Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reducing Number of Parameters in Convolutional Neural Networks
Název práce v češtině: Redukce počtu parametrů v konvolučních neuronových sítích
Název v anglickém jazyce: Reducing Number of Parameters in Convolutional Neural Networks
Klíčová slova: redukce parametrů|konvoluční neuronové sítě|zpětnovazební učení|hledání architektury sítě|prořezávání
Klíčová slova anglicky: parameter reduction|convolutional neural networks|reinforcement learning|neural architecture search|pruning
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2020
Datum zadání: 09.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2020
Datum a čas obhajoby: 22.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2021
Oponenti: Mgr. Roman Neruda, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V posledních letech dosáhly konvoluční neuronové sítě velmi dobrých výsledků v úloze klasifikace obrázků. Většina takových sítí je ale relativně velkých a mají mnoho parametrů, což vede k tomu, že jejich trénování i vyhodnocení trvá dlouhou dobu. Cílem práce je na základě existujících architektur nalézt menší, které by byly schopny dosáhnout podobných výsledků.

Student nastuduje dostupnou literaturu týkající se (hlubokého) strojového učení a typů konvolučních sítí, které se používají při klasifikaci obrázků. Na základě zjištěných informací navrhne nové metody, jak existující sítě zmenšit, ale zachovat podobné výsledky. Navržené sítě a algoritmy budou porovnány s existujícími přístupy z literatury.
Seznam odborné literatury
[1] Han, Song, Jeff Pool, John Tran, and William Dally. "Learning both weights and connections for efficient neural network." In Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS 2-15), pp. 1135-1143. 2015.
[2] Li, Hao, Asim Kadav, Igor Durdanovic, Hanan Samet, and Hans Peter Graf. "Pruning filters for efficient convnets." arXiv preprint arXiv:1608.08710 (2016).
[3] Frankle, Jonathan, and Michael Carbin. "The lottery ticket hypothesis: Finding sparse, trainable neural networks." arXiv preprint arXiv:1803.03635 (2018).
[4] Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016. ISBN: 978-0262035613
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK