Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínosy a limity Cochemského modelu z pohledu pracovníka OSPOD.
Název práce v češtině: Přínosy a limity Cochemského modelu z pohledu pracovníka OSPOD.
Název v anglickém jazyce: The benefits and limits of the Cochen model from the point of view of a worker in social and legal protection of children.
Klíčová slova: Advokát, Cochemský model, OSPOD, konflikty, manipulace, psychický vývoj, rodiče, rozvod, úprava poměrů, sociální pracovník, mediace, soudní znalecký posudek, rozvod, úprava poměrů
Klíčová slova anglicky: Lawyer, Cochem model, OSPOD, conflicts, manipulation, mental development, parents, divorce, adjustment of relations, social worker, mediation, forensic expert opinion
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2020
Datum zadání: 16.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.09.2020
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: Mgr. Marie Dvorná
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Volba vhodného tématu
2) Studium odborné literatury, formulace cíle práce.
3) Sběr informací a zpracování tématu. Formulace hlavní a dílčích výzkumných otázek, operacionalizace, interpretace výsledků a doporučení.

Teoretická část:
- úprava poměrů k nezl. dítěti
- východiska a principy Cochemského modelu
- pilíře interdisciplinární spolupráce
- vstup OSPOD do soudního řízení o úpravě poměrů - přínosy/rizika
Praktická část
- vymezení problému šetření
- provedení výzkumu - rozhovory s odborníky
- příklady z praxe
- interpretace výzkumného šetření
Seznam odborné literatury
BAKALÁŘ, Eduard. Rozvodová tematika a moderní psychologie: (studijní texty jsou zaměřeny na osud dítěte, jehož rodiče procházejí nebo již prošli rozvodem). SZR. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1089-2.
JURGEN, Rudolph. Ty jsi moje dítě 2009, [online]. ISBN 978-80-254-8250-6
Dostupné z:http://www.cochem.pro/ty-jsi-moje-dite.pdf
KRANTZLER, Mel. Creative Divorce: A New Opportunity for Personal Growth. September 23, 2014. Open Road Media, 2014. ISBN 978-1497636927.
MATOUŠEK, Oldřich, Pavla KODYMOVÁ a Jana KOLÁČKOVÁ, ed. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-818-0.
MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
Moltava (1982). In:MATOUŠEK, Oldřich a Hana PAZLAROVÁ. Podpora rodiny: manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0697-2.
NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4110-9.
NOVÁK, Tomáš. Rodičovské judo: dítě během rozvodového řízení. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-000-2-6.
STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, ISBN 978-80-7367-313-0.
ZAKOUŘILOVÁ, Eva. Metodický návod, Práce s rodinami v rozvodové situaci. Publicistika k číslu 5/2017.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK