Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodina v procesu primárního vzdělávání dítěte
Název práce v češtině: Rodina v procesu primárního vzdělávání dítěte
Název v anglickém jazyce: The family in the process of the child's primary education
Klíčová slova: rodina|výchova|dítě mladšího školního věku|škola|vzdělávání|spolupráce
Klíčová slova anglicky: family|upbringing|child of younger school age|school|education|cooperation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2020
Datum zadání: 08.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.04.2021
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřena na rodinu a její působení na dítě v procesu primárního vzdělávání, a to očima odborníků, kteří jsou s dětmi i jejich rodinami v úzkém kontaktu. Těmito odborníky jsou učitelé. Učitelé se během své praxe setkávají s rozmanitým spektrem rodin a intenzivně vnímají dopad vlivu rodiny na dítě v průběhu jeho školní docházky. Rodina je pro dítě primární sociální skupinou. V dnešní době však i rodina prochází proměnami, a to nejenom v důsledku změn společenských, ale také těch nepředvídatelných. Působení rodiny jako jedinečné instituce v procesu primárního vzdělávání dítěte je nezastupitelné. Zároveň je rodina také významným partnerem školy, a proto hlavním cílem této práceje zjistit, jaký má rodina podle učitelů vliv na primární vzdělávání dítěte, jak učitelé vnímají postoje rodiny ke vzdělávání, ke kooperaci se školou i k sobě samotným. Na základě těchto zjištění následně odhalit, jaké jsou případné nejčastější bariéry mezi školou a rodinou. Tato zjištění jsou zasazena do nepřívětivé doby pro vzdělávání dětí, kdy byl již po několikáté vyhlášen nouzový stav v České republice v rámci opatření vlády proti šíření onemocnění COVID – SARS 19. Vzdělávání bylo převedeno do neprobádané distanční formy. A právě i díky těmto nuceným změnám došlo i k mnohým proměnám vzájemného vztahu rodiny a učitelů.
Seznam odborné literatury
ČAPEK, Robert. Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4640-1.

ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.

DUNOVSKÝ, Jiří. Dítě a poruchy rodiny. Vyd. 1. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1986, ISBN 08–040–86.

ĎURIČ, Ladislav, Viliam.S. HOTÁR a Ľubomir PAJTINKA. Výchova a vzdelavanie dospelých: Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. ISBN 10-08-02814-9.

FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. Vyd. 3. Přeložil Karel BALCAR. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-725-1.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0042-0.

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-888-0.

HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4674-6.

KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA, ed. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.

KOŤA, Jaroslav. Poslání školy. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Vydavatelství M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, 1996, (4), 318-328. ISSN 2336-2189.

KRAUS, Blahoslav. Životní styl současné české rodiny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-544-8.

KREBS, Vojtěch a Jaroslava DURDISOVÁ. Sociální politika. Praha: Codex Bohemia, 1997-. ISBN 978-80-7478-921-2.

KUCHAŘOVÁ, Věra, Jana BARVÍKOVÁ, Sylva HÖHNE, Kristýna JANUROVÁ, Olga NEŠPOROVÁ, Jana PALONCYOVÁ, Kamila SVOBODOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Česká rodina na počátku 21. století: životní podmínky, vztahy a potřeby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, 2019. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-275-3.

LUKÁŠOVÁ, Hana. Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-784-8.

MAJERČÍKOVÁ, Jana. Rodina a jej dovera k škole. Pedagogika. SK. Bratislava: Slovenská pedagogická spoločnosť, 2011, 2011(1), 70. ISSN 1338-0982.

MATĚJČEK, Zdeněk. Rodiče a děti. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1986. ISBN 08-011-86.

MATĚJČEK, Zdeněk. Škola rodičů. Praha: Maxdorf, 2000. ISBN 80-85912-29-5.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-19-9.

MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Ilustroval Vladimír JIRÁNEK. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-58-x.

MLČÁK, Z. Vybrané kapitoly z psychologie manželství a rodiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. ISBN 80-7042-452-4.

PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-718-4311-3.

PILCOVÁ, Jitka. Vliv rodinného prostředí na vzdělávání dětí z pohledu klientů OSPOD Praha 20: Jaký vliv má nepodnětné rodinné prostředí na školní úspěšnost a vzdělání dětí. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta.

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.

RABUŠICOVÁ, Milada a Milan POL. VZTAHY ŠKOLY A RODINY DNES: HLEDÁNÍ CEST К PARTNERSTVÍ (2). Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1996, 46, 11. ISSN 0031-3815.

Regionální školství: školský zákon, vyhlášky, předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školy a školská zařízení, dotace, školní stravování, maturity, výkon ústavní a ochranné výchovy; Pedagogičtí pracovníci: redakční uzávěrka. Ostrava: Sagit, [2005?] -. ÚZ. ISBN 978-80-7488-181-7.

SATIR, Virginia. Kniha o rodině. Praha: Institut Virginie Satirové, 1994. ISBN 80-901325-0-2.

SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-942-9.

ŠEĎOVÁ, Klára. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. 14. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN ISSN 2336-4521.

ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 2. vyd. Praha: Portál, c2014. ISBN 978-80-262-0644-6.

TROJAN, Václav. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7478-539-9.

VALIŠOVÁ, Alena, Hana KASÍKOVÁ a Miroslav BUREŠ. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3357-9.

Internetové zdroje
Formy náhradní rodinné péče. Mpsv.cz [online]. Praha, 2019, 9. 10. 2019 [cit. 2020-10-13]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/formy-nahradni-rodinne-pece
HEISLEROVÁ, Marcela. Rodina a její vliv na vzdělání dítěte [online]. Liberec, 2015 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/a8da7w/. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Vedoucí práce PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D.

CHZHEN, Yekaterina, Anna GROMADA a Gwyther REES. Are the world’s richest countries family-friendly?: Policy in the OECD and EU. In: Www.unicef-irc.org [online]. Italy: United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2019, s. 12 [cit. 2020-10-11]. ISSN 9789210042598. Dostupné z: www.unicef-irc.org

MAJEROVÁ, Lenka. Bariéry v komunikaci mezi mateřskou školou a rodiči [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/m9m87m/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Školský zákon [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-11-04]. Dostupné z: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-25-8-2020

SANDANYOVÁ, Petra. Rodina a její vliv na výchovu a vzdělání [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-04-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/68qaa1/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK