Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém multietnicity v Bosně a Hercegovině od 60. let do rozpadu Jugoslávie
Název práce v češtině: Problém multietnicity v Bosně a Hercegovině od 60. let do rozpadu Jugoslávie
Název v anglickém jazyce: Multiethnicity Issue in Bosnia and Herzegovina between the 1960s until the breakup of Yugoslavia
Klíčová slova: Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, Muslimové, etnikum, národ, multietnicita
Klíčová slova anglicky: Bosnia and Herzegovina, Yugoslavia, Muslims, ethnic group, nation, multiethnicity
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.08.2020
Datum zadání: 21.08.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK106, 106, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. Friedman, Francine. The Bosnian Muslims: Denial of a Nation. Boulder, CO, Colorado: Westview Press, 1996.
2. Calic, Marie-Janine, and Dona Geyer. A History of Yugoslavia. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2019.
3. Pearson, Sevan Philippe. “Muslims' Nation-Building Process in Socialist Bosnia and Herzegovina in the 1960s.” Nations and Nationalism 24, no. 2 (2017): 432–52. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/nana.12370 . (staženo 6. dubna 2021)
4. Šesták Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
5. Lovrenović Ivan. Bosna a Hercegovina: krátký přehled kulturní Historie. Praha: ISE, 2000.
6. Hladký Ladislav. Bosna a Hercegovina: Historie nešťastné země. Brno: Naklad. Doplněk, 1996.
7. Sekulic, Dusko, Garth Massey, and Randy Hodson. “Who Were the Yugoslavs? Failed Sources of a Common Identity in the Former Yugoslavia.” American Sociological Review 59, no. 1 (1994): 83. https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2096134. (staženo 6. dubna 2021)
8. Milan, Chiara. “Civil Society in Bosnia Herzegovina: From the Late 80´s to Nowadays: A Historical Perspective .” Tiempo devorado 4, no. 2 (2017): 272–96. https://revistes.uab.cat/tdevorado/article/view/113 . (staženo 6.dubna 2021)
9. Massey, Garth, Randy Hodson, and Duško Sekulić. Ethnic Enclaves and Intolerance: The Case of Yugoslavia. OUP Academic. Oxford University Press, December 1, 1999. https://academic.oup.com/sf/article/78/2/669/2234066.
10. Hodson, Randy, Dusko Sekulic, and Garth Massey. “National Tolerance in the Former Yugoslavia.” American Journal of Sociology 99, no. 6 (1994): 1534–58. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/2782583 . (staženo 8. dubna 2021)
11. Sekulic, Dusko, Garth Massey, and Randy Hodson. “Who Were the Yugoslavs? Failed Sources of a Common Identity in the Former Yugoslavia.” American Sociological Review 59, no. 1 (1994): 83. https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/2096134. (staženo 20. dubna 2021)
12. Perica, Vjekoslav. “The Bosnian Ulema and Muslim Nationalism.”, in Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States, 74–88. Oxford: Oxford University Press, 2002. https://doi.org/10.1093/0195148568.003.0005. (staženo 1. dubna 2021)
13. Žíla, Ondřej. “Ethno‐Demographic Development in Bosnia and Herzegovina in 1971-1991 and Its Propensity for Ethnic Conflict.” Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica 44, no. 1 (2013): 5–25. https://geography.upol.cz/soubory/vyzkum/aupo/Acta-44-1/AUPO_Geographica_44-1_Zila_PRESS.pdf. (staženo 28. dubna 2021)
14. Souleimanov, Emil. Politický islám: sborník příspěvků. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.
15. Burg, Steven L. Conflict and Cohesion in Socialist Yugoslavia: Political Decision Making Since 1966. EBSCOhost. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014. https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=nlebk&AN=791929&site=eds-live&scope=site&lang=cs. (staženo 29. března 2021)
16. Shoup, Paul. Communism and the Yugoslav National Question. New York: Columbia University press, 1968.

Předběžná náplň práce
Území Bosny a Hercegoviny je obýváno třemi majoritními etniky, přičemž v době od 60. let do rozpadu Jugoslávie netvořilo ani jedno etnikum nadpoloviční většinu. Majoritní etnika, která mám na mysli, jsou Srbové, Muslimové (dnes Bosňáci) a Chorvaté. Socialistická republika Bosna a Hercegovina, která byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie, se v tomto období soustředila na neustálé zdůrazňování idey tří různých národů, které společně ovládají území BaH. Úkolem práce je prozkoumat historii národnostní politiky v Bosně a Hercegovině, přičemž se zároveň budu soustředit na komunitu Muslimů, jelikož její emancipace určovala politické klima a národnostní politiku v tomto prostoru a období od 60. do začátku 90. let. Zároveň je v práci prozkoumána teoretická stránka situace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The territory of Bosnia and Herzegovina is inhabited by three majority ethnic groups, and in the period from the 1960s until the break-up of Yugoslavia, not a single ethnic group formed an absolute majority. The majority ethnic groups are Serbs, Muslims (now Bosnians) and Croats. The Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina, which was part of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia during this period focused on constantly emphasizing the idea of ​​three different nations that jointly control the territory of BiH. The aim of this thesis is to explore the history of national politics in Bosnia and Herzegovina, while focusing on the Muslim community, as its emancipation determined the political climate and national politics in this area and the period from the 60s to the early 90s. At the same time, the theoretical side of the situation is examined in the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK