Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopady sbližování Srbska s Čínou během koronavirové pandemie na srbsko-unijní vztahy pohledem expertů
Název práce v češtině: Dopady sbližování Srbska s Čínou během koronavirové pandemie na srbsko-unijní vztahy pohledem expertů
Název v anglickém jazyce: Impacts of increased cooperation between Serbia and China during the coronavirus pandemic on EU-Serbian relations from the perspective of experts
Klíčová slova: Srbsko, Čína, Evropská unie, pandemie COVID-19, vztahy, vazby, analýza expertní diskuse
Klíčová slova anglicky: Serbia, China, European Union, COVID-19 pandemic, relations, linkages, analysis of expert debate
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Chrzová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2020
Datum zadání: 18.08.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK113, 113, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Belgrade Centre for Security Policy. „SERBIA IN THE JAWS OF THE COVID-19 PANDEMIC“. Report. (Belgrade Centre for Security Policy, 2020), https://www.jstor.org/stable/resrep28724 (staženo 29. dubna 2021).

Bieber, Florian a Nikolaos Tzifakis, eds. The Western Balkans in the World: Linkages and Relations with Non-Western Countries (1st ed.). London: Routledge, 2019.

Bieber, Florian et al. „The Western Balkans in Times of the Global Pandemic“. Policy brief, Balkans in Europe Policy Advisory Group (duben 2020), https://biepag.eu/wp-content/uploads/2020/04/BiEPAG-Policy-Brief-The-Western-Balkans-in-Times-of-the-Global-Pandemic.pdf (staženo 29. dubna 2021).

European Commission. „Key findings of the 2020 Report on Serbia“. Zveřejněno 6. října 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1792 (staženo 18. dubna 2021).

Hartwell, Christopher a Katarzyna Sidlo. „Serbia’s cooperation with China, the European Union, Russia and the United States of America“. Policy Department, Directorate-General for External Policies, European Parliament, 2017, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab5192c5-de27-11e7-a506-01aa75ed71a1 (staženo 29. dubna 2021).

International Crisis Group, „Relaunching the Kosovo-Serbia Dialogue“, Europe Report N°262 (25. leden 2021), https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/262-kosovo-serbia-dialogue_0.pdf (staženo 18. dubna 2021).

Karásková, Ivana, Alicja Bachulska, Ágnes Szunomár, Stefan Vladisavljev, eds. Empty shell no more: China’s growing footprint in Central and Eastern Europe. Prague: Association for International Affairs (AMO), 2020. https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2020/04/CHOICE_Empty-shell-no-more-4.pdf (staženo 18. dubna 2021).

Keil, Soeren a Bernard Stahl, eds. The Foreign Policies of Post-Yugoslav States: From Yugoslavia to Europe. London: Palgrave Macmillan, 2014, https://link.springer.com/book/10.1057%2F9781137384133#about (staženo 14. března 2021).

Latal, Srećko. „The Western Balkans: Between the EU and a Hard Place“. Policy paper, Prague Security Studies Institute (září 2020). https://www.pssi.cz/download//docs/8326_the-western-balkans-between-the-eu-and-a-hard-place.pdf (staženo 18. dubna 2021).

OSCE Mission to Serbia. „Analysis of media coverage on COVID-19 epidemic in Serbia“, 20. července 2020, https://www.osce.org/files/f/documents/e/6/457645.pdf (staženo 18. dubna 2021).

Šantić, Danica a Marija Antić. „Serbia in the time of COVID-19: between “corona diplomacy”, tough measures and migration management“. Eurasian Geography and Economics 61, č. 4-5 (červen 2020): 546–558, https://doi.org/10.1080/15387216.2020.1780457 (staženo 18. dubna 2021).

Shopov, Vladimir. „Decade of patience: How China became a power in the Western Balkans“. Policy Brief, The European Council on Foreign Relations (únor 2021), https://ecfr.eu/wp-content/uploads/Decade-of-patience-How-China-became-a-power-in-the-Western-Balkans.pdf (staženo 29. dubna 2021).

Subotić, Strahinja a Miloš Janjić. „What have we learned from the COVID-19 crisis in terms of Sino-Serbian relations?“. Policy Brief, European Policy Centre (duben 2020). https://cep.org.rs/wp-content/uploads/2020/04/What-have-we-learned-from-the-COVID-19-crisis-in-terms-of-Sino-Serbian-relations.pdf (staženo 29. března 2021).

Vangeli, Anastas. Western Balkan Discourses On and Positioning Towards China During the COVID-19 Pandemic. Prague: Prague Security Studies Institute, 2021, https://www.pssi.cz/download/docs/8496_western-balkan-discourses-on-and-positioning-towards-china-during-the-covid-19-pandemic.pdf (staženo 18. dubna 2021).
Předběžná náplň práce
V první polovině roku 2020 vypukla v Evropě pandemie způsobená novým typem koronaviru COVID-19. Většina zemí nastolila řadu restriktivních opatření za účelem prevence šíření tohoto viru, a to mělo veliký vliv na mezinárodní dění. Srbsko se již řadu let snaží balancovat mezi čtyřmi velmocemi: Evropskou unií, USA, Ruskem a Čínou, to vše v rámci politiky čtyř pilířů, kterou definoval bývalý srbský prezident Boris Tadić. Zároveň Srbsko usiluje o integraci do Evropské unie, rok 2020 byl však v plnění požadavků EU velice slabý. Ihned po vyhlášení nouzového stavu v březnu roku 2020 se srbský prezident Aleksandar Vučić obrátil na Čínu a zkritizoval Evropskou unii. Jaký mají na sbližování Srbska s Čínou během koronavirové pandemie pohled experti v této oblasti? Jaké má toto sbližování dopad na vztahy mezi Srbskem a Evropskou unií?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the first half of 2020, a pandemic broke out in Europe due to a new type of coronavirus COVID-19. Most countries put in place a number of restrictive measures to prevent the spread of the virus, and this has had a major impact on international affairs. For many years, Serbia has been trying to balance between the four great powers: the European Union, the United States, Russia and China, all within the framework of the four-pillar policy defined by former Serbian President Boris Tadic. At the same time, Serbia is striving for integration into the European Union, but the year 2020 was very weak in meeting EU requirements. Immediately after the declaration of a state of emergency in March 2020, Serbian President Aleksandar Vučić turned to China and criticized the European Union. What do experts think about Serbia's increased cooperation with China during the coronavirus pandemic? What impact does the increased cooperation have on relations between Serbia and the European Union?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK