Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konflikty se zřizovatelem
Název práce v češtině: Konflikty se zřizovatelem
Název v anglickém jazyce: Conflicts with the founder
Klíčová slova: konflikt, řešení konfliktu, mediace, ředitel , zřizovatel
Klíčová slova anglicky: conflict, conflict resolution, mediation, manager, founder
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.09.2020
Datum zadání: 07.09.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
ČAKRT, M.. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha : MANAGEMENT PRESS, 2000. ISBN 80-85943-81-6.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2
HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3134-6.
MEDLÍKOVÁ, Olga, 2012. Umíme to s konfliktem!: náročné situace a jejich řešení. Praha: Grada. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-4016-4.
PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání: Umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 2., aktualizované vydání. Praha : GRADA, 2009. ISBN 978-80-247-2944-2
PLAMÍNEK, Jiří, 2013. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5031-6.
TROJAN, Václav. Nebezpečná pozice – ředitel školy v České republice. In Školská politika, finance a leadership v ředitelské praxi. Praha: Raabe, 2014. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-168-7.
TROJAN, V. Není ředitel rukojmím politiků? Řízení školy. 2011, č. 3, s. 4. ISSN 1214-8679.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá konflikty vyskytujícími se mezi zřizovatelem a ředitelem školy, analyzuje příčiny jejich vzniku a způsoby jejich řešení. Cílem této práce bylo popsat problematické oblasti vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem školy, analyzovat vybrané konflikty a identifikovat jejich příčiny a rovněž možnosti jejich předcházení.
Teoretické část práce se zaměřuje na konflikt obecně, jednotlivé typy a etapy konfliktu a jeho řešení. Dále pak vysvětluje vztahy a pravomoci ředitele a zřizovatele, kde se mimo jiné opírá i o právní rámec těchto vztahů.
Jako výzkumná metoda byl vybrán kvalitativní rozhovor. Pro zajištění relevance výsledků byl kvalitativní rozhovor realizován jak se zřizovateli, tak i s řediteli škol, kde již došlo ke skutečnému konfliktu. Zajímal mně jeho vznik, průběh, řešení, ale i retrospektivní pohled na daný konflikt.
Z tohoto zároveň vyplynou návrhy a doporučení ke zlepšení aktuální situace, které budou sestavené nejen na základě deskripce odborných zdrojů, ale zejména prostřednictvím výstupů z primárního šetření, tedy z praxe.
Práce závěrem vyhodnocuje výsledky rozhovorů, poukazuje na oblasti a témata, při kterých vzniká konflikt nejčastěji a co je pro řešení a předcházení vzniku konfliktů důležité. Čtenář tak získá povědomí o významu konfliktu ve školní praxi. V konečném důsledku mohou návrhy a doporučení implementovat do své praxe všichni zřizovatelé a ředitelé.


Metody výzkumu: BP se opírá o kvalitativní metodologii, především o polostrukturovaný rozhovor - 3 ředitelé a 3 jejich zřizovatelé, kteří již konfliktem prošli / procházejí
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor's thesis deals with conflicts occurring between the founder and the school principal, analyzes the causes of their emergence and ways to resolve them. The aim of this work was to describe the problematic areas of the relationship between the founder and the school principal, to analyze selected conflicts and identify their causes, as well as the possibilities of their prevention.
The theoretical part of the work focuses on conflict in general, the various types and stages of conflict and its resolution. It then explains the relationships and powers of the director and the founder, where, among other things, it relies on the legal framework of these relationships.
A qualitative interview was chosen as the research method. To ensure the relevance of the results, a qualitative interview was conducted with both the founders and the school principals, where there was already a real conflict. I was interested in its origin, course, solution, but also a retrospective view of the conflict.
At the same time, this will result in proposals and recommendations for improving the current situation, which will be compiled not only on the basis of a description of professional sources, but especially through the outputs of the primary survey, ie from practice.
Finally, the work evaluates the results of interviews, points out the areas and topics in which conflict arises most often and what is important for resolving and preventing conflicts. The reader will thus become aware of the importance of conflict in school practice. Ultimately, all founders and directors can implement the proposals and recommendations into their practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK