Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vnitřní manažerská komunikace ve vybrané škole
Název práce v češtině: Vnitřní manažerská komunikace ve vybrané škole
Název v anglickém jazyce: Internal managerial communication in selected/elected school
Klíčová slova: interní komunikace, komunikační proces, zpětná vazba, komunikační bariéry, efektivní komunikace, komunikační nástroje a druhy komunikace
Klíčová slova anglicky: internal communication, communication process, feedback, communication barriers, effective communication, communication tools and types of communication
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.09.2020
Datum zadání: 07.09.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zpracována v souladu s aktuálně platným zněním Opatření děkana č. 37/2017 „O podrobnostech pro závěrečné práce“.
Seznam odborné literatury
TROJANOVÁ, Irena, 2017. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-842-1.
VEBER, Jaromír, 2000. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-029-5.

BASU, Andreas a Liane FAUST, 2013. Umění úspěšné komunikace: jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5032-3.
KOVAŘÍKOVÁ, Jarka, 2016. Interní komunikace je nutnost!. Praha: Siria. ISBN 978-80-906367-0-5.
ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ, 2016. Personalistika v řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-264-1.
PLAMÍNEK, Jiří a Daniel FRANC, 2008. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2706-6.
HOLÁ, Jana, 2011. Jak zlepšit interní komunikaci: vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2636-3.
JIŘINCOVÁ, Božena, 2010. Efektivní komunikace pro manažery. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1708-1 (e-kniha)
KHELEROVÁ, Vladimíra, 2010. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3566-5. (e-kniha)
JANDA, Patrik, 2004. Vnitrofiremní komunikace: nástroje pro úspěšné fungování firmy. Praha: Grada. ISBN 80-247-0781-0. (e-kniha)
TAYLOR, Shirley a Alison Jean LESTER, 2010. Umění komunikace: odhalte tajemství, která vám pomohou k lepší výkonnosti a uspokojivější budoucnosti. Praha: Knižní klub. ISBN 978-80-242-2770-2.
VYMĚTAL, Jan, 2008. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2614-4.
KONEČNÁ, Zdeňka, 2009. Základy komunikace. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-214-3891-0.
HLOUŠKOVÁ, Ivana, 1998. Vnitrofiremní komunikace. Praha: Grada. ISBN 80-716-9550-5.
HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1250-0.

HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je zaměřena na vnitřní komunikaci mezi zaměstnanci a vrcholovými vedoucími pracovníky (ředitel školy a jeho zástupci) vybrané základní školy. Detailněji se zabývá komunikačním procesem ve škole, komunikačními nástroji, bariérami v komunikaci, anebo například poskytováním zpětné vazby. Cílem práce je zjistit, jak je tato komunikace uvnitř školy nastavena, jakým způsobem se komunikuje, zda jsou pracovníky v komunikaci pociťovány některé překážky, případně jaké a zjistit, zda jsou zaměstnanci i vedení školy se svou vnitřní komunikací spokojeni, či nikoli. Zároveň se v práci zjišťuje, zda by pracovníci chtěli v komunikaci něco změnit a zlepšit. Práce analyzuje, popisuje a vyhodnocuje komunikaci uvnitř školy.
V první části práce jsou popsány hlavní teoretické přístupy a pojmy, které se vztahují k řešené problematice - ke komunikaci probíhající v pracovním prostředí školy. Teoretická část se zaměřuje především na komunikační proces, druhy a nástroje komunikace, poskytování zpětné vazby, anebo komunikační bariéry.
Empirická část práce je zpracována na základě předem položených výzkumných otázek. Vzhledem k tématu práce a k aktuálnímu dění ve společnosti je část práce zaměřena také na komunikaci v době pandemie Covid-19. Na základě všech dílčích cílů práce jsou stanoveny výzkumné otázky, na které se v praktické části hledají odpovědi, jenž jsou dále interpretovány dle výzkumných otázek, a to pomocí zjištěných dat. Potřebná data jsou získána prostřednictvím dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci školy a prostřednictvím rozhovorů, kterého se zúčastnil ředitel školy a jeho dva zástupci.
V poslední části se práce zaměřuje na možné důvody, proč je komunikace ve škole všemi vnímána tak, jak jimi vnímána je. Výzkumem zjištěný stav v oblasti komunikace školy je v závěru práce shrnut a zhodnocen.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is focused on internal communication between employees and top managers (headmaster and his deputies) of a selected primary school. It deals in more detail with the communication process at school, communication tools, barriers in communication, or, for example, the provision of feedback. The aim is to find out how this communication within the school is set up, how to communicate, whether employees feel some barriers in communication, to find out whether or not the employees and school management are satisfied with their internal communication and also whether they would like to change something in the communication. The thesis analyzes, describes and evaluates communication within the school.
The first part of the thesis describes the main theoretical approaches and concepts that relate to the issue - the communication in the work environment of school. The theoretical part focuses mainly on the communication process, types and tools of communication, providing feedback, or communication barriers.
The empirical part of the thesis is processed on the basis of pre-asked research questions. Due to the topic of the work and the current events in society, part of the work is also focused on communication during the Covid-19 pandemic. On the basis of all partial aims of the thesis are determined research questions, to which answers are sought in the practical part, which are further interpreted according to the research questions, using the obtained data. The necessary data are obtained through a questionnaire survey, which was attended by all school staff and through interviews attended by the headmaster and his two deputies.
In the last part, the thesis is focused on possible reasons why communication at school is perceived the way it is. At the end of the thesis, the research detected condition of communication status is summarized and evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK