Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku
Název práce v češtině: Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku
Název v anglickém jazyce: The Premonstratensian Nunnery in Doksany in Mediaeval-Ages
Klíčová slova: Doksany, klášter, církevní řád, premonstrátský řád, řeholní sestra
Klíčová slova anglicky: Doksany, monastery, religious order, order of Premontré, nun
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.07.2020
Datum zadání: 16.07.2020
Datum a čas obhajoby: 14.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jan Kremer
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka shromáždí relevantní prameny k dějinám kláštera premonstrátek v Doksanech. na jejich základě a na základě dostupné literatury vypracuje nástin dějin doksanského kláštera v období středověku.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae II.-VI.
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, -IV.

Literatura:
Ardura, B., Dolista, K., Premonstráti v Čechách, na Moravě a na Slovensku, Praha 1993.
Buben, M., Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v Českých zemích: II. díl, I. svazek: Řeholní kanovníci, Praha 2003.
Hobzek, J., Kulturní Památka Doksany, Ústí nad Labem 1983.
Jirásko, L., Církevní řády a kongregace v zemích českých, Praha 1991.
Kubíčková, J., Bývalý klášter premonstrátek v Doksanech nad Ohří, Praha 1944.
Vlček, P., Sommer, P., Foltýn, D., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. České země v 11. a 12. století
3. Počátky premonstrátů v českých zemích
4. Počátky doksanského kláštera
5. Doksanský klášter ve 13. století
6. Doksanský klášter ve 14. století
7. Doksanský klášter v 15. století
8. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK