Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obec jako zadavatel zelených veřejných zakázek
Název práce v češtině: Obec jako zadavatel zelených veřejných zakázek
Název v anglickém jazyce: Municipality and GPP
Klíčová slova: veřejné zadávání, zelené veřejné zadávání, zelená veřejná zakázka, environmentálně odpovědné zadávání, náklady životního cyklu, zelené kritérium, obec
Klíčová slova anglicky: public procurement, green public procurement, GPP, environmentally responsible public procurement, life cycle costs, green criteria, municipality
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.08.2020
Datum zadání: 13.08.2020
Datum a čas obhajoby: 20.09.2021 08:45
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK405, 405, Zasedací místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2021
Oponenti: Ing. Radek Kovács
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování práce viz část „předběžná náplň práce“. Metodika postupu je následující:

1.Tvorba zadání diplomové práce (červen 2020 - září 2020)
2. Odevzdání zadání diplomové práce (září 2020)
3. Zpracování teoretické části (prosinec – leden 2021)
4. Sběr dat, finalizace (leden – březen 2021)
5. Odevzdání diplomové práce (Duben 2021)
6.Obhajoba diplomové práce (červen 2021

Seznam odborné literatury
BALÝOVÁ, Lucie. Veřejné zakázky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020.
BOROWY, Iris. Defining Sustainable Development for Our Common Future: A History of the
World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission). Routledge,
2013. 280 stran.
CR2030.cz. Kapitoly [online]. [cit. 3.6.2021]. Dostupné z:
https://www.cr2030.cz/strategie/kapitoly/.
DANIHELKOVÁ, Kamila a Petr LEDVINA. Příručka zeleného úřadování a nakupování. Síť
ekologických poraden: 2009.
Důvodová zpráva k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ Petr, ŠEBESTA, Milan a
kolektiv. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C.
H. Beck, 2017, 1320 s.
DVOŘÁK, David.: Smluvní vztahy ve veřejných zakázkách a jejich změny. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2014.
ENERGY STAR. What is ENERGY STAR [online]. [1.6.2021] Dostupné z
https://www.energystar.gov/about?s=mega.
EUROPA.EU. Ekoznačka EU [online]. [20.7.2021] Dostupné z:
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labelsmarkings/ecolabel/index_cs.htm#.
EUROPEAN COMMISSION. EU GPP criteria [online]. [1.6.2021]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.
EVROPSKÁ KOMISE. Nakupujte zeleně! – Příručka o zadávání zelených veřejných zakázek
[online]. [cit. 15.4.2021]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_cs.pdf.
78
EVROPSKÁ KOMISE. Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky v oblasti počítačů, monitorů,
tabletů a chytrých telefonů. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ENV-2021-
00071-00-00-CS-TRA-00.pdf.
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. We Are the World’s Most Trusted Sustainable Forest
Management Solution [online]. [1.6.2021] Dostupné z: https://fsc.org/en/about-us.
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL. Forest Management Certification. [online].
[1.6.2021] Dostupné z https://fsc.org/en/forest-management-certification.
GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, Leona, SOKOL, Peter, ŽELEZNÁ, Julie a Vladimír KOČÍ. Co
je ekologicky šetrné veřejné zadávání?. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2016.
ISBN 978-80-7080-958-7.
GERLOCH, Aleš. Veřejný zájem. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3.
vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. Veřejný zájem.
HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Květa KUBÁTOVÁ. Veřejné finance. Praha: EUROLEX
BOHEMIA, 1999. ISBN 80-902752-1-4. 402 stran. Kapitola 1. Dostupné z:
https://nb.vse.cz/~urbanek/FinInst/VF_Kap1.htm.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-
7367-040-2.
HRABCOVÁ, Dana, ed. Principy dobré správy: sborník příspěvků přednesených na pracovní
konferenci: Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 22. března 2006. Brno:
Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2006. ISBN 80–210–4001–7.
CHENGA, Wenjuan, APPOLLONIAB, Andrea, D'AMATOC, Alessio a Qinghua ZHU.
Green Public Procurement, missing concepts and future trends – A critical review. In: Journal
of Cleaner Production Volume 176, 1. 3. 2018, s. 770-784.
INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA. Veřejné zakázky pro zastupitele obcí.
Praha. 2018.
79
JANEČKOVÁ, Marie. Analýza užívání principů společensky odpovědného veřejného
zadávání v praxi zadávání veřejných zakázek v České republice (období 2013 – 2016).
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 2016.
JURČÍK, Radek. Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR a v EU. Praha: C.H.
Beck, 2007. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7179-575-9.
KAMALJIT, S. Bawa a Reinmar SEIDLER. Dimensions of Sustainable Development -
Volume I. EOLSS Publications, 2009. 398 stran.
KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v
České republice za rok 2020 [online]. Praha. 2021. [cit. 15.6.2021]. Dostupné z:
https://www.komora.cz/legislation/69-21-vyrocni-zprava-o-stavu-verejnych-zakazek-v-ceskerepublice-za-rok-2020-t25-5-2021/.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Základní pojetí konceptu udržitelného rozvoje
[online]. [cit. 1.6.2021]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalnirozvoj/informace,-aktuality,-seminare,-pracovni-skupiny/psur/uvodni-informace-oudrzitelnem-rozvoji/zakladni-pojeti-konceptu-udrzitelneho-rozvoje.
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Nové zásady sociálně odpovědného
environmentálně odpovědného a inovativního zadávání od 1.1.2021 – metodické stanovisko.
Dostupné z: https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-ozadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Udržitelný rozvoj [online]. [cit. 1.6.2021].
Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/udrzitelny_rozvoj.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Výpočetní technika. [online]. [5.5.2021].
Dostupné
z :https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/setrna_verejna_sprava/$FILE/OFDNList_1_Vypocetni_technika-20180314.pdf.002.pdf.
80
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. MŽP prosazuje férové zakázky [online]. [cit.
16.5.2021]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20210412_MZP-prosazuje-ferovezakazky.
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Metodika pro environmentálně odpovědný
přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Dostupné z:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/setrna_verejna_sprava/$FILE/OFDN-Uvod20180314.pdf.pdf.
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/08 ze dne 8. 7. 2010.
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1221/2009 ze dne 25.
listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální
řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí
Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES. čl. 1.
NOVÁK, David, GERGELOVÁ ŠTEIGROVÁ, Leona, BERÁNKOVÁ, Jarmila, et al.
Implementace odpovědného veřejného zadávání v organizaci: metodika. Praha: MPSV, 2019.
ISBN 978-80-7421-174-4.
NOVÁK, David a kolektiv. Odpovědné veřejné zadávání. Ministerstvo práce a sociálních věcí
ČR. 2017. Dostupné z: https://sovz.cz/wpcontent/uploads/2017/05/sovz_metodika_text_web.pdf. s. 5.
NOVÁČEK, Pavel. Udržitelný rozvoj. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.
ISBN 978-80-244-2514-6.
OCHRANA, František. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press,
2001. ISBN 80-7261-018-x.
OCHRANA, František, PŮČEK, Milan Jan a David ŠPAČEK. Veřejná správa. Brno: 2015.
Masarykova univerzita. Dostupné z:
https://is.muni.cz/el/1456/jaro2017/MKV_VES2/um/68159517/VEREJNA.SPRAVA.OCHR
ANA.PUCEK.SPACEK.pdf.
OCHRANA, František. P-18 Veřejné zakázky [powerpoint přednáška se zvukovým
záznamem]. Univezita Karlova. Praha. 2021.
81
OCHRANA, František.: Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek (ekonomická
analýza). Praha, Ekopress, 2008.
OCHRANA, František, MAAYTOVÁ, Alena, PAVEL, Jan, VÍTEK, Leoš a Václav
URBÁNEK. Finance ve veřejném sektoru a podpora podnikatelského sektoru (vybrané
problémy). Praha: Grada, 2010. ISBN: 978-80-247-3228-2. 264 stran.
OCHRANA, František. Veřejné projekty a veřejné zakázky: (hodnocení a výběr). Praha:
Codex Bohemia, 1999. ISBN 978-80-85963-96-0.
OCHRANA, František. Veřejné zakázky: [metody a metodika efektivního hodnocení a
výběru]. Praha: Ekopress, 2004. ISBN 8086119793.
OCHRANA, František. Veřejné služby - jejich poskytování, zadávání a hodnocení: teorie a
metodika poptávkového způsobu poskytování a zadávání veřejných služeb na úrovni
municipalit. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-31-6.
OCHRANA, František. Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek: (ekonomická
analýza). Praha: Ekopress, 2008. ISBN 9788086929460.
OCHRANA, František a Alena MAAYTOVÁ. Východiska pro vytváření transparentního a
nekorupčního systému zadávaní veřejných zakázek. In: Ekonomický časopis, 60, 2012, č. 7, s.
732 – 745.
OCHRANA, František a Jan PAVEL. Analysis of the Impact of Transparency, Corruption,
Openness in Competition and Tender Procedures on Public Procurement in the Czech
Republic. 2013. In: Central European Journal of Public Policy 7(2):114-134.
OCHRANA, František. Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb na úrovni
obcí. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1259-4.
OCHRANA, František a Petr STEHLÍK. Overpricing of Public Procurement for Construction
Works in the Czech Republic. 2015. In: Ekonomický C̆asopis 63(3):227-238.
POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-591-6.
82
POTĚŠIL, Lukáš. „Dobrá správa“ v dokumentech Rady Evropy. Veřejná správa:
čtrnáctideník Vlády České republiky. 2008. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 12/2008, VII –
VIII. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/webpm/clanek/dobra-sprava-v-dokumentech-radyevropy.aspx.
PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance: úvod do problematiky. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005.
ISBN 80-7357-049-1.
PLAČEK Michal, NEMEC, Juraj, OCHRANA, František, SCHMIDT Martin a Milan
PŮČEK. (2020) Analysis of Factors of Overpricing in Public Procurement: A Study for LowPerforming EU Countries. In: Farazmand A. (eds) Global Encyclopedia of Public
Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-
3-319-31816-5_3909-1.
PLAČEK, Michal, OCHRANA, František, SCHMIDT, Martin a Milan Jan PŮČEK. The
evaluation of role of the office for protection and competition of the Czech republic in
regulating public procurement. NISPAcee Journal of Public Administration and Policy : the
Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe.
NISPAcee - Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and
Eastern Europe, 2016, IX,, č. 1, s. pp.97-117. ISSN 1337-9038.
PLAČEK. Michal, VALENTINOV, Vladislav, DEL CAMPO, Cristina, VACEKOVÁ,
Gabriela, OCHRANA, František a Markéta ŠUMPIKOVÁ: Stewardship and administrative
capacity in green public procurement in the Czech Republic: evidence from a large-N survey
Environmental Sciences Europe. In: Environmental Sciences Europe. V tisku.
PLAČEK, Michal, SCHMIDT, Martin, OCHRANA, František a Michal PŮČEK. Do the
Selected Characteristics of Public Tenders Affect the Likelihood of Filing Petitions with the
Regulators of Public Tenders?. In: Prague Economic Papers. 26/2017. č. 3. s. 317-329.
PODEŠVA, Vilém. Zákon o zadávání veřejných zakázek: Zákon o registru smluv: komentář.
Praha: Wolters Kluwer, 2016. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788075521026.
Pravidla uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní
správy a samosprávy. Dostupné z: https://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/pravidla-kusneseni-531_2017.pdf.
83
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. ÚOHS-R039,040/2006/02-
07000/2007/310-Šp.
RYNDA, Ivan.: Trvale udržitelný rozvoj. In: Geografické rozhledy, 10/1, 2000, 10–11.
SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU
HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ, Zadávání
veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí KOM(2008) 400, ze dne 16.7.2008.
SCHMIDT, Martin. Efektivnost institutu veřejných zakázek a její determinanty. Masarykova
Univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, disertační práce. Brno 2017.
SCHMIDT, Martin, OCHRANA, František, PLAČEK, Michal a Milan Jan PŮČEK. An
Empirical Analysis of Post-Contractual Behaviour in Public Works Contracts: The Czech
Case as a Secondary Comparison with the Slovak Republic. In: Ekonomický časopis. SAP -
Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 6, s. 501-518. ISSN 0013-3035.
SÖNNICHSEN, Sonnich Dahl a Jesper CLEMENT. Review of green and sustainable public
procurement: Towards circular public procurement. In: Journal of Cleaner Production,
Volume 245, 1.2.2020, 118901.
Stanovisko expertní skupiny MMR. Stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením
nových zásad zadávání veřejných zakázek. Dostupné z: https://www.sovz.cz/wpcontent/uploads/2021/05/stanovisko-k-pravnim-otazkam-spojenym-se-zavedenim-novychzasad-zadavani-verejnych-zakazek-uohs-1.pdf.
ŠUMPÍKOVÁ, Markéta, OCHRANA, František a Jan PAVEL. Veřejné výdajové programy a
jejich efektivnost. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. Ekonomie (Eurolex Bohemia). ISBN 80-
86861-77-5.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:
Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
TOUŠEK, Laco. Desk research. In: Antropologie.org [online]. 4.2.2014 [cit. 10.6.2021].
Dostupné z: http://www.antropologie.org/cs/metodologie/desk-research.
TOŠNER, Ondřej. Veřejný zájem a jeho normování zákonem. Právník, 2009, č. 3, s. 225-232.
84
UNITED NATIONS. Take Action for the Sustainable Development Goals [online]. [cit.
5.4.2021]. Dostupné z: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-developmentgoals/.
Usnesení vlády České republiky ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování
odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a
samosprávy. Dostupné z: https://sovz.cz/wp-content/uploads/2017/08/usneseni-531_2017.pdf.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky
VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Principy dobré správy [online]. [cit. 5.6.2021]. Dostupné z:.
https://www.ochrance.cz/dokument/principy-dobre-spravy/principy-dobre-spravy.pdf.
WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT. Report of the
World Commission on Environment and Development: Our Common Future [online]. [cit.
20.6.2021]. Dostupné z: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf.
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Předběžná náplň práce
Předmět výzkumu:
Diplomová práce se zabývá zelenými veřejnými zakázkami (green public procurement), konkrétně pak obcí jako zadavatelem zelených veřejných zakázek.
Problém green public procurement je, na rozdíl od zahraničí (viz. Sonnichsen, Clement, 2019) v ČR prozatím neřešen. Je to nejen „bílé výzkumné místo“, ale i prozatím opomíjený problém veřejné politiky, resp. praxe veřejného zadávání.
Cíl práce:
1. Zjistit, jakým způsobem probíhá zadávání zelených veřejných zakázek obcí.
2. V jakých aspektech se liší, případně shodují, veřejné zakázky a zelené veřejné zakázky.

Výzkumné otázky:
Hlavní výzkumná otázka: Jak probíhá zadávání zelených veřejných zakázek obcí?

Vedlejší výzkumná otázka: Jak se liší běžné veřejné zakázky od zelených veřejných zakázek?
Vedlejší výzkumná otázka: Jaký je postoj obcí k zeleným veřejným zakázkám?

Metody:
Analýza dokumentů. Desk research. Strukturované rozhovory. Komparace
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master thesis will deal with green public procurement. In particular, it will focus on the municipality as a contracting authority in the case of green public procurement. The main goal of the thesis is to analyze the awarding of green public contracts by municipalities. Further, the master thesis will describe the differences and similarities between public procurement and green public procurement.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK