Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reflexe středoevropanství: Debaty kolem eseje Milana Kundery Tragédie střední Evropy v časopisu Svědectví
Název práce v češtině: Reflexe středoevropanství: Debaty kolem eseje Milana Kundery Tragédie střední Evropy v časopisu Svědectví
Název v anglickém jazyce: Reflections on Central Europe: Debates over Milan Kundera´s Essay The Tragedy of Central Europe in the Magazine Testimony
Klíčová slova: střední Evropa, Svědectví, Milan Kundera, debaty o střední Evropě, Tragédie střední Evropy, exilový časopis
Klíčová slova anglicky: Central Europe, Testimony, Milan Kundera, debates over Central Europe, The Tragedy of Central Europe, exile magazine
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Šafařík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.07.2020
Datum zadání: 23.07.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK106, 106, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ASH, Timothy G., Středoevropan volbou (Praha: Institut pro středoevropskou politiku a kulturu, 1992).
BÍLEK, Petr A. Constructing the Paradoxical Middle: Conceptualizations of Central Europe Explored in the 1980s Essayistic Debates. In Bílek, Petr A.; Dimter, Tomáš, eds. Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa (Praha: Gutenberg 2007): 330-344.
GRUNTORÁD, Jiří, eds., Exilová periodika: Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945 (JEŽEK: Praha, 1999).
HANÁKOVÁ, Jitka (a kol.), Pavel Tigrid: Svědek dvacátého století (Praha: Národní muzeum, 2018).
JUDT, Tony, „The Rediscovery of Central Europe“, Daedalus 119, č. 1 (1990): 23-54, https://www.jstor.org/stable/20025283.
KUNDERA, Milan, „Únos Západu“, Proměny 23, č.1 (1986): 134-147.
RUPNIK, Jacques, Jiná Evropa (Praha: Prostor, 1992).
TRÁVNÍČEK, Jiří, V kleštích dějin: Střední Evropa jako pojem a problém (Brno: Host, 2009).
VYKOUKAL, Jiří, eds., Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce (Praha: Dokořán 2003).
WANDYCZ, Piotr S., Střední Evropa v dějinách: od středověku do současnosti. Cena svobody (Praha: Academia 1998).
Předběžná náplň práce
Debaty nad dnes běžným pojmem „střední Evropa“ ožívaly v 80. letech. Milan Kundera byl autorem, jehož esej k této diskuzi nejen přispěla, ale sama dala impuls k dalším názorům. Některé ohlasy k ní vyšly mimo jiné ve čtvrtletníku Svědectví, jednoho z nejvýznamnějších exilových časopisů; právě tyto ohlasy jsou jedním z předmětů analýzy. Cílem práce bylo v širším slova smyslu odpovědět na otázku, co bylo obsahem reakcí na esej Tragédie střední Evropy, které byly publikovány v časopise Svědectví. Při bližším zkoumání tématu se poté objevovaly další otázky, které blíže specifikovaly výše uvedený cíl. Patří mezi ně následující: Jaké reakce se v časopisu objevily? Jaká je souvislost mezi samotnými příspěvky a zaměřením Svědectví? Jaké byly slabiny Kunderova textu očima autorů? Jakou roli hrála v textech literatura a do jaké míry se jednalo o literární debatu? Práce byla rozdělena do dvou částí. První, teoreticko-historická část, se zaměřila na stručné seznámení s debatou o středoevropském prostoru a na zaměření a obsah časopisu Svědectví. Druhá část se věnovala analýze reakcí, a to na základě souvislostí s první částí práce. Kapitoly zde byly rozděleny podle témat, která se v debatě objevila.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Debates over the term „Central Europe“, which is commonly used nowadays, were recovered in the 1980s. Milan Kundera was the author whose essay not only contributed to the discussion but also inspired some further discussions by itself. Some of the reactions appeared in the quarterly magazine Testimony, which was one of the leading exile magazines; those very reactions are one of the subjects of the analysis. Broadly speaking, the aim of the work was to answer the question what was the content of the reactions on the essay The Tragedy of Central Europe published in the magazine Testimony. While exploring the subject, new questions specifying the aim emerged. The following ones are amongst them: Which reactions appeared in the magazine? What is the connection between the articles and the concept of the magazine? Which were the weak sides of Kundera´s text from the perspective of the reactions? What was the role of literature in the debate and to what extent could be this debate considered as a literary one? The work itself was divided into two parts. The first one, a theoretically-historical part, consisted of a brief summary of the Central European debate and also examined the focus and the content of the magazine Testimony. The second part consisted of the analysis of the reactions and it was linked to the information provided in the first part. The chapters in this part were divided according to the topics occuring in the debate.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK