Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové aktivity dětí na základních školách ve vybraném regionu v ČR
Název práce v češtině: Pohybové aktivity dětí na základních školách ve vybraném regionu v ČR
Název v anglickém jazyce: Physical activities of children in primary schools in a selected region in the Czech Republic
Klíčová slova: pohybové aktivity, sport, žáci základní školy, vybraný region ČR, okres Praha-východ
Klíčová slova anglicky: physical activities, sport, primary school pupils, selected region of the Czech Republic, Prague-East District
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2020
Datum zadání: 16.07.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit problém, cíle a postup práce
2.Vyhledat, prostudovat a provést literární rešerši odborné literatury a dalších zkoumaných pramenů
3.Vytvořit osnovu (sylabus)kvalifikační práce a následně zpracovat teoretickou část
4.Formulace pracovních hypotézy a zvolených výzkumných metod graduační práce
5.Realizace výzkumné části, vyhodnocení získaných údajů
6.Formulace závěrů práce
7.Práce bude zpracovávána v souladu se zásadami metodologie psaní vědeckých a závěrečných prací v kinantropologii a v pedagogice
8.PRAVIDELNĚ předkládat a konzultovat vznikající práci
9.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce NEJPOZDĚJI jeden měsíc před termínem odevzdání
10. Odevzdat závěrečnou práci ve stanovené formě (tištěné, resp. multimediální) dle příslušného aktuálního Opatření děkana a dle instrukcí a pokynů KTV ohledně zpracování závěrečných prací.
Seznam odborné literatury
1) DOBRÝ, L. 2006a. Bez vnitřní motivace žáka k pohybovým aktivitám ničeho nedosáhneme. Tělesná výchova a sport mládeže. 2006, 72, 4, s. 6-11.
2) FRÖMEL, K., NOVOSAD, J., SVOZIL, Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. 173 s. ISBN 80-7067-945-X.
3) SEKOT, A. Sport a společnost. Brno : Paido, 2003. 191 s. ISBN 80-7315-047-6.
4) STACKEOVÁ, D. 2009c. Rodiče a sport mládeže. Tělesná výchova a sport mládeže. 2009, 75, 1, s. 2-4.
Předběžná náplň práce
Zanalyzovat a porovnat úroveň pohybových aktivit dětí 8. a 9. tříd na vybraných základních školách v oblasti Praha-východ na základě výuky tělesné výchovy. Prostřednictvím dotazníků žákům identifikovat současný stav z hlediska zainteresovanosti (zaangažovanosti) dětí k pohybovým aktivitám včetně determinant, které tento vztah ovlivňují. Výsledky výzkumného šetření poskytnou objektivní interpretaci a reflexi školám i rodičům, a mohou přispět k řešení problematiky současného globálního negativního trendu pohybové inaktivity, resp. hypokineze, žáků z hlediska optimalizace jejich tělesné zátěže.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Analyze and compare the level of physical activities of children of the 8th and 9th grade at selected primary schools in the area of Prague-East District on the basis of teaching physical education. Using questionnaires for students to identify the current state in terms of involvement of children in physical activities, including determinants that affect this relationship. The results of the research will provide objective interpretation and reflection to schools and parents and they can contribute to solving the current global negative trend of physical inactivity, respectively hypokinesia, pupils in terms of optimizing their physical activity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK