Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče)
Název práce v češtině: Historická stavba jako muzeum (Otázky současné architektury a památkové péče)
Název v anglickém jazyce: Historic Building as a Museum (Contemporary Architecture and Heritage Conservation Issues)
Klíčová slova: architektura, historická ochrana památek, památková péče, muzeum, současná architektura
Klíčová slova anglicky: architecture, historic preservation, heritage conservation, museum, contemporary architecture
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2020
Datum zadání: 31.07.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2020
Datum a čas obhajoby: 10.01.2022 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2022
Oponenti: PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Přehled dosavadního poznání a literatury
3. Architektura jako partner sběratelství
4. Přizpůsobování historických staveb potřebám muzea umění na příkladu Národní galerie
5. Analýza a komparace vybraných zásahů současné architektury do historických budov pro muzejní účely na území České republiky
6. Možnosti a meze současné architektury ve vztahu k památkové péči
7. Katalog vybraných budov
8. Závěr
9. Seznam literatury
10. Seznam vyobrazení
11. Obrazová příloha
Seznam odborné literatury
ČESKÁ ARCHITEKTURA 1950–2019:
BRŮHOVÁ/VORLÍK 2019 — Petr VORLÍK / Klára BRŮHOVÁ: Beton, břasy, boletice: Praha na vlně brutalismu. Praha 2019
CAJTHAMLOVÁ 2002 — Markéta CAJTHAMLOVÁ: Česká architektura 2000–2001. Praha 2002
FRÁNEK 2015 — Zdeněk FRÁNEK: Česká architektura 2013–2014. Praha: 2015
HNILIČKA 2011 — Pavel HNILIČKA Česká architektura 2009–2010. Praha 2011
JIRAN 2014 — Zdeněk JIRAN: Česká architektura 2012–2013. Praha 2014
JEHLÍK 2005 — Jan JEHLÍK: Česká architektura 2003–2004. Praha 2005
KOHOUT 2003 — Michal KOHOUT: Česká architektura 2001–2002. Praha 2003
KORYČÁNEK 2007 — Rostislav KORYČÁNEK. Josef Pleskot, AP atelier: Domy z meziprostoru. Praha 2007
KRATOCHVÍL 2011 — Petr KRATOCHVÍL. Současná česká architektura a její témata. Praha 2011
KRATOCHVÍL 2011 — Petr KRATOCHVÍL: Česká architektura 1989–1999. Praha 1999
KUZEMSKÝ 2013 — Michal KUZEMSKÝ: Česká architektura 2011–2012. Praha 2013
NOVÁK 2017 — Antonín NOVÁK: Česká architektura 2015–2016. Praha 2017
PAPERNYJ 2014 — Vladimir PAPERNYJ: Kultura 2: Architektura stalinské epochy. Řevnice 2014
PELČÁK 2001 — Petr PELČÁK: Česká architektura 1999–2000. Praha 2001
PELČÁK 2010 — Petr PELČÁK: Česká architektura 2008–2009. Praha 2010
PELČÁK 2009 — Petr PELČÁK: Několik poznámek k současné architektuře. Brno 2009
PLESKOT 2012 — Josef PLESKOT: Na cestě. Ostrava 2012
PUČEROVÁ 2014 — Klára PUČEROVÁ: CzechScape: Portrét současné české krajinářské architektury. Praha 2014
RESSOVÁ 2016 — Jitka RESSOVÁ: Česká architektura 2014–2015: Ročenka. Praha 2016
RÝZNER 2019 — Luděk RÝZNER: Česká architektura 2017–2018. Ročenka. Praha 2019
SEDLÁKOVÁ 2018 — Radomíra SEDLÁKOVÁ: Nereálný socialismus: Praha 1948–1989. Praha 2018
SEDLÁKOVÁ/FRI 2018 — Radomíra SEDLÁKOVÁ / Pavel FRIČ: 20. století české architektury. Praha 2006
SKALICKÝ 2007 — Alexandr SKALICKÝ: Česká architektura 2005–2006. Praha 2007
SLÁDEČEK 2009 — Svatopluk SLÁDEČEK: Česká architektura 2007–2008: Ročenka. Praha 2009
STEINBACHOVÁ 2018 — Marcela STEINBACHOVÁ: Česká architektura 2016–2017: Ročenka. Praha 2018
STEMPEL 2006 — Jan STEMPEL: Česká architektura 2004–2005. Ročenka. Praha 2006
STRAKOŠ 2014 — Martin STRAKOŠ: Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton: Kapitoly
o architektuře a výtvarném umění 50. a 60. let 20. století od Bruselu po Ostravu. Ostrava 2014
SVOBODA/NOLL/SKALA 2006 — Jan E. SVOBODA / Jindřich NOLL / Vladislav SKALA: Kapitoly z poválečné a současné architektury. Praha 2006
ŠEVČÍK/MITÁŠOVÁ 2013 — Jiří ŠEVČÍK / Monika (eds.): Česká a slovenská architektura
1971–2011: Texty, rozhovory, dokumenty. Praha 2013
ŠEVČÍK/BENEŠ 2009 — Oldřich ŠEVČÍK / Ondřej BENEŠ: Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v české architektuře 20. století. Praha 2009
ŠÉPKA 2008 — Jan ŠÉPKA: Česká architektura 2006–2007: Ročenka. Praha 2008
ŠVÁCHA 2004 — Rostislav ŠVÁCHA: Česká architektura a její přísnost. Padesát staveb
1989–2004. Praha 2004
ŠVÁCHA 2012 — Rostislav ŠVÁCHA (ed.): Naprej!: Česká sportovní architektura 1567–2012. Praha 2012
TICHÁ 2015 — Jana TICHÁ: Prostor a místo: Architektonická tvorba na území České republiky 1989–2001. Praha 2015
VŠETEČKA 2012 — Petr VŠETEČKA: Česká architektura 2010–2011: Ročenka. Praha 2012
WERTIG 2004 — Jaroslav WERTIG: Česká architektura 2002–2003. Praha 2004
DĚJINY ARCHITEKTURY 20. STOLETÍ:
FRAMPTON 2004 — Kenneth FRAMPTON: Moderní architektura: Kritické dějiny. Praha 2004
GÖSSEL/LEUTHÄUSEROVÁ 2006 — Peter GÖSSEL / Gabriele LEUTHÄUSEROVÁ. Architektura
20. století. 2. vyd. Praha 2006
HAAS 1978 — Filip HAAS: Architektura 20. století. Praha 1978
HARRIES 2011 — Karsten HARRIES: Etická funkce architektury. Praha 2011
HORÁČEK 2013 — Martin HORÁČEK: Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře
20. a 21. století. Brno 2013
NORBERG-SCHULZ 2016 — Christian NORBERG-SCHULZ: Principy moderní architektury. Praha 2016
RAEBURN 1993 — Michael RAEBURN (ed.): Dějiny architektury. Praha 1993
MUZEOLOGIE:
BENEŠ 1997 — Josef BENEŠ: Základy muzeologie. Opava 1997
GIEBELHAUSEN 2003 — Michaela GIEBELHAUSEN: The architecture of the museum: symbolic structures, urban contexts. Manchester 2003
GIEBELHAUSEN 2006 — GIEBELHAUSEN Michaela: Museum Architecture: A Brief History.
In: MACDONALD 2006, 223–243
KESNER 2000 — Ladislav KESNER: Muzeum umění v digitální době: Vnímání obrazů
a prožitek umění v soudobé společnosti. Praha 2000
MACDONALD 2006 — Sharon MACDONALD: A companion to museum studies. Malden 2006
MORRIS/WHARTON 2009 — Martha MORRIS / L. Carole WHARTON: Planning Successful Museum Building Projects. Plymouth 2009
NEÚSTUPNÝ 1950 — Jiří NEÚSTUPNÝ: Otázky dnešního muzejnictví. Praha 1950
NEWHOUSE 1998 — Victoria NEWHOUSE: Towards a new museum. New York 1998
STRÁNSKÝ 2000 — Zbyněk STRÁNSKÝ: Úvod do studia muzeologie. Brno 2000
PAMÁTKOVÁ PÉČE:
DVOŘÁK 2004 — Max DVOŘÁK: Katechismus památkové péče. Praha 2004
HÁJEK 2005 — Tomáš HÁJEK: Zánik a vznik památkových péčí. Praha 2005
HLOBIL 2008 — Ivo HLOBIL: Na základech konzervativní teorie české památkové péče.
Praha, Olomouc 2008
HORÁČEK 2015 — Martin HORÁČEK: Úvod do památkové péče. Olomouc 2015
KIESOW 2012 — Gottfried KIESOW: Památková péče v Německu. Brno 2012
PAVEL 1969 — Jakub PAVEL: Ochrana kulturních památek. Praha 1969
RIEGEL 2003 — Alois RIEGEL: Moderní památková péče. Praha 2003
STEHLÍK 2018 — Miloš STEHLÍK: Kam kráčíš památková péče. Brno 2018
ŠTORM 2007 — Břetislav ŠTORM: Základy péče o stavební památky. Praha 2007
VINTER 1983 — Vlastimil VINTER: Stručný slovník památkové péče. Ústní nad Labem 1983
WAGNER 20052 — Václav WAGNER: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana. Praha 2005
Předběžná náplň práce
Diplomantka zpracuje studii věnovanou otázkám využití památkových objektů pro prezentaci muzejních sbírek s důrazem na muzea umění a na možnosti a limity současné architektury. Předmět práce nejprve exponuje ve stručném historickém přehledu, kde dějiny sběratelství organicky spojí s dějinami architektury a dějinami památkové péče. Základní výměr tématu zpřesní případovou studií, která problematiku využití a přizpůsobování památkových objektů potřebám muzea umění ukáže na příkladu pražské Národní galerie. Jádrem práce bude pak komparativní analýza vybraných intervencí současné architektury do památkových objektů v České republice. Vyústí ve shrnující závěry o vztazích mezi obecně sdíleným přesvědčením o kulturním, nejlépe muzejním využití jako bezkonfliktním ideálu dalšího života památek a možnostmi a limity současné architektury při jeho naplňování. Součástí práce bude výběrový katalog a obrazová příloha.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The master’s student will conduct a study dedicated to the question of using heritage objects for the presentation of museum collections with the emphasis on art museums and the possibilities and limits of contemporary architecture. The subject of the thesis will first be explored through a short historical review which will organically connect the history of collecting with the history of architecture and historic preservation. The chosen topic will be further specified through a case study showing some of the issues faced when adapting and using heritage objects for the needs of an art museum. This will be done using the example of the National Gallery in Prague. The core part of the thesis will be a comparative analysis of selected contemporary architecture interventions in historical buildings in the Czech Republic. This will lead to conclusions about the relationship between the generally accepted belief in a cultural - ideally museum – use as a non-conflict ideal of a future life for heritage objects, as well as the opportunities and limits of contemporary architecture in its fulfilment. A selective catalogue and a picture appendix will be part of the thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK