Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Humanitárna diplomacia Európskej únie v konflikte v Sýrii
Název práce v jazyce práce (slovenština): Humanitárna diplomacia Európskej únie v konflikte v Sýrii
Název práce v češtině: Humanitární diplomacie Evropské unie v konfliktu v Sýrii
Název v anglickém jazyce: European Union humanitarian diplomacy in Syrian conflict
Klíčová slova: humanitárna diplomacia, Európska únia, občianska vojna v Sýrii, medzinárodné humanitárne právo, zahraničná politika
Klíčová slova anglicky: humanitarian diplomacy, European Union, civil war in Syria, international humanitarian law, foreign policy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.08.2020
Datum zadání: 25.08.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK106, 106, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Predkladaná bakalárska práca je prípadovou štúdiou (prípadom v prípade), ktorá sa zameriava na tematiku humanitárnej diplomacie (HD) a na jej skúmanie na prípade Európskej únie a vybraných príkladoch zahraničnopolitickej reakcie EÚ na občiansku vojnu v Sýrii. Práca pozostáva z troch častí a vychádza z relevantnej odbornej literatúry, ako aj oficiálnych dokumentov a webových stránok EÚ. Nakoľko v súčasnosti neexistuje jednotná definícia HD, je prvá časť práce venovaná vymedzeniu tohto pojmu, ako aj priblíženiu základných humanitárnych princípov. Následne sú v práci skúmané tieto výskumné otázky: “Ako možno definovať HD EÚ? Aký je vzťah medzi humanitárnou pomocou a zahraničnou politikou EÚ (vzhľadom na nezávislosť humanitárnej činnosti od politických, hospodárskych, vojenských či iných cieľov)? Aká bola HD EÚ v rámci zahraničnopolitickej reakcie na konflikt v Sýrii?” Druhá časť práce sa zaoberá humanitárnou pomocou EÚ, jej vývojom a vzťahom k zahraničnej politike EÚ a na základe poznatkov z prvej časti práce navrhuje definíciu HD EÚ a jej základných pilierov. Tretia časť práce následne skúma vybrané relevantné dokumenty (stratégie, závery Rady a vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku; v časovom období od roku 2013 - 2017) vo vzťahu k navrhnutým pilierom HD a dvom udalostiam konfliktu, ktoré boli závažným porušením medzinárodného humanitárneho práva (chemický útok v Ghouta v roku 2013; obliehanie Aleppa v roku 2016).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis is a case study (case within a case) that focuses on humanitarian diplomacy (HD) and its analysis on the case of European Union and selected examples of EU foreign policy response to the civil war in Syria. It consists of three parts and is based on relevant academic literature as well as on official EU documents and websites. As currently no unified definition of HD exists, the first part is dedicated to elaboration of HD definition and description of basic humanitarian principles. Subsequently, following research questions are examined: “How can we define EU HD? What is the relation between humanitarian aid and EU foreign policy (given the independence of humanitarian action from political, economic, military or other objectives)? How was EU HD in the context of its foreign policy to the conflict in Syria?” Second part of the bachelor thesis examines EU humanitarian aid, its development and relation to EU foreign policy and based on findings from the first part a definition of EU humanitarian diplomacy and its basic pillars is proposed. Third part of this bachelor thesis then analyses selected relevant documents (strategies, Council conclusions and statements of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy; in the period of 2013 - 2017) in relation to proposed HD pillars and two events of the conflict that constituted a serious violation of international humanitarian law (chemical attack in Ghouta in 2013; Aleppo siege in 2016).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK