Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anglo-íránská ropná krize. USA, Velká Británie a íránská ropa, 1950-1953
Název práce v češtině: Anglo-íránská ropná krize. USA, Velká Británie a íránská ropa, 1950-1953
Název v anglickém jazyce: Anglo-iranian oil crisis. USA, Great Britain and Iranian oil, 1950-1953
Klíčová slova: MosaMosaddek, Spojené státy americké, íránská ropa, znárodnění, AIOC, Velká Británie, puč, operace AJAX
Klíčová slova anglicky: Mosaddek, United States of America, Iranian oil, AIOC, nationalization, Great Britain, coup, operation AJAX
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.07.2020
Datum zadání: 29.07.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Oponenti: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Knihy:

1. Mark Gasiorowski a Malcom Byrne, Muhammad Mosaddek and the 1953 Coup in Iran ( Syracuse: Syracuse University Press, 2004)

2. Mary Ann Heiss, Empire and nationhood: the United States, Great Britain, and Iranian oil, 1950-1954 (New York: Columbia University Press, 1997)

3. Ervand Abrahamian, The Coup: 1953, the CIA, and the roots of modern U.S. - Iranian relations (New York: The New Press 2015)

4. Gholam Afkhami, The life and times of the Shah (Berkeley, CA: University of California Press, 2009)

5. Nigel West, The Friends, Britain’s Post-War Secret Intelligence Operations, (George Weidenfield & Nicolson Limited, 1988)

6. Donald Wilber, Regime Change in Iran: Overthrow of Premier Mossadeq of Iran, (Spokesman, 2006)


Akademické články:

7. Mark Gasiorowski, „The 1953 Coup D’etat in Iran“, International Journal of Middle East Studies 2, č. 3. (Cambridge University Press, 1987) https://www.jstor.org/stable/163655

8. Moyara Ruehsen, „Operation ‘Ajax’ revisited: Iran, 1953“ Middle Eastern Studies 29, č. 3 (Taylor and Francis Ltd., 1993) https://www.jstor.org/stable/4283579

9. Steven Marsh, Continuity and Change: „Reinterpreting the Policies of the Truman and Eisenhower Administrations toward Iran, 1950-1954“ Journal of Cold War Studies 7, č. 3 (2005)

10. Leonid Bershidsky, „Does guiado s overthrow attemt in venezuela fit coup definition.“ Blomberg.com 1, (2019)

11. Janko Sćepanovič, „Looking Back at the 1953 Coup in Iran: Structural- and Unit-Level Views“ Chinese Political Science Review 345-358, č. 3, (2018)

12. Nikolay A. Khozanov, „The Pretexts and Reasons for the Allied Invasion of Iran in 1941“ (2020) https://www.tandfonline.com/r

Odtajněné dokumenty:


13. CIA, „Probable Developments in Iran through 1953“ odtajněný dokument (12.09.2012) https://www.cia.gov/library/readingroom/home

14. National Security Archive, „Overthrow of Premier Mossadeq of Iran“ odtajněný dokument (March 1954) https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28/
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Anglo-íránská ropná krize. USA, Velká Británie a íránská ropa, 1950-1953“ se zabývá politickou, ale také vojenskou a ekonomickou činností Velké Británie a Spojených států amerických na území Íránu v době tzv. ropného sporu. Práce se snaží analyzovat dopad působení obou západních mocností na politický systém v Íránu, důkladně popisuje znárodnění ropného průmyslu íránskou vládou a pokusy o řešení tohoto problému všech tří zúčastněných států. V první části se práce zabývá reakcí Velké Británie na znárodnění jedné z jejich nejdůležitějších zámořských investic, procesem vyjednávání s íránskou vládou a rolí Spojených států při tomto vyjednávání. Právě změna postoje USA vůči Íránu je důležitým komponentem této práce. Další součástí bakalářské práce je analýza samotného státního převratu. Nejdříve se věnuji spolupráci tajných služeb obou západních mocností a analýze jejich přínosu, poté nástrojům použitým k destabilizaci Mosaddekovy vlády, jako je politická propaganda a ekonomické sankce. A nakonec samotnému plánování operace a jejímu průběhu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Bachelor thesis "Anglo-iranian oil dispute, USA, Great Britain and Iranian oil, 1950-1953" elaborates on political military and economic activities of Great Britain and the United States of America in Iran during the so-called oil dispute. The work seeks to analyze the impact of the two Western powers on the political system in Iran, thoroughly describes the nationalization of the oil industry by the Iranian government and attempts to resolve this problem. In the first part, the work deals with the reaction of Great Britain to the nationalization of one of their most important overseas investments, the process of negotiations with the Iranian government and the role of the United States in these negotiations. It is the change in the US attitude towards Iran that is an important component of this work. Another part of the bachelor's thesis is the analysis of the coup itself. It deals first with the co-operation of the secret services of the Britain and United states and analyzes their contributions and tools used to destabilize Mosaddek's government, such as political propaganda and economic sanctions. Finally, the planning of the operation itself and its course.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK