EU and analyzes the Information Directive and the Software Directive. Subsequently, the text deals in detail with the conditions of copyright protection in the Czech Republic and its specifics. Thus, the work provides a theoretical basis for the following chapters, which present more complex issues in this area. The third chapter deals with the general limitations to copyright, which determine what is protected by copyright and what is not, respectively what was protected by copyright and is protected no longer. Specifically, these are the uniqueness and originality of work, the idea-expression dichotomy, copyright protection period and the exhaustion doctrine. The next fourth chapter deals with the system of exceptions and limitations to copyright of a computer programs, which constitutes specific limitations to copyright. These limitations must always be interpreted in accordance with the three-step test, which is described in a separate subchapter. The final fifth chapter describes so-called quasi-licenses, which means limitations due to the protection of investments of a certain group of persons such as employers, customers and schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK