Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Německo-sovětská cesta k Rapallské smlouvě a její dopady na mezinárodní postavení Německa
Název práce v češtině: Německo-sovětská cesta k Rapallské smlouvě a její dopady na mezinárodní postavení Německa
Název v anglickém jazyce: German-Soviet journey to the Rapallo treaty and its impacts on the international position of Germany
Klíčová slova: Německo, Rusko, krize, reparace, Rapallo, Janovská konference, jednání
Klíčová slova anglicky: Germany, Russia, crisis, reparations, Rapallo, Genoa conference, negotiation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2020
Datum zadání: 22.07.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK105, 105, Střední učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Fink, Carole, Frohn, Axel and Heideking, Jürgen. Genoa, Rapallo, and European reconstruction in 1922. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Fink, Carole. The Genoa Conference: European diplomacy, 1921-1922. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1984.
Fulbrook, Mary. Dějiny moderního Německa: od roku 1918 po současnost. Praha: Grada, 2010.
Groehler, Olaf. Sebevražedné spojenectví: německo-sovětská vojenská spolupráce 1920-1941. Praha: Železný, 1997.
Moravcová, Dagmar. Výmarská republika: problémy demokracie v Německu 1918-32. Praha: Karolinum, 2006.
Mann, Golo. Dějiny Německa 1919-1945. Praha: Český spisovatel, 1993.
Masaryk, Tomáš Garrigue, Beneš, Edvard. Otevřít Rusko Evropě: ruská otázka v roce 1922. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1997.
Niedhart, Gottfried. Die Aussenpolitik der Weimarer Republik. München: Oldenbourg, 2006.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá cestou Německa a sovětského Ruska k podpisu smlouvy v Rapallu. První část práce popisuje vnitropolitickou a mezinárodní situaci, ve které se Německo před rokem 1922 nacházelo. Dále je zmíněn poválečný vývoj v Rusku. Tyto kapitoly protíná přístup Spojenců k Německu a Rusku, který vedl k rozsáhlé mezinárodní konferenci v Janově. Práce se zaměřuje na důvody, které vedly Výmarskou republiku a Rusko k vzájemnému sbližování. V závěrečné části bakalářské práce jsou popisovány dopady podpisu Rapallské smlouvy na mezinárodní postavení Německa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis deals with the German-Soviet Russian journey to the signature of the Rapallo treaty. The first part of this work describes the international and domestic political situation in Germany before 1922. The next part details the postwar development in Russia. These chapters are intersected by the Allies´ approach to Germany and Russia, which led to a vast international conference in Genoa. This bachelor thesis focuses on the reasons, which led the Weimar Republic and Soviet Russia to come closer together. The final part of this work describes the impact of the Rapallo treaty signature on the international position of Germany.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK