Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oranžová revoluce na Ukrajině v roce 2004: revoluce dle příručky?
Název práce v češtině: Oranžová revoluce na Ukrajině v roce 2004: revoluce dle příručky?
Název v anglickém jazyce: Orange Revolution in Ukraine in 2004: A Revolution According to a Manual?
Klíčová slova: Nenásilný odpor, civilní odpor, nenásilí, protest, Gene Sharp, oranžová revoluce, Ukrajina
Klíčová slova anglicky: Non-violent resistance, civil resistance, nonviolence, protest, Gene Sharp, Orange revolution, Ukraine
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.07.2020
Datum zadání: 23.07.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK112, 112, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Åslund, Anders. How Ukraine Became a Market Economy and Democracy. Washington DC: Peterson Institute for International Economics, 2009.
Burrowes, Robert J. The Strategy of Nonviolent Defense: a Gandhian Approach. Albany: SUNY Press, 1996.
Kasjanov, Heorhij. Ukrajina 1991–2007: narysy novitňoji istoriji. Kyjiv: Naš čas, 2008.
Kulčyckyj, Stanislav. Ukrajiňska revolucija. Kyjiv: Heneza, 2005.
McCarthy, Ronald a Christopher Kruegler. Toward Research and Theory Building in the Study of Nonviolent Action. Massachusetts: The Albert Einstein Institution, 1993.
Powers, Roger S., William B. Vogele, Christopher Kruegler a Ronald M. McCarthy, eds., Protest, Power and Change: an Encyclopedia of Nonviolent Action from ACT-UP to Women's Suffrage. New York: Routledge, 1997.
Roberts, Adam a Timothy Garton Ash, eds. Civil Resistance and Power Politics: the Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Sharp, Gene a Marina Finkelstein, ed. The Politics of Nonviolent Action. Part One: Power and Struggle. Boston: Porter Sargent Publishers, 1984.
Sharp, Gene a Marina Finkelstein, ed. The Politics of Nonviolent Action, Part Two: The Methods of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent Publishers, 1980.
Sharp, Gene a Marina Finkelstein, ed. The Politics of Nonviolent Action, Part Three: The Dynamics of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent Publishers, 1985.
Sharp, Gene. From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation. Cambridge, MA: Albert Einstein Institution, 2010.
Sharp, Gene. There are Realistic Alternatives. Boston: The Albert Einstein Institution, 2003.
Voronjanskyj, Olexandr. Istorija Ukrajiny. Charkiv: Parus, 2011.
Wilson, Andrew. Ukraine's Orange Revolution. New Haven: Yale University press, 2005.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce pojednává o oranžové revoluci na Ukrajině ve světle teorie nenásilného odporu. První část práce je věnována širokému, obecnému pojetí problematiky nenásilného odporu a slouží jako teoretický rámec. Soustřeďuje se přitom především na pragmatický přístup k nenásilí. Jedním z odborníků, kteří se zabývali pragmatickým přístupem, je Gene Sharp. Právě Sharpova teorie nenásilného odporu je klíčovou pro tuto práci. Druhá část práce přibližuje Sharpovu teorii. Vychází z jeho knihy From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, jejíž obsah má být posuzován jako příručka pro uvedení nenásilného odporu do praxe. Třetí část práce se zabývá analýzou sociálních a politických události, které se odehrály na Ukrajině během podzimu a zimy roku 2004 a vešly ve známost jako oranžová revoluce. Analytická část částečně zkoumá i události, které předcházely oranžové revoluci. Zaměřuje se na identifikaci autorkou vymezených definičních znaků Sharpovy teorie nenásilného odporu za účelem ověření, zda publikace From Dictatorship to Democracy mohla být použita organizátory oranžové revoluce jako návod pro aplikaci nenásilného odporu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's degree thesis deals with the Orange Revolution in the light of the theory of non-violent resistance. The first part of the thesis is devoted to the broad, general conception of the issue of non-violent resistance and serves as a theoretical framework. However, the study focuses primarily on a pragmatic approach to non-violence. One of the world's foremost experts on pragmatic approach to nonviolent action was Gene Sharp. Sharp's theory of nonviolent resistance is crucial for the thesis. In the second part the Sharp's theory is described. Emphasis is placed on the information contained in his book From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, which is considered to be a guide for non-violent resistance to be applied in practice. The third part of the work deals with the analysis of social and political events that took place in Ukraine in the autumn and winter of 2004 and are now known as the Orange Revolution. The analysis focuses on the defining characters of Sharp’s theory of nonviolent resistance, identified by the author of the thesis, in order to verify whether the publication From Dictatorship to Democracy could have been used by Orange Revolution organisers as a guide to the application of non-violent resistance
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK