Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo a Gorbačovovy reformy 1986-1989
Název práce v češtině: Československo a Gorbačovovy reformy 1986-1989
Název v anglickém jazyce: Czechoslovakia and Gorbachev´s reforms 1986-1989
Klíčová slova: Perestrojka, glasnosť, přestavba, Československo, Sovětský svaz, Gorbačov, normalizace, komunismus, KSČ, Pražské jaro, sametová revoluce
Klíčová slova anglicky: Perestroika, glasnost, prestavba, Czechoslovakia, Soviet Union, Gorbachev, normalization, communism, Communist party of Czechoslovakia, Prague Spring, Velvet revolution
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.08.2020
Datum zadání: 25.08.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury

Ash, Timothy G.. Rok zázraků. Svědectví o revoluci roku 1989 ve Varšavě, Budapešti, Berlíně a Praze. Praha: Prostor, 2019.

Blažek, Petr a Pažout, Jaroslav (eds.). Dominový efekt: Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i., 2013.

Durman, Karel. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964–1991. Praha: Karolinum, 1998.

Dvořáková, Vladimíra a Kunc, Jiří. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994.

Friedrich, Carl J. a Brzezinski, Zbigniew. Totalitarian dictatorship and autocracy. New York: Frederick A. Praeger, 1966.

Gorbačov, Michail S.. Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1987.

Jakeš, Miloš. Dva roky generálním tajemníkem. Praha: Regulus, 1996.

Judt, Tony. Poválečná Evropa. Její historie od roku 1945. Praha: Prostor, 2017.

ČT24, Česká televize, „“Jen řekni Sokolov.“ Před 45 lety se konal první Festival politické písně“, 16.3. 2018. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/2421259-jen-rekni-sokolov-pred-45-lety-se-konal-prvni-festival-politicke-pisne (staženo 28. dubna 2021).
Kocáb, Michael. Vabank: 1989-1991: sametová revoluce, odsun sovětských vojsk. Praha: Euromedia, 2019.

Kopal, Petr et al., eds. Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba. Praha: Václav Žák – Casablanca/ Ústav pro studium totalitních režimů ČR, 2016.

Křen, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005.

Lukeš, Igor. „To Reform or Not to Reform: Gorbachev's Initiatives and Their Impact on Czechoslovakia. Harvard International Review , 1987, 10(1).

Macháček, Michal. Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017.

Pečenka, Marek, Luňák, Petr et al., eds., Encyklopedie moderní historie 1789–1999. Praha: Nakladatelství Libri, 1999.

Petr, Jan. „XVII. sjezd a naše jazykověda“, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6637 (staženo 14. března 2021).

Pilný, Pavel. Miloš Jakeš: příběh komunisty. Praha: Česká citadela, 2019.

Pithart, Petr. Prsty do ran I. Praha: Academia, 2018.

Pithart, Petr. Osmašedesátý. Praha: Academia, 2019.

Průcha, Václav et al., eds., Hospodářské a sociální dějiny Československa II. 1918–1992. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2009.

Pullmann, Michal. Konec experimentu: Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha: Scriptorium, 2011.

Rataj, Jan a Houda, Přemysl. Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010.

Rychlík, Jan. Československo v období socialismu 1945–1989. Praha: Vyšehrad, 2020.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Sociologická encyklopedie. Dostupné z: https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/%E2%80%9E%C5%A1ed%C3%A1_z%C3%B3na%E2%80%9C (staženo 14. března 2021).

Suk, Jiří et al.,eds., „Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1989“, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, č. 33. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999.

Štefek, Martin. Za fasádou jednoty: KSČ a SED po roce 1985. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014.

Šulc, Zdislav. Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice). Brno: Nakladatelství Doplněk, 1998.

Švec, Luboš. Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988–1991. Praha: Dokořán, 2013.

Totalita.cz., „Komunistická strana Československa (KSČ) – stranické orgány – sjezd KSČ“, Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_org_01.php (staženo 30. ledna 2021).

Totalita. cz. „Miroslav Štěpán“, Dostupné z: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_stepanm.php (staženo 25. března 2021).

Totalita.cz. „Přepis části projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Červeném Hrádku dne 17. července 1989“,. Dostupné z: http://www.totalita.cz/txt/txt_o_jakesm_text_hradek_01.pdf (staženo 30. března 2021).

Turek, Otakar. Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu, Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 23. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995.

Vykoukal, Jiří, Litera Bohuslav a Tejchman Miroslav. Východ: Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha: Nakladatelství Libri, 2000.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Antologie textů z disentu a exilu (1969–1989). Dostupné z: http://www.disent.usd.cas.cz/rejstrik-autoru/sulc-zdislav/ (staženo 26. února 2021).

White, Stephen. Gorbachev and After. Department of Politics, University of Glasgow, 1992.

Zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku, ve znění účinném k 14. červnu 1988.

Závěrečný projev generálního tajemníka ústředního výboru KSČ soudruha Gustáva Husáka na XVII. sjezdu KSČ dne 28. března 1986, in: Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa (Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986).

Zeman, Miloš a Bauer, Jan. Zpověď bývalého prognostika. Praha: Dekon, 1995.

Zpráva o Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986–1990 a výhledu do roku 2000, přednesená členem předsednictva ÚV KSČ a předsedou vlády ČSSR soudruhem Lubomírem Štrougalem na XVII. sjezdu KSČ dne 25. března 1986, in: Sborník hlavních dokumentů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa .Praha: Nakladatelství Svoboda, 1986.
Předběžná náplň práce
Účelem této práce je shrnout reformní dění v Československu, srovnat jej s představami Michaila S. Gorbačova uvedených v jeho knize Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět (1987) a odpovědět na otázku, zda normalizační režim v ČSSR prováděl reformy odpovědně dle myšlenek generálního tajemníka ÚV KSSS či tak, aby především chránil své mocenské postavení a stabilitu. Mezi československými komunisty totiž panovaly obavy, že v opačném případě by mohly tyto atributy být ohroženy, zejména pokud se jednalo o otázku přijetí glasnosti a s ní spojeného umožnění veřejné kritiky a diskuze nad věcmi veřejnými, jež s sebou mohly přinést i přehodnocování či rehabilitaci reformního Pražského jara. Z jeho násilného potlačení vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 zdejší establishment vyvozoval svou legitimitu a bylo v jeho zájmu, aby nedopustil opakování podobného společenského uvolnění, které perestrojka a glasnosť nabízely.
Práce také představí ekonomickou a společensko-politickou situaci v Československu, která předcházela a zasahovala do časového období po nástupu Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu a počátku jeho reformních snah a na jejímž podhoubí měly být reformy prováděny. Budou zde nastíněny i motivace jednotlivých zájmových stran, které odůvodňovaly jejich postoje vůči novému politickému kursu Sovětského svazu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this thesis is to summarize the reform process in Czechoslovakia, compare it with the ideas of Mikhail S. Gorbachev in his book Perestroika and New Thinking for our Country and the World (1987) and answer the question of whether the normalization regime in the Czechoslovak Socialist Republic carried out reforms responsibly according to ideas of the Secretary General of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, or so that the conservative politicians primarily protected their position of power and stability. There were fears that they could otherwise be endangered, especially when it came to the issue of accepting glasnost and the associated possibility of public criticism and discussion of public affairs, which could also bring with it a reassessment or rehabilitation of the reform Prague Spring. From its violent suppression by Warsaw Pact troops in August 1968, the local establishment deduced its legitimacy and it was in its interest not to allow a repetition of a similar social relaxation that perestroika and glasnost offered.
The thesis also presents the economic and socio-political situation in Czechoslovakia, which preceded and intervened in the period after Gorbachev took office at the helm of the Soviet Union and the beginning of his reform efforts, and in whose fungus reforms were to be carried out. The motivations of individual stakeholders, which justified their attitudes towards a new political course of the Soviet Union will also be outlined here.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK