Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jakou roli hrál historický narativ Gotthardského masivu během určování podoby švýcarské dopravní politiky v 80. a 90. letech?
Název práce v češtině: Jakou roli hrál historický narativ Gotthardského masivu během určování podoby švýcarské dopravní politiky v 80. a 90. letech?
Název v anglickém jazyce: What was the role of historical narrative of the Gotthard Massif in determining the shape of Swiss transport policy in the 1980s and 1990s?
Klíčová slova: Švýcarsko, Gotthardský masiv, Gotthardský úpatní tunel, historický narativ, projekt NEAT, Alpská iniciativa, národní symbol, švýcarská dopravní politika
Klíčová slova anglicky: Switzerland, The Gotthard Massif, The Gotthard Base Tunnel, historical narrative, project NEAT (NRLA), The Alpine Initiative, national symbol, Swiss transport policy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2020
Datum zadání: 22.07.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK108, 108, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: Mgr. Jaromír Volf
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AlpTransit Gotthard Ltd. New traffic route throught heart of Switzerland. Luzern: AlpTransit Gotthard Ltd., 2012.
Elsasser, Kilian a Lukas Vogel, eds. Der direkte Weg in den Süden: die Geschichte der Gotthardbahn. Zürich: AS Verlag, 2007.
Gisler-Pfrunder, Ruedi. Die Teufelsbrücke am St. Gotthard. Altdorf: Gisler, 2005.
Höschen, Markus. Nationaler Starrsin oder ökologisches Umdenken? München: Martin Meidenbauer Verlag, 2007.
Jeker, Rolf. Gotthard Basistunnel. Der längste Tunnel der Welt – die Zukunft beginnt. Thun: Werd & Weber Verlag, 2002.
Kovari, Kalman a François Descoeudres, eds., Tunnelling in Switzerland. Luzern: Bertelsmann Fachzeitschriften, 2001.
Kovari, Kalman a Robert Fechtig, eds. Historical Tunnels in the Swiss Alps. Zurich: Society for the Art of Civil Engineering, 2000.
Kovari, Kalman, Robert Fechtig a Christian Amstad. Experience with large diametral tunnel boring machines in Switzerland. Amsterdam: Developments in Geotechnical Enginnering, 1993.
Lange, Sandro a Flavio Ruffini, eds. Transalpine Freight Transport. Grenoble: Revue de Géographie Alpine, 2009.
Meyer, Andres a Bernhard Meier. Reforming Europe's Railways – Learning from Experience. The Community of European Railway and Infrastructure, Bruxelles, 2011, http://www.tgaassoc.com/documents/cer-kpl-16-12-reduced.pdf (staženo 5.4.2020)
Moser, Beat, Urs Jossi a Peter Pfeiffer. Gotthardbahn - Der direkte Weg in den Süden - Eisenbahn Journal Special. München: VGB Verlagsgruppe Bahn, 2009.
Rutschmann, Werner. Neue Eisenbahn-Alpentransversale Gotthard-Basislinie. Von den ersten Studien zum Bauprojekt 1974 - Opfer der Politik und des Kleinmutes. Bern: Stiftung Historisches Erbe der SBB, 2004.
Schueler, Judith. Materialising Identity: The Co-construction of the Gotthard Railway and Swiss National Identity. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
Stalder, Helmuth. Mythos Gotthard: Was der Pass bedeutet. Zürich: Orell Fuessli, 2003.
Stalder, Helmut. Gotthard. Der Pass und sein Mythos. Zürich: Orell Füssli, 2016.
Weidmann, Ulrich. Bahninfrastrukturen: Planen - Entwerfen - Realisieren - Erhalten. Zürich: VDF Hochschulverlag, 2020.
Zelený, Lubomír. Rozvoj dopravy ve světě. Praha: Oeconomica, 2004.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vlivem historického narativu Gotthardského masivu během určování podoby švýcarské dopravní politiky v 80. a 90. letech 20. století. Zkoumán bude vliv historického narativu Gotthardu ve společenském a politickém diskurzu během politických jednání a veřejných debat o projektu NEAT a Alpské iniciativě. Hlavní části této diskurzivní analýzy předchází kapitola, která nastíní historický narativ Gotthardu, který má významnou roli v historii země. Objasním, z jakého důvodu považují Švýcaři historickému mýtus Gotthardského masivu za národní symbol. Dále uvedu, z jakého důvodu má Gotthard strategický, historický a společenský význam pro národní sebevnímání, a také jakou roli hrála Gotthardská železnice při utváření národní identity během 19. století. Kapitolu pokládám za nezbytnou pro následné pochopení souvislostí. Primárním cílem práce je zkoumání celého procesu, včetně přístupů a názorů zúčastněných aktérů během 80. a 90. let ve společenském a politickém diskurzu. Uvedu názory politických představitelů a také zmíním důležitost ekologických sdružení a iniciativ během politické kampaně o schválení Alpské iniciativy v referendu 1994. Práce by měla v konečném důsledku analyzovat, zda historický narativ Gotthardu ovlivnit rozhodovací proces dvou hlavních politických rozhodnutí, projektu NEAT a Alpské iniciativy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the influence of the historical narrative of the Gotthard Massif during the determination of the form of Swiss transport policy in the 1980s and 1990s. The influence of Gotthard's historical narrative in social and political discourse during political negotiations and public debates on the NEAT project and the Alpine Initiative will be examined. The main part of this discursive analysis is preceded a chapter outlining the historical narrative of Gotthard, which plays an important role in the country's history. I will explain why the Swiss consider the historical myth of the Gotthard Massif as a national symbol. I will also state why Gotthard has strategic, historical, and social significance for national self-perception, as well as what role the Gotthard Railway played in shaping national identity during the 19th century. I deem this chapter necessary for the reader’s understanding of the context. The primary aim is to examine the whole process, including the approaches and views of the actors involved during the 1980s and 1990s in social and political discourse. I will present the views of political leaders and mention the importance of environmental associations and initiatives during the political campaign to approve the Alpine Initiative in the 1994 referendum. The thesis should ultimately analyse whether Gotthard's historical narrative influences the decision-making process of two major political decisions, the NEAT project, and the Alpine Initiative.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK