Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv povinné plavecké výuky na zvyšování flexibility a pohyblivosti u dětí mladšího školního věku na ZŠ Hostýnská.
Název práce v češtině: Vliv povinné plavecké výuky na zvyšování flexibility a pohyblivosti u dětí mladšího školního věku na ZŠ Hostýnská.
Název v anglickém jazyce: The influence of compulsory swimming lessons on increasing flexibility and mobility in children of younger school age at the Hostýnská primary school.
Klíčová slova: plavecký výcvik, koordinace, flexibilita, děti, 1. stupeň ZŠ
Klíčová slova anglicky: swimming training, coordination, flexibility, children, 1st grade of elementary school
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Svobodová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2020
Datum zadání: 08.09.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury k dané problematice
2. Formulace pracovní hypotézy
3. Zpracováníteoretické části práce
4. Realizace výzkumné části práce
5. Příprava výsledkové části práce - vyhodnocení získaných dat
6. Pracovní verze DP
Seznam odborné literatury
ČELIKOVSKÝ, Stanislav a A KOL. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu: učebnice pro posluchače studijního oboru tělesné výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 259 s. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-042-3248-5
NEUMAN, Jan. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003, 157 s. ISBN 80-717-8730-2
MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 175 s. ISBN 80-244-0981-X
ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2008, 127 s. ISBN 978-80-247-2154-5
ČECHOVSKÁ, Irena, Daniel JURÁK a Jitka POKORNÁ. Plavání: pohybový trénink ve vodě. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012, 89 s. ISBN 978-802-4619-484
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce bude observace ovlivnění kloubní pohyblivosti prostřednictvím plavecké výuky u dětí mladšího školního věku. Pro tato zjištění budou použity ověřené testy kloubní pohyblivosti. Testování proběhne dvakrát, na počátku a na konci plaveckého výcviku v jednom pololetí. Testovanou skupinu budou tvořit žáci ZŠ Hostýnská, kteří se účastní povinné plavecké výuky. Naměřené hodnoty budou porovnány a vyhodnoceny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the diploma thesis will be the observation of the influence of joint mobility through swimming lessons in children of younger school age. Proven joint mobility tests will be used for these findings. Testing will take place twice, at the beginning and end of the swimming training in one semester. The tested group will consist of pupils of the Hostýnská primary school who participate in compulsory swimming lessons. The measured values ​​will be compared and evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK